Konsultacje społeczne poszerzenia Obszaru Płatnego Parkowania

Aktualizacja 26 maja 2021

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w terminie od 1 kwietnia do 1 czerwca 2020 2021 roku trwać będą konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania.

W związku  z regulacjami zapisanymi w uchwale z dnia 29 kwietnia 2020 roku nr XXXIX/1002/20 zmieniającej uchwałę nr XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r.  oraz wobec braku możliwości przeprowadzenia otwartych spotkań/warsztatów z powodu wciąż trwających obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym Covid-19, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 18.00 – 19.30 spotkania w formie online jednocześnie transmitowanego na stronie Razem w ruchu w serwisie Facebook, gdzie mieszkańcy będą mogli w formie komentarzy zadawać pytania. Natomiast do poniedziałku 31 maja do godz. 12.00 otwarty będzie także formularz online, za pomocą którego możliwe będzie zadawanie pytań i wniosków.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie deklaruje chęć przeprowadzenia w późniejszym, ale wciąż z powodu sytuacji epidemicznej trudnym do określenia terminie, dodatkowych spotkań w otwartej formule, np. warsztatowej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:


– otwartego w terminie 6-10 kwietnia 2020 pod adresem ztp.krakow.pl/konsultacje-spp/formularz/ formularza internetowego z możliwością wpisania pytania dotyczącego obszaru 
Pytania i odpowiedzi znajdują sie tutaj (kliknij)

– dyżuru telefonicznego osób merytorycznych w zakresie przedmiotu konsultacji w terminie 20 kwietnia – 8 maja 2020 w dni pracujące w godz. 12-15 pod nr tel. 12 616 86 32

– otwartej w terminie 20 kwietnia – 20 25 maja 2020 ankiety internetowej pod adresem ztp.krakow.pl/konsultacje-spp/ankieta/

– webinarium w dniu 27 maja 2020 w godz. 17:00 -18:30 z udziałem merytorycznych pracowników i przedstawicieli właściwych dla obszarów Rad Dzielnic. W związku z nowymi regulacjami w zakresie konsultacji (uchwała z dnia 29 kwietnia 2020 roku nr XXXIX/1002/20 zmieniająca uchwałę nr XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku) dotyczącymi terminu zakończenia konsultacji (1 czerwca 2021 roku) oraz trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Transportu Publicznego podjął decyzję o zawieszeniu dalszych działań konsultacyjnych do odwołania.

NOWE

– webinarium w dniu 31 maja 2021 w godz. 18:00 -19:30 z udziałem merytorycznych pracowników Gminy Miejskiej Kraków i przedstawicieli właściwych dla obszarów Rad Dzielnic. Możliwość zadawania pytań przez mieszkańców będzie możliwa w czasie trwania transmisji na stronie Razem w ruchu w serwisie Facebook za pomocą komentarzy, a także przed spotkaniem za pośrednictwem formularza online otwartego do 31 maja do godz. 12.00.
Podczas webinarium przedstawione zostanie podsumowania dotychczasowych działań oraz zebranych uwag w procesie konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania.

Przedmiotem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat rozszerzenia strefy o obszary zaznaczone na mapie oraz opisane poniżej.

Dzielnica II Grzegórzki osiedle Dąbie: obszar pomiędzy rzeką Białuchą a Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ulicą Miedzianą a rzeką Wisłą, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica III Prądnik Czerwony osiedle Olsza, Olsza II, Ugorek, Wieczysta (Rakowice): obszar pomiędzy ul. Mogilską, Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ul. Klemensiewicza, al. 29 Listopada a ul. Lublańską, al. gen. Bora-Komorowskiego, granicą Dzielnicy III Prądnik Czerwony z Dzielnicą XVI Czyżyny, ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica VI Bronowice wschodnia część osiedla Bronowice Wielkie: obszar pomiędzy linią kolejową nr 94 ul. Armii Krajowej oraz ulicami: Piastowską i Bartosza Głowackiego, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica XIII Podgórze północno-wschodnia część Łagiewnik: obszar pomiędzy ulicami: Kamieńskiego, Aleja Powstańców Śląskich, Księdza Józefa Tischnera, Wadowicka, zgodnie z poniższym rysunkiem poglądowym:

Dzielnica V Krowodrza: obszar tej dzielnicy nie objęty dotąd strefą płatnego parkowania

Z uwagi na obowiązujący w dniu ogłoszenia konsultacji społecznych stan epidemii w Polsce, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jednocześnie informuje o możliwości weryfikacji zaplanowanych form konsultacji. 

