Wymogi SCT

UWAGA!

Trwają prace nad nowym projektem uchwały o Strefie Czystego Transportu w Krakowie!
Dnia 11 stycznia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę o SCT. Wyrok jest nieprawomocny. Obecnie władze miasta oczekują na pisemne uzasadnienie wyroku i jego uprawomocnienie. Uwagi Sądu zawarte w uzasadnieniu zostaną uwzględnione w trakcie prac nad projektem nowej uchwały o Strefie Czystego Transportu.

Wymogi (obowiązujące do czasu uprawomocnienia wyroku WSA)

Pierwsze wymogi SCT zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 r., a jej pełna wersja – dwa lata później, tj. od 1 lipca 2026 r. Do SCT będą mogły wjechać wszystkie pojazdy, które spełnią wymogi zapisane w uchwale. To zarówno samochody z silnikami  benzynowymi, diesla, hybrydy czy z instalacjami LPG. Warunkiem wjazdu będzie to, aby silnik spełniał odpowiednią  normę emisji spalin. Zapisy będą miały też wiele wyjątków.

Wymogi obwiązujące w strefie:

 1. Do 30 czerwca 2026 r. pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca 2023 r. będą podlegały bardzo łagodnym ograniczeniom:
  • w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (także z instalacją LPG) – minimum norma Euro 1/ Euro I lub odpowiadające im daty produkcji,
  • w przypadku pojazdów z silnikami Diesla (także z instalacją LPG) – minimum norma Euro 2/ Euro II lub odpowiadające im daty produkcji.
 2. Do 30 czerwca 2026 r. pojazdy zarejestrowane po raz ostatni po 1 marca 2023 r. będą podlegały następującym ograniczeniom:
  • w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (także z instalacją LPG) – minimum norma Euro 3/ Euro III lub odpowiadające im daty produkcji,
  • w przypadku pojazdów z silnikami Diesla (także z instalacją LPG) – minimum norma Euro 5/ Euro V lub odpowiadające im daty produkcji.
 3. Od 1 lipca 2026 r. wszystkie pojazdy, niezależnie od daty ostatniej rejestracji, podlegać będą tym samym wymogom:
  • w przypadku pojazdów zasilanych benzyną (także z instalacją LPG) – minimum norma Euro 3/ Euro III lub odpowiadające im daty produkcji,
  • w przypadku pojazdów z silnikami Diesla (także z instalacją LPG) – minimum norma Euro 5/ Euro V lub odpowiadające im daty produkcji.

Minimalne wymogi dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do SCT przedstawiają poniższe tabele.

Minimalne wymagania dla samochodu osobowego, ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zasilanego benzyną oraz z silnikiem Diesla (także z instalacją LPG)

Data ostatniej rejestracji Rodzaj paliwa Minimalne wymogi
Termin obowiązywania minimalnych wymogów od 1.07.2024 r. do 30.06.2026 r.
przed 1.03.2023 r. Pb Benzyna (także z instalacją LPG) Euro 1 lub rok produkcji od 1992 dla samochodów osobowych, Euro 1 lub rok produkcji od 1994 dla samochodów ciężarowo-osobowych i ciężarowych
ON Diesel (także z instalacją LPG) Euro 2 lub rok produkcji od 1996 dla samochodów osobowych, Euro 2 lub rok produkcji od 1997 dla samochodów ciężarowo-osobowych i ciężarowych
po 1.03.2023 r. Pb Benzyna (także z instalacją LPG) Euro 3 lub rok produkcji od 2000
ON Diesel (także z instalacją LPG) Euro 5 lub rok produkcji od 2010
Termin obowiązywania minimalnych wymogów od 1.07.2026 r.
nie dotyczy Pb Benzyna (także z instalacją LPG) Euro 3 lub rok produkcji od 2000
ON Diesel (także z instalacją LPG) Euro 5 lub rok produkcji od 2010

Minimalne wymagania dla autobusu, samochodu ciężarowego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t zasilanego benzyną oraz z silnikiem Diesla (także z instalacją LPG)

