Kontrola biletów KMK

Podmiot odpowiedzialny za kontrolę biletów

Od dnia 1 lipca 2023 r. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie organizuje własną kontrolę biletową w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK uprawnione są osoby posiadające identyfikator służbowy kontrolera zgodny z poniższym wzorem:

Przeprowadzanie kontroli biletowej

W pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie kontrola biletów odbywa się przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia przez kontrolerów przeprowadzających czynności służbowe zarówno w stroju służbowym jak i w stroju cywilnym. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia kontroli biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zostały określone w Regulaminie Kontroli Biletów. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu jest obowiązany skasować bilet.

Należy pamiętać, że automaty mobilne znajdujące się w pojazdach KMK stanowią uzupełniający kanał sprzedaży. Awaria automatu biletowego w danym pojeździe nie upoważnia do bezpłatnego przejazdu środkami KMK. W takiej sytuacji kontrolerzy są zobligowani nałożyć opłaty dodatkowe na pasażerów podróżujących bez ważnego biletu.

Podstawowym zadaniem kontrolera jest sprawdzenie, czy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne bilety lub/oraz ważne dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W sytuacji stwierdzenia u pasażera braku ważnego biletu lub braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu lub w sytuacji naruszenia aktualnie obowiązujących przepisów porządkowych dotyczących Komunikacji Miejskiej w Krakowie z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy lub nieuzasadnionego zatrzymania lub spowodowania zmiany trasy pojazdu kontroler jest uprawniony do:

 • pobrania opłaty dodatkowej oraz właściwej należności za przewóz,
 • wystawienia wezwania do zapłaty w przypadku odmowy lub braku możliwości dokonania przez pasażera opłaty na miejscu. Kontroler, w celu ustalenia tożsamości pasażera, ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość pasażera. Wystawione wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej wraz z należnością przewozową zostaje wręczone pasażerowi, za potwierdzeniem – czytelnym podpisem.

Wzory druków, którymi może dysponować kontroler:

Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania podróży jedynie tym pojazdem, w którym została nałożona.


Okazanie biletu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie po kontroli

Każdy podróżny, który jest właścicielem ważnego biletu imiennego, okresowego lub jest posiadaczem ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych, którego nie posiadał przy sobie w czasie kontroli, może w ciągu 7 dni od chwili wystawienia wezwania do zapłaty okazać taki dokument, celem otrzymania zwrotu zapłaconej opłaty dodatkowej lub anulowania otrzymanego wezwania do zapłaty.

Okazanie może być dokonane:

 • osobiście lub korespondencyjnie pod adresem:  Punkt Obsługi Pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie, Os. Centrum D 7 (wejście 2), 31-933 Kraków, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00 (dotyczy części punktu przeznaczonej na wpłaty/odwołania od wystawionych wezwań do zapłaty), tel. +48 453 039 913. Data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 7 dni od kontroli – w przypadku okazania po kontroli dokumentu uprawniającego do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów, należy pamiętać o okazaniu dokumentu osobiście lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę lub notariusza,
 • elektronicznie pod adresem: reklamacje.bilety@ztp.krakow.pl – dopuszcza się przesłanie skanu, w jakości pozwalającej na identyfikację numeru karty i numeru klienta/albumu, w przypadku okazywania karty KKM lub biletu okresowego zapisanego na legitymacji.

Warunkiem zwrotu pobranej opłaty dodatkowej lub anulowania wezwania do zapłaty, w każdym z powyższych przypadków jest dokonanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 16,00 zł na rachunek podany poniżej lub bezpośrednio w kasie (również w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej).


Reklamacje, wnioski, skargi

Każdy pasażer, który nie zgadza się z decyzją kontrolera o nałożeniu opłaty dodatkowej może, zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2023 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 2 października 2023 r., w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty złożyć reklamację:

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje.bilety@ztp.krakow.pl,
 • w formie pisemnej do Punktu Obsługi Pasażerów KMK, Os. Centrum D 7 (wejście 2), 31-933 Kraków, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00, tel. +48 453 039 913,
 • osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów KMK (adres powyżej).

