Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-30

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
 • część z opublikowanych map nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy,
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków,
 • niektóry filmy nie posiadają napisów.

Powody wyłączenia:

 • pliki zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-26.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, zmieniać kontrast i wielkość czcionki i włączyć funkcję czytania strony. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Bogdan Dąsal, adres e-mail bogdan.dasal@um.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 616 50 07 lub 504 188 394. Możliwy jest również bezpośredni kontakt z ZTP poprzez adres e-mail dostepnosc@ztp.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności i żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub pewnego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna budynków ZTP dla osób z niepełnosprawnościami

1. Siedziba główna ZTP oraz Punkt Obsługi Pasażerów (ul. Wielopole 1)

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie mieści się w zabytkowym, wielokondygnacyjnym budynku przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków. Do budynku prowadzą dwa wejścia – frontowe (główne) od strony przystanku tramwajowego Poczta Główna oraz wejście boczne od ul. Starowiślnej przeznaczone dla interesantów obsługiwanych w Punkcie Obsługi Pasażera. Oba wejścia nie są przystosowane do samodzielnego pokonania go przez osoby poruszające się na wózku, ze względu na konieczność pokonania stopni oraz brak automatycznych drzwi. W holu zlokalizowana jest tablica wizualna informująca o lokalizacji jednostki na poszczególnych piętrach budynku. Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1, 2 i 5 piętrze.  Stanowisko ochrony znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego. 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie posiada przenośną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością, która umożliwia wejście do budynku osobom o ograniczonej mobilności. W celu skorzystania z rampy należy zasygnalizować zamiar wejścia do budynku za pomocą dzwonka znajdującego się po prawej stronie głównego wejścia do budynku. Pracownik ZTP po odebraniu sygnału dźwiękowego, osobiście lub z pomocą innego przeszkolonego pracownika udaje się do wejścia, w celu rozłożenia rampy oraz kieruje interesanta do dedykowanego stanowiska obsługi zlokalizowanego na parterze budynku.

Nieruchomość nie jest w pełni przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajdują się dwie windy osobowe, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku. Toalety również nie są do nich przystosowane. Nie mniej jednak, ciągi komunikacyjne w budynku posiadają szerokość zapewniającą możliwość swobodnego przemieszczania się osobom o ograniczonej mobilności.  Drzwi wejściowe do pokoi i toalet oraz zewnętrzne i wewnętrzne kasety dyspozycji wind osobowych oznaczone są za pomocą alfabetu Braille’a. Przy ul. Wielopole, w pobliżu wejścia głównego do budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby ZTP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek jest wyposażony również w przenośną pętlę indukcyjną, z której skorzystać można na wszystkich stanowiskach obsługi.

2. Punkt Obsługi Pasażerów (ul. Pawia 5A – hol Dworca Kraków Główny PKP)

Punkt Obsługi Pasażerów mieści się w budynku Dworca Głównego PKP przy ul. Pawiej 5, 31-154 Kraków (lok. 33 – przy peronie 1, poziom -1). Na dworcu znajdują się urządzenia wspomagające poruszanie się osób o ograniczonej mobilności: windy, podjazdy, pochylnie. Dworzec został wyposażony w oznaczenia podłogowe dla osób niewidomych i niedowidzących ułatwiające poruszanie się po obiekcie. W bezpośrednim otoczeniu dworca znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej na temat dostępności na dworcu można przeczytać na stronie pkp.pl/pl/dworce i pkp.pl/bez-barier.

Wejście oraz ciągi komunikacyjne w punkcie posiadają szerokość zapewniającą możliwość swobodnego przemieszczania się osobom o ograniczonej mobilności. W punkcie nie ma automatycznych drzwi wejściowych. Znajduje się tam lada dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadająca obniżone okienko. Do punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Lokal jest wyposażony również w przenośną pętlę indukcyjną, z której skorzystać można na wszystkich stanowiskach obsługi.

3. Punkt Obsługi Pasażerów (ul. Podwale 3/5)

Punkt Obsługi Pasażerów mieści się w budynku przy ul. Podwale 3/5, 33-332 Kraków. Do budynku prowadzi wejście nieprzystosowane do samodzielnego pokonania przez osoby poruszające się na wózku, ze względu na konieczność pokonania stopni oraz brak automatycznych drzwi. Nieruchomość nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Lokal jest wyposażony również w przenośną pętlę indukcyjną, z której skorzystać można na wszystkich stanowiskach obsługi.

4. Punkt Obsługi Pasażerów (Os. Centrum D 7)

Punkt Obsługi Pasażerów mieści się w budynku przy Os. Centrum D 7, 31-933 Kraków. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba wejścia nie są przystosowane do samodzielnego pokonania go przez osoby poruszające się na wózku, ze względu na konieczność pokonania stopni oraz brak automatycznych drzwi. Wejście oraz ciągi komunikacyjne w budynku posiadają szerokość zapewniającą możliwość swobodnego przemieszczania się osobom o ograniczonej mobilności.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie posiada przenośną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością, która umożliwia wejście do budynku osobom o ograniczonej mobilności. W celu skorzystania z rampy należy zasygnalizować zamiar wejścia do budynku za pomocą dzwonków znajdujących się przy głównych wejściach do budynku. Pracownik ZTP po odebraniu sygnału dźwiękowego, osobiście lub z pomocą innego przeszkolonego pracownika udaje się do wejścia, w celu rozłożenia rampy oraz kieruje interesanta do dedykowanego stanowiska obsługi.

W pobliżu wejścia do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Lokal jest wyposażony również w przenośną pętlę indukcyjną, z której skorzystać można na wszystkich stanowiskach obsługi.

5. Wypożyczalnia rowerów miejskich (ul. Przewóz 21)

Wypożyczalnia rowerów miejskich ZTP mieści się w budynku przy ul. Przewóz 21, 30-716 Kraków. Wejście do budynku jest częściowo przystosowane do samodzielnego pokonania  go przez osoby poruszające się na wózku. Wejście oraz ciągi komunikacyjne w budynku posiadają szerokość zapewniającą możliwość swobodnego przemieszczania się osobom o ograniczonej mobilności. Nie ma automatycznych drzwi, a przed wejściem usytuowany jest krawężnik o wysokości 8 cm. Do lokalu  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek jest wyposażony również w przenośną pętlę indukcyjną, z której skorzystać można na wszystkich stanowiskach obsługi. W pobliżu wejścia do budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się, zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może zrealizować sprawy w ZTP z pomocą:

 • osoby przybranej,
 • środków wspierających komunikowanie się, tj: poczty elektronicznej i strony internetowej,
 • tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, dokonuje osoba uprawniona, doświadczająca trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez złożenie stosownego wniosku. Wniosek wysłać należy pocztą elektroniczną na adres migowy.wizyta@um.krakow.pl, złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa lub wysłać listownie na adres:

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 13.

Więcej informacji na temat świadczenia usług tłumacza znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

 

Koordynator dostępności

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Funkcję pełni Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
 • monitorowanie działalności Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, działając w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.


Raport o stanie zapewnienia dostępności