Data ostatniej rejestracji Rodzaj paliwa Minimalne wymogi
Termin obowiązywania minimalnych wymogów od 1.07.2024 r. do 30.06.2026 r.
przed 1.03.2023 r. Pb Benzyna (także z instalacją LPG) Euro I lub rok produkcji od 1992
ON Diesel (także z instalacją LPG) Euro II lub rok produkcji od 1995
po 1.03.2023 r. Pb Benzyna (także z instalacją LPG) Euro III lub rok produkcji od 2000
ON Diesel (także z instalacją LPG) Euro V lub rok produkcji od 2008
Termin obowiązywania minimalnych wymogów od 1.07.2026 r.
nie dotyczy Pb Benzyna (także z instalacją LPG) Euro III lub rok produkcji od 2000
ON Diesel (także z instalacją LPG) Euro V lub rok produkcji od 2008

Okresy obowiązywania norm Euro

Norma emisji Euro Rok produkcji pojazdu
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
Euro 1 / Euro I 1992–1995 dla samochodów osobowych oraz 1994–1996 dla samochodów ciężarowo-osobowych i ciężarowych 1992–1994
Euro 2 / Euro II 1996–1999 dla samochodów osobowych oraz 1997–1999 dla samochodów ciężarowo-osobowych i ciężarowych 1995–1999
Euro 3 / Euro III 2000–2004 2000–2004
Euro 4 / Euro IV 2005–2009 2005–2007
Euro 5 / Euro V od 2010 od 2008

Wyłączenia

Zapisy o Strefie Czystego Transportu nie dotyczą samochodów, które są:

 • elektryczne;
 • napędzane wodorem;
 • napędzane gazem ziemnym (CNG lub LNG);
 • wyłączone na podstawie uchwały Rady Gminy:
  • motocykle,
  • pojazdy historyczne,
  • pojazdy specjalne, np. food-trucki, samochody kempingowe, karawany pogrzebowe czy pojazdy zarejestrowane jako „pogotowie techniczne/warsztat”,
  • pojazdy zarejestrowane najpóźniej przed 1 marca 2023 r., których właścicielami są osoby, które najpóźniej w dniu 1 stycznia 2023 r. ukończyły co najmniej 70 lat, prowadzone w trakcie wjazdu i poruszania się w SCT wyłącznie przez tych właścicieli;
 • pojazdy:
  • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych, Kancelarii Sejmu używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
  • zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg,
  • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
  • urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i ochronnym wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich,
  • posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne,
  • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inne niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób;
 • specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;
 • autobusy zeroemisyjne;
 • autobusy szkolne.

Zgodnie z zapisami Ustawy o elektomobilności i paliwach alternatywnych, z wymogów zwolnione są również pojazdy posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne.

 

Obszar SCT

Granice SCT pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta Krakowa. Dążenie do objęcia tak dużego obszaru strefą SCT wynika z chęci zapewnienia wysokiej efektywności rozwiązania – im większy będzie obszar SCT, tym lepszy będzie efekt poprawy jakości powietrza. Autostrady i drogi ekspresowe nie będą objęte SCT, ponieważ strefa obejmuje tylko drogi zarządzane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Dokładna lokalizacja wjazdu i wyjazdu z SCT zostanie uregulowana projektem organizacji ruchu. Chodzi o to, aby zapewnić możliwość wjazdu na IV obwodnicę (A4 oraz S52) z dróg zlokalizowanych poza granicami miasta oraz zapewnić kierowcom pojazdów przekraczających granice miasta, a niespełniających wymogów SCT,  możliwość wykonania bezpiecznego manewru zawracania lub zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniu.

 

Nalepka SCT

W związku z pracami nad nową uchwałą dotyczącą SCT w Krakowie przyjmowanie wniosków i wydawanie nalepek jest zawieszone.

Pojazdy uprawnione do wjazdu do SCT muszą być oznaczone specjalną nalepką. Nalepki będą wydawane w sposób korespondencyjny. Wniosek o wydanie nalepki będzie można złożyć on-line przez specjalną stronę internatową lub stacjonarnie, w wyznaczonych punktach Urzędu Miasta Krakowa. Nalepki będą wysyłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku o wydanie nalepki.

Kierowcy zostaną powiadomieni o możliwości składania wniosku o wydanie nalepki z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Nalepka wydana przez inną polską gminę, w której ustanowiono strefę czystego transportu, będzie uprawniać do wjazdu do SCT w Krakowie, o ile pojazd nią oznaczony będzie spełniał wymagania przyjęte w Krakowie.

Wzór nalepki jest określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.