×

Obszar Płatnego Parkowania

Obszary oznaczone na mapie kolorem żółtym i symbolami od K1 do K5, w terminie od 1 kwietnia 2020 do 1 czerwca 2021 roku objętę są konsultacjami społecznymi dotyczącymi poszerzenia strefy płatnego parkowania. Pozyskiwanie opinii mieszkańców odbywa się w następujących formach:

 • dyżuru telefonicznego osób merytorycznych w zakresie przedmiotu konsultacji w terminie 20 kwietnia – 8 maja 2020 w dni pracujące w godz. 12-15 pod nr tel. 12 616 86 32
 • otwartej w terminie 20 kwietnia – 25 maja 2020 ankiety internetowej

Przy dużym zbliżeniu mapy widoczne są lokalizacje parkomatów zaznaczone punktami w kolorach sektorów.


Obowiązujące stawki opłat za postój w OPP:

Podstrefa A: każda godzina postoju: 6 zł

Podstrefa B: każda godzina postoju: 5 zł

Podstrefa C: każda godzina postoju: 4 zł

Minimalna opłata wynosi 2,00 zł

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach, jak i płatności mobilnych.

OPP w Krakowie obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00.

Infolinia Obszaru Strefy Płatnego Parkowania
– Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:30 pod numerem telefonu 12 616 71 77

Jak mogę zapłacić za parkowanie w OPP?

 • zakup biletu w parkometrze
  W parkometrach można zakupić bilet przy użyciu monet o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł (urządzenia nie wydają reszty); kartami zbliżeniowymi typu PayPass, PayWave w w sektorach: A1 (parkometr nr 500), A13, B6, B12, B20, C5, C8,C9, C10, C15, C16, C22 (parkometry nr 827, 828).
 • zakup abonamentu
  Abonament można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania lub w przypadku abonamentu ogólnodostępnego również za pośrednictwem strony internetowej – eAbonamenty.

Abonamenty OPP:

1) Abonament ogólnodostępny typu „O”:

Dla podstrefy typu A

 • 1 dzień – 55 zł
 • 7 dni – 300 zł
 • 1 miesiąc – 500 zł

Dla podstrefy typu B

 • 1 dzień – 45 zł
 • 7 dni – 200 zł
 • 1 miesiąc – 400 zł

Dla podstrefy typu C

 • 1 dzień – 35 zł
 • 7 dni – 150 zł
 • 1 miesiąc – 300 zł

Dla podstrefy typu A+B+C

 • 1 dzień – 100 zł
 • 7 dni – 400 zł
 • 1 miesiąc – 750 zł

2) Abonament mieszkańca typu „K”:

Stawka opłaty za abonament wynosi 10 zł/m-c.

3) Abonament osoby niepełnosprawnej typu „N”:

Stawka opłaty za abonament wynosi 2,50 zł/m-c.

4) Abonament mikroprzedsiębiorcy typu „M” lub administratora typu „A”:

Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c,

Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 100 zł/m-c,

Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 70 zł/m-c.

5) Abonament instytucji typu „I”:

Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 250 zł/m-c,

Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 200 zł/m-c,

Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c.

Opłata za każdy kolejny abonament dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni abonament.

Co to jest opłata dodatkowa?

Opłata za postój powinna zostać wniesiona niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu. Postój pojazdu po upływie 5 minut od pozostawienia go w miejscu postoju bez uiszczenia odpowiedniej opłaty lub po upływie 5 minut od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego w parkometrze, poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub prawidłowo podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Korzystanie z abonamentu poza sektorem lub podstrefą na którą opłata została wniesiona lub w przypadku biletu z parkometru i opłaty mobilnej poza podstrefą na którą opłata została wykupiona jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój pojazdu.

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

W związku z poszerzeniem obszaru płatnego parkowania każdy abonament obowiązuje wyłącznie na obszarze na który został wydany, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego wystawienia granicami strefy lub podstrefy.

Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania. Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017r. (ze zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Opłata dodatkowa wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Od dnia 2 czerwca 2014 r. zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych dla każdego zawiadomienia – służące tylko i wyłącznie do dokonania wpłaty za konkretny numer zawiadomienia.

W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z uchwałą LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013 ze zm.) osoby niepełnosprawne uprawnione są do bezpłatnego postoju wyłącznie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób tzw. “kopertach” wyłącznie pod warunkiem wyłożenia za przednią szybą pojazdu oryginału karty parkingowej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Tym samym nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie będzie skutkować wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 150 zł oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji.

W związku z faktem, iż karta parkingowa nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty postojowej w obszarze płatnego parkowania na terenie miasta Krakowa, oznacza to, że za postój w innych miejscach w obszarze płatnego parkowania osoby niepełnosprawne zobowiązane są uiszczać stosowne opłaty, z uwzględnieniem możliwości wykupienia zniżkowego abonamentu typu „N” za 2,50 zł/m-c.

Abonament postojowy typu „N” wydawany jest wyłącznie dla jednego pojazdu przy spełnieniu warunków określonych ppkt. 3.4 zał. nr 2 do uchwały nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017r. poz. 8013 ze zm.).

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.