Przewodnik po biletach KMK


Cennik i rodzaje biletów do kasowania

Rodzaj biletu
Strefa Cena biletu [zł]
Normalny Ulgowy1
20-minutowy I+II+III 4,00 2,00
60-minutowy lub 1-przejazdowy I+II+III 6,00 3,00
90-minutowy I+II+III 8,00 4,00
24-godzinny
I 17,00 8,50
I+II+III 22,00 11,00
48-godzinny I+II+III 35,00 17,50
72-godzinny I+II+III 50,00 25,00
7-dniowy
I 56,00 28,00
I+II+III 68,00 34,00
weekendowy rodzinny2 I+II+III 25,00
jednoprzejazdowy dla grupy – do 20 osób
I 50,00 25,00
I+II+III 60,00 30,00

1 Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)

Cennik biletów do kasowania

 


Gdzie kupić?

 • w niektórych punktach handlowych (np. w sklepach, w kioskach z prasą),
 • w stacjonarnych automatach biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej) lub MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej),
 • w aplikacjach mobilnych: iMKA, mPay, moBiLET, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl,
 • w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB) KMK:
  • os. Centrum D 7
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Pawia 5a – Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Podwale 3/5
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej)
   poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 16.00
 • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu (naklejka AUTOMAT BILETOWY z odpowiednim piktogramem):

Piktogram automatu z płatnością kartą i gotówką

 


Cennik i rodzaje biletów okresowych

Rodzaj biletu Strefa Cena biletu [zł]
Normalny Ulgowy1
miesięczny imienny – na 1 linię I 80,00 40,00
miesięczny imienny – sieciowy I 148,00 74,00
II 79,00 39,50
III 37,00 18,50
I+II 158,00 79,00
II+III 96,00 48,00
I+II+III 179,00 89,50
socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne I 30,00
I+II 50,00
I+II+III 70,00
aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne I 50,00
I+II 100,00
I+II+III 140,00

1 Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione

Cennik biletów okresowych


Rodzaje biletów okresowych

 • bilety okresowe Mieszkańca – więcej informacji w zakładce Okresowe Mieszkańca,
 • bilety okresowe ogólnodostępne ważne w wybranych strefach biletowych, uprawniające do przejazdów liniami dziennymi i nocnymi:
  • imienny na 1 linię (normalny i ulgowy, tylko na I strefę) – pasażer korzystający z biletu okresowego na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii dziennej i nocnej, których trasa jest wspólna na długości co najmniej jednego odcinka międzyprzystankowego oraz przebiega w tym samym kierunku. Rozpoczęcie/ustanie wspólnej trasy następuje na przystankach o tej samej nazwie, rozpoczynających (lub kończących) wspólny odcinek,
  • imienny sieciowy (normalny i ulgowy) na wszystkie linie dzienne i nocne,
 • bilet socjalny – miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia biletu uprawnione są osoby, których dochód jest równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej,
 • bilet aktywizujący dla osób bezrobotnych – miesięczny imienny, uprawniający do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I; I i II lub I i II i III wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem, wydanym przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Data rozpoczęcia ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.


Gdzie kupić?

 • w stacjonarnych automatach biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej) lub MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), w formie zapisu na nośniku biletowym (m. in. KK, KKM, MKA),
 • przez Internet na stronie mka.malopolska.pl z wymogiem aktywacji w automacie MKA,
 • przez internet na stronie ekp.mpk.krakow.pl;
 • w aplikacjach mobilnych: iMKA, mKK i mKKM,
 • w Biurze Obsługi Klientów MKA,
 • w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB) KMK:
  • os. Centrum D 7
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Pawia 5a – Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Podwale 3/5
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej)
   poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 16.00


Jak otrzymać Krakowską Kartę Miejską (KKM)?