Złożenie reklamacji lub odwołania nie zwalnia od uiszczenia opłaty dodatkowej oraz nie wstrzymuje biegu terminu 7 dni, uprawniającego do uiszczenia opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. 


Płatności

W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnienia do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler wzywa pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz należności za przewóz. Wysokości opłat dodatkowych podane są w poniższej tabeli.

Rodzaj opłaty

Opłata dodatkowa [zł]

opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego biletu/dokumentu przewozu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego

300,00*

 * w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 50%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 25% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu

opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego

200,00*

* w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 30%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 15% przy czym należy pamiętać, że należność za przewóz stanowiąca równowartość ceny biletu jednoprzejazdowego dla 1 osoby/60-minutowego nie podlega pomniejszeniu

opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt

200,00*

* w przypadku uiszczenia wpłaty u kontrolera wysokość zostaje obniżona o 30%, natomiast w przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty w sposób określony na wezwaniu wysokość zostaje obniżona o 15%

opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego,  bez uzasadnionej przyczyny

520,00

opłata  manipulacyjna  za  czynności  związane  z pobraniem  opłaty  dodatkowej  lub  wystawieniem wezwania   do zapłaty  w przypadkach ich umorzenia, określonych w zał. Nr 3 do uchwały § 12 ust. 4

16,00

Płatności można dokonać:

 • w Punkcie Obsługi Pasażerów KMK os. Centrum D 7 (wejście 2), 31-933 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–19.00,
 • elektronicznie na konto nr 14 1020 2892 0000 5102 0869 8823 (Bank PKO Bank Polski S.A.) – w tytule wpłaty należy podać nr wezwania do zapłaty.

Termin płatności wynosi 14 dni, po upływie tego terminu do należności głównej zostaną doliczone odsetki ustawowe.


Windykacja

Każdy podróżny, który nie ureguluje opłaty lub nie wyjaśni sprawy w terminie, winien spodziewać się otrzymania ponagleń zapłaty. W przypadku braku reakcji na pisma wzywające do uregulowania należności, upoważniony podmiot skieruje do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, co zwiększy należność o koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego. W przypadku braku reakcji na nakaz zapłaty zostanie skierowany wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji zasądzonej przez sąd należności, co zwiększy koszty zadłużenia o koszty egzekucji komorniczej. W związku z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi pasażer może zostać wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników oraz do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.  

Informujemy, że windykację należności dotyczącą wezwań do zapłaty wystawionych przed dniem 1 lutego 2016 r. prowadzi: Spółka Miejska Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków.
Windykację należności dotyczącą wezwań do zapłaty wystawionych od dnia 1 lutego 2016 r. prowadzi:
AK Collection Sp. z o.o. z filią w Krakowie przy Al. 29 Listopada 85/206, tel. 12 202 09 03 lub 12 202 09 02, e-mail: ztpkrakow@akcollection.pl.


Usługa ZTP-9

Trudna sytuacja materialna oraz inne wyjątkowe okoliczności uprawniają do ubiegania się o przyznanie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu spłaty. Zgodnie z usługą zewnętrzną nr ZTP-9 oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa, wniosek o udzielenie ulgi należy złożyć do jednej z upoważnionych jednostek tj.:

 • Zarządu Transportu Publicznego, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków – w terminie zapłaty tj. 14 dni od daty wystawienia wezwania,  
 • Punktu Obsługi Pasażerów KMK os. Centrum D 7 (wejście 2), 31-933 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00 – w terminie zapłaty tj. 14 dni od daty wystawienia wezwania,
 • AK Collection Sp. z o. o. – po terminie zapłaty tj. po 14 dniach od daty wystawienia wezwania.
ZTP-9 Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie Czytaj więcej

Pozostałe usługi ZTP