Standardy infrastruktury pieszej

Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa zostały opracowane po to by wprowadzić dokument, kładący nacisk na tworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych w ramach budowy, przebudowy czy remontów układów komunikacyjnych. Standardy określają wymogi techniczne jakim powinna odpowiadać infrastruktura służąca pieszym na terenie Krakowa. Dokument opisuje przełożone na polskie realia dobre praktyki z krajów o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i komfortu pieszych w ruchu drogowym oraz w przestrzeniach miejskich z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i dokumentów dotyczących infrastruktury pieszej. Dokument stanowi wytyczne dla projektantów, uzgadniających i przedstawicieli zespołów, instytucji, organów oraz zarządców, zarówno opiniujących jak i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej, barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z ograniczoną mobilnością i percepcją na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Celem Standardów infrastruktury pieszej miasta Krakowa jest ujednolicenie zasad i dobrych praktyk dotyczących infrastruktury pieszej w Krakowie oraz poprawa warunków ruchu pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.

Standardy zostały podzielone na trzy główne części:

  1. funkcjonalną, w której określone zostały zasady projektowania i zarządzania infrastrukturą pieszą, w tym w szczególności podział chodnika na strefy funkcjonalne, sposób projektowania infrastruktury pieszej w zależności od natężenia ruchu pieszego, funkcji danego ciągu, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo ruchu,
  2. techniczną, w której określone zostały szczegółowe rozwiązania dotyczące projektowania infrastruktury,
  3. organizacyjną, w której określone zostały procedury i działania, związane z wdrażaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i procesami decyzyjnymi.

 


Zarządzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”


Załącznik do zarządzenia nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”