Najczęstsze pytania

Strefa Czystego Transportu nie wprowadza zakazu wjazdu dla samochodów tak, jak Strefa Ograniczonego Ruchu, a jedynie określa, jaką ilość zanieczyszczeń/spalin pojazdy mogą emitować. Oznacza to zazwyczaj, że do Strefy nie można wjechać np. kilkunastoletnim samochodem z silnikiem Diesla emitującym nadmierną ilość zanieczyszczeń.

W związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza Kraków został zobligowany do wprowadzenia takiej Strefy wewnątrz drugiej obwodnicy. Innym działaniem mającym na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie była wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne.

SCT to narzędzie realnie poprawiające jakość powietrza i przyczyniające się do ochrony naszego zdrowia poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin.

O rozpoczęciu konsultacji społecznych będziemy informować w najbliższych tygodniach na miejskich stronach internetowych. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania scenariuszy, które posłużą jako fundament do rozmów podczas prowadzonych konsultacji społecznych.

Zgodnie z postanowieniem Programu Ochrony Powietrza SCT powinna zostać wprowadzona uchwałą Rady Miasta Krakowa. Uchwała ma zostać przyjęta nie później niż 24 grudnia 2022 r. Dopiero w wyniku tej uchwały zostanie ustalony termin i zakres wprowadzenia SCT na ulicach wewnątrz drugiej obwodnicy.

Program Ochrony Powietrza wskazuje, że w pierwszym etapie SCT ma objąć obszar wewnątrz drugiej obwodnicy. W drugim etapie obszar ten zostanie zwiększony do czwartej obwodnicy. O ostatecznym kształcie i zasięgu Strefy zadecydują Radne i Radni Miasta Krakowa, którym zostanie przedstawiony projekt takiej Strefy w oparciu o raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Strefa będzie wprowadzana etapami z zachowaniem okresu przejściowego tak, aby Mieszkańcy mieli czas na przygotowanie się do zmian.

Normy Euro to nic innego jak europejski standard emisji spalin z samochodów. Dla każdej normy Euro, w zależności czy jest to pojazd napędzany benzyną czy ropą, standard emisji spalin jest inny.

Poniżej podano, jakie normy Euro spełniają samochody osobowe wyprodukowane w poszczególnych latach:

  • Euro 1 – od 1993 r. (benzyna), od 1992 r. (Diesel),
  • Euro 2 – od 1997 r. (benzyna), od 1996 r. (Diesel),
  • Euro 3 – od 2001 r. (benzyna i Diesel),
  • Euro 4 – od 2006 r. (benzyna i Diesel),
  • Euro 5 – od 2011 r. (benzyna i Diesel),
  • Euro 6 – od 2015 r. (benzyna), od 2014 r. (Diesel),
  • Euro 6D – od 2018 r. 

(źróło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_standard_emisji_spalin)

Przed wprowadzeniem konkretnych rozwiązań dotyczących SCT Mieszkańcom zostaną przedstawione różne scenariusze wprowadzania zmian. W oparciu o te scenariusze będą przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których Mieszkańcy będą mogli wskazać najważniejsze dla nich zagadnienia oraz rozwiązania, które uważają za najbardziej akceptowalne przy wprowadzaniu SCT. Opinie i uwagi Mieszkańców będą istotnym elementem podczas tworzenia Strefy.

Tak, jest przewidywany i zostanie on wypracowany wspólnie z Mieszkańcami podczas konsultacji społecznych.

Pojazdy spełniające wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń nie będą musiały być opłacane. Należy podkreślić, że Ustawa o Elektromobilności i Paliwach alternatywnych dopuszcza poruszanie się pojazdu nie spełniającego założonych norm Euro wewnątrz Strefy. Opłata za poruszanie się takim pojazdem wewnątrz Strefy wyniesie 2,50 zł za godzinę. Dodatkowo, ustawa zezwala na zakup abonamentu tzw. wjazdu, który będzie kosztował 500 zł za jeden miesiąc. 

Chcemy zaproponować system automatycznej kontroli oparty o kamery z funkcją wykrywania tablic rejestracyjnych, jednak wciąż sprawdzamy organizacyjne i techniczne możliwości. Ustawowo kontrolę może też przeprowadzać straż miejska i policja na podstawie odpowiedniego oznaczenia samochodów.

Strefa będzie wprowadzana według scenariusza wypracowanego podczas szeroko zakrojonych konsultacji społecznych z Mieszkańcami Krakowa. Dodatkowo, będzie wprowadzana etapami i przy zachowaniu okresu przejściowego tak, aby Mieszkańcy mogli się do tego przygotować. O rozpoczęciu konsultacji społecznych będziemy informować w najbliższych tygodniach na miejskich stronach internetowych.

Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania scenariuszy wprowadzenia SCT. Scenariusze te w najbliższych tygodniach posłużą jako fundament do rozmów podczas prowadzonych konsultacji społecznych.

Aktualnie nie jesteśmy w stanie przedstawić takich danych ze względu na brak punktu wyjściowego, którym jest ustalenie minimalnych norm Euro pojazdów uprawnionych do wjazdu do Strefy. Dysponujemy jednak wynikami badań teledetekcji emisji spalin z pojazdów silnikowych w Krakowie z 2020 r. Raport z tych badań pokazuje jakie pojazdy poruszają się po ulicach Krakowa.

Tak. Podczas konsultacji społecznych Mieszkańcy będą mogli wskazać, które z przedstawionych w scenariuszach propozycji wsparcia, będą dla nich najlepsze. 

Osoby posiadające samochód spełniający wymagane normy Euro będą musiały ponieść jeden koszt. Związany on będzie z uzyskaniem naklejki, informującej o tym, jaką normę Euro spełnia dany pojazd. Zgodnie z Ustawą o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych opłata związana z uzyskaniem takiej naklejki dla swojego samochodu wynosi nie więcej niż 5 zł.

SCT nie promuje, ani nie dyskryminuje, w żaden sposób jakichkolwiek osób. Jej wprowadzenie jest korzystne dla wszystkich, ze względu na konieczność poprawy jakości powietrza poprzez eliminację zanieczyszczeń powstających poprzez nadmierną emisję spalin z bardzo starych samochodów. 

Wjazd do SCT będzie oznaczony znakiem D-54, a wyjazd znakiem D-55.

Ostateczne decyzje podejmą Radne i Radni Miasta Krakowa, którym zostanie przedstawiony projekt Strefy w oparciu o raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

SCT to skuteczne narzędzie wpływające na poprawę czystości powietrza. Przykładowo, po wprowadzeniu strefy niskiej emisji w Londynie, zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu, który jest jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej i smogu, spadło o 40%. W Berlinie podobne pomiary wykazały spadek zanieczyszczeń o 25% dla dwutlenku azotu i 60% dla pyłów, które szkodzą zdrowiu ludzi. 

Rozwiązania związane z poruszaniem się pojazdów dostawczych czy pojazdów zabytkowych wewnątrz SCT zostaną wypracowane wspólnie z Mieszkańcami oraz przedsiębiorcami podczas konsultacji społecznych.Panel edukacyjno-informacyjny w zakresie działań Strefy Czystego Transportu w Krakowie

 

Spotkanie informacyjne w formule online o Strefie Czystego Transportu