Krakowska Karta Miejska jest imiennym elektronicznym nośnikiem biletu okresowego. Aby zostać użytkownikiem systemu KKM i dokonać po raz pierwszy zakupu biletu okresowego otrzymując jednocześnie bezpłatną kartę KKM, należy odwiedzić jeden z Punktów Sprzedaży Biletów KMK i tam:

 • wypełnić stosowny wniosek (dostępny również poniżej do pobrania),
 • okazać dokument potwierdzający tożsamość,
 • przedłożyć zdjęcie.

W momencie gdy zmieniają się dane osobowe w stopniu wymagającym również ich zmiany na karcie KKM należy udać się do dowolnego Punktu Sprzedaży Biletów w celu dokonania ich aktualizacji. W przypadku, gdy karta KKM zostanie zgubiona lub zniszczona z winy użytkownika należy udać się do dowolnego Punktu Sprzedaży Biletów w celu otrzymania duplikatu karty wraz z ostatnio zakupionym ważnym biletem okresowym. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 8 zł.


Wzory wniosków KKM

Wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej

Wniosek o wydanie Krakowskiej Karty Miejskiej dla dziecka

Wniosek o zmianę numeru/-ów  linii biletu okresowego

Wniosek o zwrot  biletu okresowego

Wniosek o zapis biletu wolnej jazdy

Formularz pełnomocnictwa


Jak otrzymać Małopolską Kartę Aglomeracyjną (MKA)?

Małopolska Karta Aglomeracyjna jest imiennym elektronicznym nośnikiem biletu okresowego. Aby zostać użytkownikiem systemu MKA należy udać się do jednego z Biur Obsługi Klienta MKA (BOK MKA) z dokumentem potwierdzającym tożsamość (oraz dodatkowo zdjęciem) w celu odbioru spersonalizowanej karty MKA (wydanej nieodpłatnie), na której dokonany zostanie zapis pierwszego biletu okresowego. Istnieje także możliwość zamówienia karty przez portal MKA, a następnie jej odbioru osobistego w BOK MKA lub wybrania opcji przesyłki pocztowej.


Reklamacje

Reklamacje dot. dystrybucji biletów KMK prowadzonej w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej można składać telefonicznie pod numerem telefonu 12 19 150 (telefon czynny całą dobę, opłata za połączenie według stawki lokalnego operatora) lub wysyłać na adres e-mail: reklamacje@kkm.krakow.pl

Reklamacje dot. dystrybucji biletów KMK prowadzonej w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej można wysyłać na adres e-mail: reklamacje@mka.malopolska.pl


Cennik i rodzaje biletów okresowych Mieszkańca

Rodzaj biletu Strefa Cena biletu [zł]
Normalny Ulgowy1
miesięczny imienny Mieszkańca – na 1 linię I 54,00 27,00
miesięczny imienny Mieszkańca – sieciowy I 80,00 40,00
I+II 103,00 51,50
I+II+III 116,00 58,00
półroczny imienny Mieszkańca – sieciowy I 420,00 210,00
I+II 515,00 257,50
I+II+III 580,00 290,00
półroczny 5+1 imienny Mieszkańca – sieciowy I 420,00
(5*80,00 + 20,00)
210,00
(5*40,00+ 10,00)

1 Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione


Karta Krakowska

Uczestnicy programu pn. Karta Krakowska są uprawnieni m. in. do nabywania wybranych biletów okresowych KMK w preferencyjnej cenie. Aby otrzymać dostęp do nabycia biletów Mieszkańca, należy wcześniej uzyskać status Karty Krakowskiej wydawany na okres 1 roku, a następnie zapisać to uprawnienie na wybranym nośniku (np. KK, KKM lub MKA). Do korzystania z programu  uprawnione są (zgodnie z uchwałą Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. (z późn. zm.)) osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta,
 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta ze wskazaniem Miasta jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także:

 • dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18 roku życia,
 • osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w wieku do 18 roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

Więcej informacji na temat programu, w tym procedura uzyskania statusu Karty Krakowskiej, dostępnych jest na stronie internetowej www.kk.krakow.pl (z możliwością złożenia wniosku) lub pod numerem telefonu 12 254 14 00.


