Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z lokalu Zarządu Transportu Publicznego z Punktem Sprzedaży Biletów położonym na parterze budynku przy ul. Wielopole 1 pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe są:
  • Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP;
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie (zwany dalej: MPK) z siedzibą ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonymi w tym celu Inspektorami Ochrony Danych:
  • ZTP – adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl lub listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP;
  • MPK – adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub listownie na adres siedziby MPK wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie MPK.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa, rozpatrywania skarg, reklamacji, prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie, ochrony mienia Administratorów, mienia publicznego oraz mienia osób korzystających z lokalu, a także optymalizacji funkcjonowania Punktu.
 4. W zakresie monitoringu wizyjnego dane są rejestrowane na nośnikach danych z zastosowaniem kamer zainstalowanych na terenie lokalu. Administratorzy określili i wdrożyli warunki oraz wymagania techniczne na etapie ich nagrywania, archiwizacji nagrań na nośnikach danych, a także udostępniania.
 5. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych w odniesieniu do poszczególnych celów Administratorów zostały przedstawione w pełnej treści klauzuli.
 6. Za pomocą monitoringu wizyjnego, dla poszczególnych celów przetwarzania wymienionych w pkt 5, Administratorzy przetwarzają następujący zakres danych osobowych:
  • wizerunek;
  • stan zdrowia (jeśli jest wymagany w związku ze sprawą).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.
 8. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl lub iodo@mpk.krakow.pl, pisemnie na adres siedziby ZTP lub MPK, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP lub MPK. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP lub MPK Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:
  • serwisujące urządzenia za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych;
  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Administratorów (np. firmy audytorskie, certyfikujące);
  • przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
 11. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 13. ZTP i MPK nie będą stosowały wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 14. Pani/Pana dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu wizyjnego są przechowywane od 14 do 90 dni. Uprawnienie z przesłanki celu pozwala na gromadzenie danych przez:
  • 90 dni, natomiast ograniczenia techniczne dla części z urządzeń zapisujących ograniczają ten czas do 14 dni, co implikuje administracyjny wymóg priorytetowy w czasie obsługi tych urządzeń, lub
  • do zakończenia czynności związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami, których osoba korzystająca z lokalu lub osoba trzecia jest uczestnikiem.
 15. Jeśli nagranie stanowi dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 16. W przypadku pozostałych celów przetwarzania ujętych w pkt 5 Pani/Pana dane będą przechowywane w celach archiwalnych (jest to obowiązek wynikający z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora określającym okresy przechowywania poszczególnych kategorii akt (np. dokumenty księgowe, skargi).