Plik do pobrania:


W dniach 6-10 kwietnia 2020 za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem ztp.krakow.pl/konsultacje-spp/formularz/ do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wpłynęły pytania od 40 osób. Z uwagi na to, że część pytań się powtarzała lub dotyczyła tego samego zagadnienia, zostały one pogrupowane.

Pytanie 1:

Dlaczego konsultacjami i planem poszerzenia strefy objęte są obszary, których mieszkańcy byli przeciwni we wcześniejszych (pseudo)konsultacjach takiemu poszerzeniu? Kto i jak to weryfikował? 

Odpowiedź:

Zakres konsultacji wynika z uchwały XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania. Przedmiotowe obszary nie były wcześniej poddane konsultacjom społecznym w zakresie objęcia ich Obszarem Płatnego Parkowania.

Pytanie 2:

> Kiedy planowane jest wprowadzenie strefy? 
> Po co jest wprowadzana strefa na:

  • Olszy II
  • na terenie Dzielnicy III
  • na terenie Dzielnicy IV

> Proszę o wprowadzenie strefy na obszarze:

  • ul. Dobrego Pasterza (przy biurowcach)
  • w rejonie Czerwonych Maków (przy biurowcach)
  • w rejonie K5 w przypadku wprowadzenia OPP w rejonie K3

> Kiedy zostanie wprowadzona strefa na obszarze:

  • Prokocimia
  • Kurdwanowie
  • Ruczaju

Odpowiedź:

Przedmiotowe konsultacje mają wskazać Miastu problematyczne rejony w zakresie polityki parkingowej, tak by Gmina Miejska Kraków mogła podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania wskazanych kwestii. Zaznaczyć należy, że rozwiązanie problemu niekoniecznie wiązać się będzie z podjęciem działań związanych z poszerzeniem Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie.

Pytanie 3:

Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia strefy płatnego parkowania, kto podejmuje decyzję o tym i czy jest taka możliwość, że strefa nie obejmie proponowanych terenów? 

Odpowiedź:

Obszar Płatnego Parkowania powstał na podstawie art. 13 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.470), zgodnie z art. 13b ust. 4 ustawy to Rada Miasta Krakowa decyduje o ustanowieniu, rozszerzeniu oraz o wysokości pobieranych opłat w Obszarze Płatnego Parkowania.

Pytanie 4:

W jaki sposób władze miasta zamierzają skutecznie zapobiec wzrostowi samochodów zaparkowanych na obszarach graniczących z nowoposzerzoną strefą płatnego parkowania? 

Odpowiedź:

Miasto podejmuje działania w zakresie parkowania w oparciu o Program parkingowy dla miasta Krakowa, Politykę Transportową  oraz koordynuje działania stosownych służb porządkowych np. Straży Miejskiej w oparciu o dostępne kompetencje w zakresie ruchu drogowego.

Pytanie 5:

Czemu ma służyć strefa w dzielnicy mieszkaniowej? W jakim celu rozszerzana jest strefa?

Odpowiedź:

Obszar Płatnego Parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Pytanie 6:

Kiedy zostaną wprowadzone opłaty za parkowanie wózków dziecięcych i rowerów? 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2020 r. poz.470) w Obszarze Płatnego Parkowania opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych.

Pytanie 7:

Czy nie jest lepiej wycofać się z pomysłu SPP i w zamian zrobić płatny wjazd do całego miasta, pozostawiając darmowy wjazd mieszkańcom miasta?

Odpowiedź:

Aktualnie polskie przepisy nie pozwalają na wprowadzenie Stref Opłat kongestyjnych (od ang. Congestion pricing – czyli opłaty za wjazd do centrum) czy też Stref Ograniczonej Emisji (ograniczenia w zależności od klasy emisji pojazdu). Jedynie w myśl art. 39 ust. 4a-4d Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych możliwy jest pobór opłat za wjazd pojazdów innych niż dopuszczonych w ustawie do wjazdu do Strefy Czystego Transportu przez okres pierwszych trzech lat funkcjonowania strefy. Przy czym taki dochód pobierać można jedynie w godzinach od 9:00 do 17:00 w wysokości do 2,5zł/h i przeznaczyć na oznakowanie SCT, zakup autobusów zeroemisyjnych oraz pokrycie kosztów analiz ws. wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej. Tak więc Obszar Płatnego Parkowania jest aktualnie jedynym narzędziem jakim miasto Kraków może realnie zarządzać polityką transportową miasta.

Pytanie 8:

Czy musimy płacić za parkowanie jeśli chcemy przyjechać do kościoła parafialnego na nabożeństwa (Kościół Św Wojciecha)? 

Odpowiedź: 

Jeśli kościół znajduje się w Obszarze Płatnego Parkowania to za postój pojazdu kierowca jest zobowiązany uiszczać opłaty na zasadach ogólnych określonych w uchwale nr LXXXII/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 lipca 2020 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat ( ze zm).