Bilet Półroczny 5+1

Osoby, które zdecydują się na ten rodzaj biletu, nie będą musiały płacić z góry całej kwoty. Należność będzie pobierana automatycznie co miesiąc ze wskazanej przez pasażera karty płatniczej – przez pięć miesięcy będzie to 80 zł, a za szósty miesiąc 20 zł lub w przypadku biletu ulgowego – 40 zł przez pięć miesięcy i 10 zł za szósty miesiąc. Warunkiem skorzystania z tańszego biletu w szóstym miesiącu jest brak przerw pomiędzy ważnością poszczególnych biletów. Każdy bilet nabywany jest z zachowaniem 1-dniowego okresu przedsprzedaży.

Instrukcja bilet 5+1

Gdzie kupić?

 • w stacjonarnych automatach biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej) lub MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), w formie zapisu na nośniku biletowym (m. in. KK, KKM, MKA),
 • przez Internet na stronie mka.malopolska.pl z wymogiem aktywacji w automacie MKA,
 • przez internet na stronie ekp.mpk.krakow.pl,
 • w aplikacjach mobilnych: iMKA, mKK i mKKM,
 • w Biurze Obsługi Klientów MKA,
 • w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB) KMK:
  • os. Centrum D 7
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Pawia 5a – Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Podwale 3/5
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej)
   poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 16.00


Cennik i rodzaje wspólnych biletów do kasowania

Rodzaj biletu
Strefa Cena biletu [zł]
Normalny Ulgowy1
70-minutowy KMK+KMŁ2
I+II+III 7,00 3,50

1 Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione

2 Bilet Wspólny 70-minutowy na okaziciela uprawnia do przejazdów pojazdami KMK w strefach biletowych I i II i III, a także pociągami KMŁ na odcinku Wieliczka Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia (lub odwrotnie) oraz na obszarze obejmującym wszystkie stacje/przystanki kolejowe z nazwą Kraków (z wyłączeniem Kraków Lotnisko (Kraków Airport)). Ważny jest przez 70 minut od walidacji w środkach komunikacji miejskiej lub w pociągach.


Gdzie kupić?

 • w niektórych punktach handlowych (np. w sklepach, w kioskach z prasą),
 • w stacjonarnych automatach biletowych KKM (w systemie Krakowskiej Karty Miejskiej) lub MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej),
 • w aplikacji mobilnej: iMKA, mPay,
 • w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB) KMK:
  • os. Centrum D 7
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Pawia 5a – Dworzec Główny Wschód (pętla autobusowa)
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Podwale 3/5
   poniedziałek – piątek w godz. od 11.00 do 19.00
  • ul. Wielopole 1 (wejście od ul. Starowiślnej)
   poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 16.00
 • w automatach biletowych w pociągach KMŁ oraz u obsługi KMŁ (wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia),
 • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach gotówką bądź kartą płatniczą, zgodnie z formą płatności oznaczoną na piktogramie na drzwiach wejściowych pojazdu (naklejka AUTOMAT BILETOWY z odpowiednim piktogramem):

 

Piktogram automatu z płatnością kartą i gotówką


Cennik i rodzaje zintegrowanych biletów okresowych

Rodzaj biletu
Strefa Cena biletu [zł]
Normalny Ulgowy1
miesięczny imienny – na łączone przejazdy pojazdami KMK i pociągami POLREGIO S.A. (PR) lub Kolei Małopolskich sp. z o.o. (KMŁ)
I 133,002 66,502
II 71,002 35,502
III 33,002 16,502
I+II 142,002 71,002
I+II+III 161,002 80,502

1 Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione

2 Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami KMK. Całkowitą cenę biletu zintegrowanego wylicza się jako sumę odpowiedniego biletu KMK i ceny odpowiedniego biletu PR lub KMŁ. Ceny biletów odcinkowych PR lub KMŁ podane są na stronach internetowych przewoźników.

