ZTP nie może ingerować w wewnętrzne sprawy spółek, które wykonują dla nich zadania - ZTP Kraków

 • ZTP nie może ingerować w wewnętrzne sprawy spółek, które wykonują dla nich zadania

  Opublikowano 24.01.2023 16:34 Zmodyfikowano 24.01.2023 16:36

  W nawiązaniu do ostatnich doniesień medialnych dotyczących firmy Rewizor sp. z o.o wykonującej dla Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie usługę kontroli biletowej w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK). Chcemy podkreślić, że ww. firma została wyłoniona w drodze publicznego przetargu, a prawidłowość jej wyboru została potwierdzona orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Postępowanie przed KIO toczyło się w wyniku wniesionego odwołania przez inny podmiot ubiegający się o udzielenie tego zamówienia tj. Zakłady Wielobranżowe „Renoma” Sp. z o.o.. Przypominając, Z.W. „Renoma” SP. z o.o. wykonywała usługę kontroli biletów w pojazdach KMK od 2016 roku do końca lutego ubiegłego roku.

  Rolą Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie jest kontrola należytego wykonywania umowy podpisanej przez firmę Rewizor Sp z o.o.. Zapisy umowy zostały wypracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia w zakresie kontroli biletów, tak aby jakość usługi była realizowana na najwyższym poziomie. W rezultacie, w związku z ujawnionymi uchybieniami w realizowaniu zapisów umowy, (w szczególności w okresie od sierpnia do października ubiegłego roku), ZTP zgodnie z zapisami umowy naliczył spółce Rewizor kary. W związku z naliczeniem kar umownych, prowadzimy postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ostateczne podjęcie decyzji o wysokości kar i ewentualnym poddaniu sporu rozstrzygnięciu przez sąd.

  ZTP nie ma żadnego wpływu na politykę płacową firmy Rewizor sp. z o.o, tym samym nie odpowiada za działania firmy wobec jej pracowników. Zarząd Transportu Publicznego wyraża jednak swoje głębokie niezadowolenie i nie zgadza się, aby poprawa wykonywania przedmiotu wiążącej strony umowy zauważalna w ostatnich tygodniach, odbywała się kosztem kontrolerów biletów, których jak pokazały ostatnie tygodnie, praca nie jest najłatwiejsza i często są narażeni na przemoc. Nasz urząd nie może jednak ingerować w wewnętrzne sprawy spółki, w tym wynikające z zawieranych przez tę firmę umów z kontrolerami biletów. Należy wskazać, że w zakresie umów o pracę i ewentualnych uchybień Pracodawcy wobec Pracowników właściwym organem w tej sprawie na mocy obowiązujących przepisów prawa jest Państwowa Inspekcja Pracy, ewentualnie spory wynikające z tych umów są rozstrzygane przez właściwe sądy.

  FacebookTwitterShare