Pytanie 9:

Dlaczego mieszkańcy innych dzielnic miasta muszą płacić za parkowanie w strefie płatnego parkowania, natomiast mieszkańcy  tych stref mogą liczyć na bonifikatę, żeby było w miare uczciwie zróbmy strefy płatnego parkowania  w całym krakowie, aby wszyscy mieszkańcy byli traktowani równo, także przyjezdni. 

Odpowiedź:

Wszyscy mieszkańcy korzystający z drogi publicznej w Obszarze Płatnego Parkowania są zobowiązani do wnoszenia jednakowej opłaty za postój pojazdu samochodowego – odpowiednio 6, 5, 4 zł za godzinę postoju. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470) dopuszczalne jest wnoszenie opłat w formie opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej, w związku z powyższym miasto zaproponowało kilka rodzajów abonamentów postojowych.

Pytanie 10:

Czy strefa będzie bezpłatna dla pojazdów zarejestrowanych w Krakowie? 

Odpowiedź:

Wszyscy użytkownicy korzystający z drogi publicznej w Obszarze Płatnego Parkowania są zobowiązani do wnoszenia jednakowej opłaty za postój pojazdu samochodowego – odpowiednio 6, 5, 4 zł za godzinę postoju. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470). zerowa stawka opłat ustalona została dla oznakowanych pojazdów: pogotowia energetycznego, wodnokanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego, zarządcy systemami gospodarki odpadami komunalnymi, straży miejskiej, do poboru krwi, organizacji społecznych realizujących na rzecz Gminy Miejskiej Kraków usługi z zakresu opieki nad zwierzętami Za parkowanie wszystkich innych pojazdów, poza zwolnionymi, uiszcza się opłaty zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy o drogach publicznych.

Pytanie 11:

Czy zostaną unormowane zasady pozyskiwania abonamentu mieszkańca w sposób podobny do karty krakowskiej (wystarczy Krakowski PIT) i możliwość uzyskania karty na pojazd użyczony / użytkowany / zarejestrowany poza krakowem? 

Odpowiedź:

Problematyka pobierania opłat za korzystanie z dróg publicznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 470) oraz podjętej na podstawie ww. aktu normatywnego uchwały Nr XXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat ( ze zm.). Zgodnie z ww. uchwałą abonament postojowy typu “ K “ przysługuje wyłącznie osobom zameldowanym na Obszarze Płatnego Parkowania i rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie. Można go wyrobić tylko dla samochodu, którego jest się właścicielem / współwłaścicielem lub ma się prawo do pojazdu w oparciu o leasing albo umowę kredytową lub który jest pojazdem “służbowym” udostępnionym przez pracodawcę. W przypadku posiadania samochodu na własność, wnioskodawca powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu z adresem zamieszkania właściciela lub współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania.

W najbliższym czasie nie przewiduje się zmiany zapisów obowiązującej uchwały.

Pytanie 12:

Czy Kraków dąży do objęcia strefą płatnego parkowania całej powierzchni miasta?

Odpowiedź:

Miasto podejmuje działania w zakresie parkowania w oparciu o Program parkingowy dla miasta Krakowa, Politykę Transportową oraz z rozwiązywaniem problemów parkingowych zgłaszanych przez mieszkańców, które niekoniecznie będą wiązać się z podjęciem działań związanych z poszerzeniem Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie.

Pytanie 13:

W jaki sposób strefa miałaby zostać wprowadzona na ulicy Łagiewnickiej, która jest obecnie drogą prywatną i ma status drogi wewnętrznej?

Jeżeli strefa by nie obejmowała ulicy Łagiewnickiej to jaki jest jej sens wprowadzenia w danym obszarze?

Odpowiedź:

W Obszarze Płatnego Parkowania na drogach wewnętrznych będących w zarządzie miasta wprowadza się Strefy Ograniczonego Postoju (znak B-39), które zgodnie z przyjętą organizacją ruchu nie dotyczy mieszkańców posiadających abonament typu “K” na dany sektor czy też stosowny identyfikator.

Pytanie 14:

Czy po wprowadzeniu strefy mieszkańcy mogą się spodziewać uregulowania parkowania w formie dodatkowych zabezpieczeń przed nieprawidłowym parkowaniem na terenach zielonych (np. w formie nasadzeń – ul. Bonarka przy wjeździe myjni), w ciągach pieszych (np. przy stacji transformatorowej ul.Bonarka od strony Łagiewnickiej), na chodnikach w celu pozostawienia min. 1,5m dla pieszych (np. ul. Łagiewnicka praktycznie na całej zachodniej długości, chodnik na ul. Hodura )?