Zintegrowany Bilet to oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

 • pociągami osobowymi na wskazanej na bilecie trasie kolejowej (w klasie 2 pociągów osobowych). Przejazdy te organizowane są przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o. lub POLREGIO S.A. Małopolski Zakład w Krakowie,
 • wszystkimi liniami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w I; II; III, I i II lub I i II i III strefie biletowej (według wyboru pasażera). Przejazdy te organizowane są przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).

Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku w formie zapisu na karcie MKA lub na urządzeniu mobilnym (zakupiony za pomocą aplikacji iMKA).


Gdzie kupić?

 • w stacjonarnych automatach biletowych MKA (w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej),
 • w aplikacji mobilnej iMKA,
 • w Biurze Obsługi Klientów MKA,
 • w automatach biletowych w pociągach KMŁ.


Cennik i rodzaje biletów okresowych specjalnych dla pracowników

Rodzaj biletu Strefa Cena biletu [zł]
miesięczny imienny – sieciowy I 110,00
I+II 126,00
I+II+III 146,00

Firmy mają możliwość nabywania biletów okresowych dla swoich pracowników. Bilety specjalne stanowią ofertę dedykowaną dla firm (cena biletu specjalnego obowiązuje przy zakupie jednorazowo co najmniej 30 sztuk biletów okresowych imiennych na I strefę, na I i II strefę lub na I i II i III strefę). W przypadku nabycia mniejszej liczby biletów, bądź na inne strefy biletowe, obowiązują ceny biletów ogólnodostępnych. Podmioty zainteresowane taką formą zakupu powinny zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z jednym z poniższych wzorów. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych kolorem czerwonym. Istnieje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu z ZTP.

Bilety okresowe nabywane kanałem elektronicznym:  
Umowa – bilety okresowe

Bilety okresowe nabywane w Punkcie Sprzedaży Biletów:
Umowa – bilety okresowe


Bilety do kasowania dla pracowników

Zamówienia składane przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków:

Zamówienie wartościowo-ilościowe należy składać na poniższym formularzu.
Formularz – bilety do kasowania

Z oryginałem zamówienia należy zgłosić się do Punktu Sprzedaży Biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Przy zamówieniu dużej ilości biletów (powyżej 3 tys. szt.) należy wcześniej przesłać zamówienie na adres e-mail zamowienie.biletow@mpk.krakow.pl (tel. 12 254 10 07).

Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków

Zamówienia składane w Punkcie Sprzedaży Biletów:

Podmioty zainteresowane dokonywaniem płatności przelewem powinny zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych kolorem czerwonym. Istnieje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu z ZTP.
Umowa – bilety do kasowania


Bilety dla uczestników wydarzeń

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych, mają możliwość zakupienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla uczestników tych wydarzeń:

Rodzaj grupy1 Cena2 [zł]
1 doba 2 doby 3 doby 4 doby Każda kolejna doba powyżej 4 doby
do 100 osób 300,00 580,00 810,00 1100,00 200,00

1 Grupa do 100 osób jest podstawą do tworzenia grupy stanowiącej wielokrotność grupy 100 osób.

2 Odpłatność za uprawnienie nabywane dla grupy powyżej 100 osób do 5000 osób wylicza się jako wielokrotność odpłatności dla grupy do 100 osób z rabatem 1% za każdą grupę 100 osób w zaokrągleniu do 1 zł (cena z końcówką poniżej 50 gr zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką 50 gr i powyżej zaokrąglana jest w górę). Dla każdej kolejnej grupy 100 osób powyżej 5000 osób wysokość odpłatności będzie wyliczana z rabatem 50%.

