Regulacje prawne

UWAGA!

Trwają prace nad nowym projektem uchwały o Strefie Czystego Transportu w Krakowie!
Dnia 11 stycznia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę o SCT. Wyrok jest nieprawomocny. Obecnie władze miasta oczekują na pisemne uzasadnienie wyroku i jego uprawomocnienie. Uwagi Sądu zawarte w uzasadnieniu zostaną uwzględnione w trakcie prac nad projektem nowej uchwały o Strefie Czystego Transportu.


Ustawy


Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych


Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity)


Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości


 

Rozporządzenia


Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportuPrawo lokalne


Uchwała nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego


Uchwała nr C/2707/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w KrakowieInne dokumenty


Raport z badania emisji spalin z pojazdów silnikowych w Krakowie metodą teledetekcji (wrzesień 2020 r.)