Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZTP

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych ZTP pełni Pan Robert Lorenc. Poniżej dane kontaktowe:

 • adres do korespondencji: ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
 • adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z infolinii przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl , elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP.

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem korespondencji, rozpatrywaniem wniosków, przyjmowaniem zgłoszeń, udzielaniem wyjaśnień i informacji oraz rozpatrywaniem skarg i reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z dochodzeniem roszczeń, gdzie podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 5. ZTP przetwarza następujące dane osób korzystających z infolinii:

  • dane identyfikacyjne (np.: imię, nazwisko, PESEL, NIP);

  • dane adresowe i kontaktowe (np.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

 1. Dane osobowe to otwarty katalog informacji, który kształtowany jest w zależności od okoliczności. Powyższe oznacza, że zakres danych, które mogą zostać uznane za dane osobowe nie jest stały i zależy od kontekstu, w którym dane osobowe są przetwarzane.

 2. Dla korzystania z infolinii podanie danych osobowych może być obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności infolinii.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.

 4. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:

  • serwisujące urządzenia ZTP za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, których Administratorem jest ZTP;

  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie ZTP (np. firmy audytorskie, certyfikujące);

  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja,

  • przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 3. ZTP nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przesłaniem zapytania poprzez formularz kontaktowy

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl , elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP.

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.

 3. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 4. W związku z kierowanym przez Państwa zapytaniem przetwarzać będziemy: adres poczty elektronicznej oraz dane wprowadzone do treści kierowanego przez Państwa zapytania.

 5. Dane osobowe to otwarty katalog informacji, który kształtowany jest w zależności od okoliczności. Powyższe oznacza, że zakres danych, które mogą zostać uznane za dane osobowe nie jest stały i zależy od kontekstu, w którym dane osobowe są przetwarzane.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wysłania zapytania/informacji/opinii i uzyskania ewentualnej odpowiedzi.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP.

 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 12. ZTP nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pasażerów korzystających ze środków transportu publicznego w Krakowie, pozyskanych w ramach monitoringu wizyjnego z zastosowaniem kamer zainstalowanych w pojazdach transportu publicznego, przystankach, wiatach przystankowych, pętlach autobusowych i tramwajowych

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Informujemy, że dane osobowe pasażerów korzystających ze środków transportu publicznego w Krakowie są przetwarzane przez:

  • Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP;

  • MPK Kraków S.A. – z siedzibą: ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków;

–  będących współadministratorami danych w zakresie niezbędnym dla realizacji publicznego transportu zbiorowego, wspólnie na podstawie umowy zawartej w dniu 18 lipca 2019 r. o współadministrowanie danymi osobowymi.

 1. Każdy z Administratorów wymienionych powyżej, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 1. Wskazany wyżej kontakt jest równocześnie wspólnym punktem kontaktowym ustalonym przez obu Współadministratorów.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa, rozpatrywania skarg, reklamacji, prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania komunikacji, kontroli oraz dystrybucji biletów w komunikacji miejskiej w Krakowie (dalej: KMK), ochrony mienia administratorów i mienia publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.

 3. W zakresie monitoringu wizyjnego dane są rejestrowane na nośnikach danych z zastosowaniem kamer zainstalowanych w pojazdach transportu publicznego, przystankach, wiatach przystankowych, pętlach autobusowych i tramwajowych. Współadministratorzy określili i wdrożyli warunki i wymagania techniczne dla pojazdów transportu publicznego na etapie ich nagrywania, archiwizacji nagrań na nośnikach danych, a także wzajemnego udostępniania.

 4. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych w odniesieniu do poszczególnych celów Współadministratorów zostały przedstawione w pełnej treści klauzuli.

 5. Za pomocą monitoringu wizyjnego, dla poszczególnych celów przetwarzania wymienionych w pkt 4, Współadministratorzy przetwarzają następujący zakres danych osobowych:

  • dla celu „rozpatrywanie skarg, reklamacji lub prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania KMK w Krakowie, rozpatrywania wniosków, udzielania wyjaśnień”: imię/ imiona, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny (jeśli został podany), adres e-mail (jeśli został podany), numer telefonu (jeśli został podany), stan zdrowia (jeśli jest wymagany w związku ze sprawą), inne dane osobowe posiadane przez Administratora niż wymienione powyżej podane przez osoby, których dane dotyczą;

  • dla pozostałych celów: wizerunek i stan zdrowia (jeśli dotyczy).

