Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pasażerów korzystających ze środków transportu publicznego w Krakowie, pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer zainstalowanych w pojazdach transportu publicznego, przystankach, wiatach przystankowych, pętlach autobusowych i tramwajowych

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Informujemy, że dane osobowe pasażerów korzystających ze środków transportu publicznego w Krakowie są przetwarzane przez:
  • Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP;
  • MPK Kraków S.A. – z siedzibą: ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków;
   –  będących współadministratorami danych w zakresie niezbędnym dla realizacji publicznego transportu zbiorowego, wspólnie na podstawie umowy zawartej w dniu 18 lipca 2019 r. o współadministrowanie danymi osobowymi.
 2. Każdy z Administratorów wymienionych powyżej, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 3. Wskazany wyżej kontakt jest równocześnie wspólnym punktem kontaktowym ustalonym przez obu Współadministratorów.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa, rozpatrywania skarg, reklamacji, prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania komunikacji, kontroli oraz dystrybucji biletów w komunikacji miejskiej w Krakowie (dalej: KMK), ochrony mienia administratorów i mienia publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.
 5. W zakresie monitoringu wizyjnego dane są rejestrowane na nośnikach danych z zastosowaniem kamer zainstalowanych w pojazdach transportu publicznego, przystankach, wiatach przystankowych, pętlach autobusowych i tramwajowych. Współadministratorzy określili i wdrożyli warunki i wymagania techniczne dla pojazdów transportu publicznego na etapie ich nagrywania, archiwizacji nagrań na nośnikach danych, a także wzajemnego udostępniania.
 6. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych w odniesieniu do poszczególnych celów Współadministratorów zostały przedstawione w pełnej treści klauzuli.
 7. Za pomocą monitoringu wizyjnego, dla poszczególnych celów przetwarzania wymienionych w pkt 6, Współadministratorzy przetwarzają następujący zakres danych osobowych:
  • dla celu „rozpatrywanie skarg, reklamacji lub prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania KMK w Krakowie, rozpatrywania wniosków, udzielania wyjaśnień”: imię/ imiona, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny (jeśli został podany), adres e-mail (jeśli został podany), numer telefonu (jeśli został podany), stan zdrowia (jeśli jest wymagany w związku ze sprawą), inne dane osobowe posiadane przez Administratora niż wymienione powyżej podane przez osoby, których dane dotyczą;
  • dla pozostałych celów: wizerunek i stan zdrowia (jeśli dotyczy).
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nie-prawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).
 9. Przysługujące uprawnienia wymienione powyżej, mogą być realizowane wobec każdego ze Współadministratorów osobiście, listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub do wspólnego punktu kontaktowego. Przed realizacją uprawnień Współadministrator jest zobowiązany potwierdzić tożsamość osoby realizującej uprawnienia, w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Współadministratorów posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnianie przez Administratorów odbiorcom poza naszą strukturą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są m.in. podmioty, którym Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów i są to:
  • Mobilis Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do świadczenia autobusowych usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Krakowie;
  • firmy świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej przetwarzające dane osobowe przesyłane za pośrednictwem obsługiwanej poczty elektronicznej;
  • firmy utrzymujące i serwisujące systemy informatyczne, w tym urządzenia, za pośrednic­twem których Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe;
  • podmioty odpowiedzialne za serwis urządzeń i oprogramowania związanego z monitorin­giem;
  • podmioty świadczące usługi kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej;
  • podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratorów;
  • firmy świadczące usługi ochrony mienia;
  • podmioty, którym Administratorzy mogą przekazywać dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania w archiwum.
 12. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 14. Pani/Pana dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu wizyjnego są przechowywane od 14 do 90 dni. Uprawnienie z przesłanki celu pozwala na gromadzenie danych przez:
  • 90 dni, natomiast ograniczenia techniczne dla części z urządzeń zapisujących ograniczają ten czas do 14 dni, co implikuje administracyjny wymóg priorytetowy w czasie obsługi tych urządzeń, lub
  • do zakończenia czynności związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami, których pasażer lub osoba trzecia jest uczestnikiem.
 15. Jeśli nagranie stanowi dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 16. W przypadku pozostałych celów przetwarzania ujętych w pkt 6 Pani/Pana dane będą przechowywane w celach archiwalnych (jest to obowiązek wynikający z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora określającym okresy przechowywania poszczególnych kategorii akt (np. dokumenty księgowe, skargi).