Zamknięcie ul. Kościuszki w związku z przebudową - ZTP Kraków

 • Zamknięcie ul. Kościuszki w związku z przebudową

  Opublikowano 16.08.2023 14:59

  Uprzejmie informujemy, że dnia 2.09.2023 r. planowane jest rozpoczęcie prac na ulicach Zwierzynieckiej oraz Kościuszki w związku z przebudową torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ulica Kościuszki zostanie zamknięta na czas robót, dlatego należy mieć na uwadze art. 20a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

  art. 20a ustawy o transporcie drogowym
  1. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18, nie stosuje się w przypadku wystąpienia niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy przewozów, w szczególności awarii sieci, robót drogowych, lub blokad drogowych.
  2. W przypadku gdy okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przewozów, o których mowa w ust. 1, trwają dłużej niż 14 dni, organ właściwy w sprawach zezwoleń, na wniosek przedsiębiorcy, wydaje decyzję w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.
  3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zezwolenia.
  4. Przepisy art. 20 i 22 stosuje się odpowiednio.

  Przypominamy, że informacje o pracach drogowych i inwestycjach na terenie Krakowa można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

  FacebookTwitterShare