Organizatorzy wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, kongresów i innych imprez masowych zainteresowani taką formą zakupu powinni zawrzeć z ZTP umowę o treści zgodnej z podanym poniżej wzorem. Umowę należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych kolorem czerwonym. Istnieje możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu z ZTP.
Umowa – grupowe uprawnienia

W przypadku zakupu uprawnień przez Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków, zamówienie należy składać do ZTP na poniższym formularzu. Zamówienie należy uzupełnić w miejscach zaznaczonych kolorem czerwonym. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w formie elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu z ZTP.
Zamówienie – grupowe uprawnienia

Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków


Krakowska Karta Turystyczna

Biura podróży, po zawarciu stosownej umowy z GMK/ZTP, mogą nabywać dla swoich klientów – posiadaczy Krakowskiej Karty Turystycznej uprawnienia do przejazdów środkami KMK w strefach biletowych I i II i III (w ramach Karty 1, 2 lub 3-dniowej). Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest okazanie przez pasażera Karty podczas kontroli biletowej w pojeździe, w okresie jej ważności.


Bezpłatne przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1
Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia

Oświadczenie rodzica lub opiekuna

lub dokument urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka

Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną2, w okresie od 1 września do 30 czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze objętym integracją międzygminną*2

*wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ Krakowska Karta Rodzinna w formie spersonalizowanej karty elektronicznej z zapisem biletu wolnej jazdy

Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zamieszkujących na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną*

*Uprawnienie obejmuje dzieci i młodzież uczącą się do ukończenia 24 roku życia

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie karty elektronicznej, na okres 1 roku (uprawnienie obowiązuje do końca terminu ważności wydanego biletu)

Wychowankowie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi

oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

oraz dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

zamieszkujący/e na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres 1 roku

Dzieci niepełnosprawne i inni członkowie rodzin objętych programem Kraków dla Rodziny „N”

oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie tych placówek3

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej

Dzieci do ukończenia 18 roku życia niepełnosprawne z powodu: schorzeń narządu słuchu

lub upośledzenia umysłowego,

lub schorzeń narządu wzroku,

lub schorzeń narządu ruchu,

lub schorzeń neurologicznych

wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe3

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności:

 • „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia słuchu
 • „01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”
 • „04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”
 • „05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”
 • „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a”

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje:

 • z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 • wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświatowej lub innej placówki specjalnej (wychowawczej, ośrodka terapii, zakładu opieki zdrowotnej, itp.) do której uczęszcza uprawniony i z powrotem (prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrzebą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność

 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: znacznym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji

lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji

lub I grupą inwalidztwa

wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe3

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności

lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji

lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa

wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby ze schorzeniem narządu wzroku wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe3

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”

lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych

wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/ą: umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

lub całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidztwa3

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” 

lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy

lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa

wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych oraz dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności3

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c” wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby, które ukończyły 70 lat życia Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

Osoby, które oddały bezpłatnie:

 • co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,
 • co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – kobiety3

Legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” za oddanie 15/18 litrów krwi

lub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z odpowiednim wpisem, poświadczonym pieczątką Centrum Krwiodawstwa

wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby posiadające status represjonowanego z powodu represji wojennych i okresu powojennego3

Legitymacja osoby represjonowanej*

* wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji

lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych**

**wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych*

*wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Obywatele polscy poszkodowani przez III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby upoważnione do:

 • kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK
 • lub kontroli jakości usług w pojazdach KMK

podczas wykonywania czynności służbowych

Imienny identyfikator uprawniający do: przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach KMK lub kontroli jakości usług w pojazdach KMK
Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie Legitymacja pracownicza MPK S.A.
Nieumundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności operacyjne w pojazdach KMK Bilet wolnej jazdy imienny, zapisany na nośniku w formie karty elektronicznej
Pasażerowie odbywający podróż środkami KMK, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku
Osoby posiadające status weterana poszkodowanego

Legitymacja weterana poszkodowanego*

* wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministerstwo Obrony Narodowej

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu3 Legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki “Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Posłowie i senatorowie4

Legitymacja poselska lub senatorska*

* w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799)

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidzkiej4

Książka inwalidy wojennego (wojskowego)*

* wystawiona przez organ rentowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego) (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653), w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1790 ze zm.)

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik4

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych*

* wystawiona przez organ rentowy wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153), w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 684 ze zm.)

