Dostępność

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Funkcję pełni Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
 • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
 • monitorowaniem działalności Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, działając w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

 • adres do korespondencji: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • numer kontaktowy: 12 616 50 07, 504 188 394
 • adres e-mail: bogdan.dasal@um.krakow.pl

Więcej informacji tutaj.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie mieści się w zabytkowym, wielokondygnacyjnym budynku przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków. Do budynku prowadzi jedno wejście, które nie jest przystosowane do samodzielnego pokonania go przez osoby niepełnosprawne, ze względu na konieczność pokonania trzech stopni oraz brak automatycznych drzwi. Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1, 2 i 5 piętrze.  Stanowisko ochrony znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie posiada przenośną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością, która umożliwia wejście do budynku osobom o ograniczonej mobilności. W  celu skorzystania z rampy należy zasygnalizować zamiar wejścia do budynku za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie głównego wejścia do budynku. Pracownik Sekretariatu ZTP po odebraniu sygnału dźwiękowego, osobiście lub z pomocą innego przeszkolonego pracownika udaje się do wejścia, w celu rozłożenia rampy oraz kieruje interesanta do stanowiska obsługi zlokalizowanego na parterze budynku.

Nieruchomość nie jest w pełni przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ciągi komunikacyjne w budynku posiadają szerokość zapewniającą możliwość swobodnego przemieszczania się osobom o ograniczonej mobilności. W budynku znajdują się dwie windy osobowe, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W holu zlokalizowana jest tablica wizualna informująca o lokalizacji jednostki na poszczególnych piętrach budynku. Drzwi wejściowe do pokoi i toalet oraz zewnętrzne i wewnętrzne kasety dyspozycji wind osobowych oznaczone są za pomocą alfabetu Braille’a. Przy ul. Wielopole, w pobliżu wejścia do budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby ZTP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

Osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się, zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może zrealizować sprawy w ZTP z pomocą:

 1. osoby przybranej,
 2. środków wspierających komunikowanie się, tj: poczty elektronicznej i strony internetowej.
 3. tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, dokonuje osoba uprawniona, doświadczająca trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez złożenie stosownego wniosku. Wniosek wysłać należy pocztą elektroniczną na adres migowy.wizyta@um.krakow.pl, złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa lub wysłać listownie na adres:

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 13.

Więcej informacji na temat świadczenia usług tłumacza znaleźć można na stronie.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ztp.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ztp.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 26 sierpnia 2021 r.
Data ostatniej istotnej modyfikacji strony internetowej: nie dotyczy

Strona ztp.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
 • część z opublikowanych map nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy,
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • pliki zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 26 sierpnia 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe
Strona Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie posiada następujące ułatwienia:

 • Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
 • Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.
 • Na stronie można włączyć funkcję czytania strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Bogdan Dąsal, adres poczty elektronicznej bogdan.dasal@um.krakow.pl. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z ZTP poprzez adres dostepnosc@ztp.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub pewnego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.