Czy możliwe jest utworzenie dodatkowego parkingu na działce gminnej nr 47/2 przy ul. Bonarka?

Czy strefa uwzględniałaby również działkę gminną przy ul. Wadowickiej nr 71/4 oraz 71/2 (przy nowym parku)?

W jaki sposób planowana jest organizacja ruchu na wąskich ulicach:  Głogowska oraz Grzybki?

Na danym obszarze sumarycznie jest niewielka ilość dróg i działek gminnych. Czy można prosić o podanie liczby miejsc parkingowych, które miałyby być utworzone. Czy można udostępnić koncepcję wydzielonych parkingów na danym obszarze w formie mapki, żeby można było konsultować konkretne rozwiązania? 

Odpowiedź:

Na przedmiotowe pytania będzie można udzielić odpowiedzi dopiero na etapie przygotowywania projektów organizacji ruchu dla w/w obszaru w tym określenia granic pasa drogowego.

Pytanie 15:

Jakie są koszty poszerzenia strefy?

Odpowiedź:

Koszty poszerzenia Obszaru Płatnego Parkowania, można określić dopiero na etapie ustalenia ostatecznego kształtu nowych stref. Wtedy też można określić koszty zmian organizacji ruchu lub też zakupu dodatkowych parkomatów.

Pytanie 16:

Jaki jest okres zwrotu z inwestycji w poszerzenie strefy? 

Odpowiedź:

Funkcjonowanie Obszaru Płatnego Parkowania nie jest inwestycją, z której spodziewany jest określony zysk fiskalny. Celem wprowadzenia Obszaru Płatnego Parkowania jest wymuszenie rotacji pojazdów, realizacja lokalnej polityki transportowej, w szczególności poprzez ograniczenie dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenie preferencji dla Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Opłaty za postój pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania stanowią podstawowy czynnik kształtujący dostęp użytkowników dróg do obszarów o deficycie miejsc postojowych komunikacją indywidualną oraz stanowią formę oddziaływania władz samorządowych na zachowania użytkowników pojazdów samochodowych.

Pytanie 17:

Co z drogami wewnętrznymi gminnymi na terenie nowo poszerzanych stref? Jak będzie rozwiązane parkowanie na takich ulicach? Podobnie jak na podwórkach przy ul. Królewskiej? Czy kontrolerzy SPP będą zgłaszać samochody bez abonamentów do Straży Miejskiej, czy będą to musieli robić mieszkańcy? Czy jest szansa na zmianę statusu takich dróg?

Odpowiedź:

W Obszarze Płatnego Parkowania na drogach wewnętrznych będących w zarządzie miasta wprowadza się Strefy Ograniczonego Postoju (znak B-39), które zgodnie z przyjętą organizacją ruchu nie dotyczą mieszkańców posiadających abonament typu “K” na dany sektor, czy też stosowny identyfikator.

W związku z faktem, że na takich drogach nie trzeba dokonywać opłat za parkowanie, kontrolerzy nie pojawiają się w takich rejonach w celu skontrolowania czy została wniesiona opłata za postój pojazdów samochodowych. 

Pytanie 18:

Co z obszarami parkingowymi danego osiedla, nie będącymi częścią ulicy, czy miasto pozwoli na montowanie bramek w takich obszarach, ponieważ do tej pory z rozmów ze spółdzielnią wychodziło że nie pozwalano.

Odpowiedź:

Za zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, nie będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków odpowiada zarządca nieruchomości. Przy procedowaniu takich zmian zarządca nieruchomości musi brać pod uwagę wszystkie obostrzenia dotyczące danej nieruchomości np. służebność dojścia/dojazdu czy zapisy planów miejscowych.

Pytanie 19:

Czy jest szansa na zmianę statusu takich dróg?

Odpowiedź:

O przekształcenie poszczególnych dróg należy pytać bezpośrednio w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, dość dokładnie precyzując, o które nieruchomości chodzi.

Pytanie 20:

Czy tereny zielone zostaną skutecznie zabezpieczone na obszarze Dąbie?

Odpowiedź:

W przypadku przygotowywania projektów organizacji ruchu związanych z wprowadzeniem Obszaru Płatnego Parkowania przedmiotowy temat będzie analizowany w zakresie możliwości podjęcia stosownych środków zaradczych.

Pytanie 21:

Czy Kraków aspiruje do największej strefy płatnego parkowania na świecie? 

Odpowiedź:

Na świecie występują miasta z większymi obszarami podlegającymi odpłatności za postój.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616-8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602
tel. (dyspozytornia parkingów Park&Ride): 12 616 8687

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Deklaracja dostępności