1 Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują osobom niepełnosprawnym tylko wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej

2  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania

Wykaz szkół, których uczniowie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK

3  Osoby posiadające uprawnienie do bezpłatnych przejazdów mogą, po udokumentowaniu uprawnienia, uzyskać imienny bilet wolnej jazdy, zapisany na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres zgodny z ważnością dokumentów potwierdzających uprawnienie. W przypadkach obejmujących uprawnienie również dla opiekuna/przewodnika (za wyjątkiem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych), bilet wolnej jazdy zawiera specjalne oznaczenie potwierdzające uprawnienie opiekuna/przewodnika. Informacja dot. otrzymania biletu wolnej jazdy dostępna niżej.

4 Uprawnienia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego


Ulgowe przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

Dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia*2

* nie dotyczy uczniów szkół podstawowych prowadzonych w obszarze objętym integracją międzygminną3, w okresie od 1 września do 30 czerwca – uprawnionych do przejazdów bezpłatnych

Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

Młodzież po ukończeniu 16 roku życia, ucząca się w szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem oświaty*2

*nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna*

*wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji  narodowej lub kultury

Uczestnicy studiów trzeciego stopnia oraz szkół doktorskich

Ważna legitymacja doktoranta*

* wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

lub  całkowitą niezdolnością do pracy

lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy

lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa

wraz z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L”

lub legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

Emeryci do ukończenia 70 roku życia

Legitymacja potwierdzająca status emeryta

lub prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych

wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia, posiadający status Karty Krakowskiej4 Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Polski Czerwony Krzyż oraz status Karty Krakowskiej
Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego5

Legitymacja osoby represjonowanej*

* zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji

lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych**

**z wpisem o przysługujących ulgach, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 517 ze zm.)

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich5

Ważna legitymacja studencka*

* wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661) w związku z art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)

Weterani poszkodowani określeni zgodnie z ustawą5

Legitymacja weterana poszkodowanego*

* wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 poz. 229), w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055)

Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej

2  Osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych, korzystającym z imiennego biletu okresowego miesięcznego, które w okresie ważności biletu kończą 16 lub 24 rok życia uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu.

3  Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania

4 Uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi dotyczą tylko i wyłącznie biletów okresowych

5 Uprawnienia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego


Bilet wolnej jazdy

Zapis na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, potwierdzający imienne uprawnienie do przejazdów bezpłatnych pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) na liniach dziennych i nocnych w trzech strefach biletowych (I+II+III). Bilety wolnej jazdy po udokumentowaniu spełnienia wymaganych warunków, wydawane są w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 w dniach: pn.-pt. w godz. 11.00 – 19.00 (tel. 12 19 150).


Możliwość otrzymania biletu wolnej jazdy przez dzieci z rodzin wielodzietnych

 • Dzieci z rodzin wielodzietnych uczestniczących w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+, tj. rodzin 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice/rodzic rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie miasta Krakowa. Uprawnione dzieci okazują w czasie kontroli biletowej Krakowską Kartę Rodzinną zintegrowaną z Krakowską Kartą Miejską z zapisem Biletu wolnej jazdy. Aktualnie Krakowską Kartę Rodzinną zintegrowaną ze spersonalizowaną Krakowską Kartą Miejską wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń przy ul. Stachowicza 18. Wyszukiwarka procedur, w tym dot. złożenia wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej znajduje się tutaj. Więcej informacji na http://kkr.krakow.pl
 • Dzieci z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Miasta Krakowa (nieuczestniczących w programie KKR3+) oraz z terenu gmin objętych integracją międzygminną*. W tej procedurze za rodzinę wielodzietną uznaje się rodzinę zamieszkującą na stałe w obszarze objętym integracją międzygminną, w której rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

* Wykaz gmin znajdujących się w obszarze objętym integracją międzygminną na podstawie zawartych Porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego: Zabierzów, Liszki, Czernichów, Skawina, Świątniki Górne, Mogilany, Wieliczka, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Zielonki, Iwanowice, Skała, Wielka Wieś, Niepołomice, Słomniki, Biskupice, Brzeźnica.


Warunki wydania biletów wolnej jazdy dla uprawnionych członków rodziny wielodzietnej

 • Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej 3+, w szczególności:
  • w przypadku rodzica – dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dla potwierdzenia kontynuowania nauki: ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania) lub kultury lub zaświadczenia wydanego przez szkołę lub uczelnię potwierdzającego kontynuowanie nauki lub ważnej międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card) lub Karty EURO26 Student lub Karta EURO<26 Student,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Okazanie oryginałów lub odpisów dokumentów, które pozwolą na ustalenie miejsca zamieszkania rodziny wielodzietnej (tj. czy miejscem faktycznego przebywania z zamiarem stałego pobytu – zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) jest Gmina Miejska Kraków lub jedna z gmin objętych integracją międzygminną, tym, że nie jest wymagane zamieszkiwanie wspólne. Podstawowym środkiem dowodowym są dowody osobiste rodziców/opiekuna oraz innych pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy, potwierdzające zameldowanie członków rodziny na pobyt stały. W przypadku, gdy rodzina zamieszkuje w obszarze integracji bez zameldowania stałego wymaga się złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzonego podpisem osoby składającej oświadczenie, o miejscu zamieszkania osób, stanowiących rodzinę wielodzietną. Oświadczenie mogą składać: rodzic/rodzice, w imieniu swoim i dzieci (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego dzieci). Dodatkowo, konieczne jest okazanie innych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania w miejscu zgłoszonym w oświadczeniu, w szczególności może to być:
  • zeznanie podatkowe PIT (1. strona) lub deklaracja ZAP-3 rodzica/opiekuna prawnego, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (zawierające oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną),
  • zaświadczenie MOPS lub PCPR, potwierdzające, że rodzina zamieszkuje w Krakowie lub jednej z gmin objętych integracją międzygminną i jest objęta pomocą społeczną (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oświadczenia),
  • aktualne rachunki wystawione na jednego z członków rodziny np.: za energię elektryczną, wodę, telefon, innego rodzaju umowy, abonamenty, korespondencja adresowana imiennie do osoby zainteresowanej i doręczana za pomocą podmiotów profesjonalnych (takich jak np.: Poczta Polska, firmy kurierskie),
  • legitymacje szkolne/przedszkolne, lub studenckie dzieci z wpisem miejsca zamieszkania,
  • dowody osobiste członków rodziny ze wskazanym miejscem zameldowania mogą być pomocne w potwierdzeniu miejsca zamieszkiwania jednakże pojęcie miejsca zamieszkania i miejsca zameldowania nie są tożsame.

Oświadczenie

Po udokumentowaniu uprawnienia bilety wolnej jazdy w formie zapisu na elektronicznym nośniku biletów okresowych otrzymują:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Krakowa do ukończenia 24 roku życia,
 • uczniowie lub studenci z rodzin wielodzietnych z terenu gmin objętych integracją międzygminną do ukończenia 24 roku życia.


Uwaga!

 • Dla potwierdzenia statusu rodziny wielodzietnej w miejsce aktów urodzenia można przedłożyć Karty Dużej Rodziny, wydane dla co najmniej trójki dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony) lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym (co wymaga potwierdzenia w sposób powyżej określony).
 • Przy wydawaniu biletów wolnej jazdy dla dzieci, które miały wydany bilet wolnej jazdy w roku poprzednim a ich rodzina nadal posiada status rodziny 3+, nie wymaga się udokumentowania miejsca zamieszkiwania.
 • Jeżeli w kolejnym roku z powodu zmiany miejsca zamieszkania, ukończenia 24 lat lub nie kontynuowania nauki po ukończeniu 18 roku życia przez niektóre z dzieci rodzina przestanie spełniać warunki do stanowienia rodziny wielodzietnej 3+, pozostałe dzieci utracą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
 • Uprawnienie do uzyskania Biletu wolnej jazdy ustalane jest na dzień jego wydania.