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nie-prawidłowe lub niekompletne;

  • prawo do usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

 1. Przysługujące uprawnienia wymienione powyżej, mogą być realizowane wobec każdego ze Współadministratorów osobiście, listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub do wspólnego punktu kontaktowego. Przed realizacją uprawnień Współadministrator jest zobowiązany potwierdzić tożsamość osoby realizującej uprawnienia, w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Współadministratorów posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnianie przez Administratorów odbiorcom poza naszą strukturą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są m.in. podmioty, którym Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów i są to:

  • Mobilis Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do świadczenia autobusowych usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Krakowie;

  • firmy świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej przetwarzające dane osobowe przesyłane za pośrednictwem obsługiwanej poczty elektronicznej;

  • firmy utrzymujące i serwisujące systemy informatyczne, w tym urządzenia, za pośrednic­twem których Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe;

  • podmioty odpowiedzialne za serwis urządzeń i oprogramowania związanego z monitorin­giem;

  • podmioty świadczące usługi kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej;

  • podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratorów;

  • firmy świadczące usługi ochrony mienia;

  • podmioty, którym Administratorzy mogą przekazywać dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania w archiwum.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe utrwalone przy pomocy monitoringu wizyjnego są przechowywane od 14 do 90 dni. Uprawnienie z przesłanki celu pozwala na gromadzenie danych przez:

  • 90 dni, natomiast ograniczenia techniczne dla części z urządzeń zapisujących ograniczają ten czas do 14 dni, co implikuje administracyjny wymóg priorytetowy w czasie obsługi tych urządzeń, lub

  • do zakończenia czynności związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami, których pasażer lub osoba trzecia jest uczestnikiem.

 1. Jeśli nagranie stanowi dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 2. W przypadku pozostałych celów przetwarzania ujętych w tabeli powyżej Pani/Pana dane będą przechowywane w celach archiwalnych (jest to obowiązek wynikający z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora określającym okresy przechowywania poszczególnych kategorii akt (np. dokumenty księgowe, skargi).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dokumenty są kontrolowane w związku z przejazdem pojazdem Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzeniem windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP, który powierza je spółce Zakłady Wielobranżowe “RENOMA” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 67, 81-850 Sopot, filia w Krakowie przy ul. Wileńskiej 2A, 31-413 Kraków, dla realizacji wskazanych poniżej celów przetwarzania.

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z:

  • kontrolą dokumentów przewozu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie;

  • pobieraniem właściwej należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej, bądź wystawieniem wezwania do zapłaty;

  • żądaniem okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;

  • ujęciem podróżnego i niezwłocznym oddaniem go w ręce Policji lub innych organów porządkowych;

  • zatrzymaniem okazanego przez podróżującego dokumentu za pokwitowaniem oraz przesłaniem go do prokuratury lub Policji, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że dokument ten jest przerobiony lub podrobiony;

  • rozpatrywaniem reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących otrzymanych opłat dodatkowych, czynności kontrolnych oraz zachowaniem kontrolerów i udzielaniem wyjaśnień;

  • kompletowaniem oraz realizacją wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie (procedura ZTPK-9);

  • zgłaszaniem przypadków wyłudzeń przejazdu do właściwych organów ścigania;

  • windykacją należności;

  • kierowaniem danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych bądź innych postępowań przed organami państwowymi;

  • kierowaniem wniosków do organów egzekucyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego;

  • przekazaniem informacji o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów;

  • archiwizacją dokumentów.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przedstawiono w pełnej wersji klauzuli informacyjnej.

 1. ZTP przetwarza następujące dane osób:

  • dane identyfikacyjne (np.: imię, nazwisko, PESEL, NIP, podpis także w formie zapisu cyfrowego);

  • dane adresowe i kontaktowe (np.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);

  • dane dotyczące stanu majątkowego.

 1. Dane osobowe to otwarty katalog informacji, który kształtowany jest w zależności od okoliczności. Powyższe oznacza, że zakres danych, które mogą zostać uznane za dane osobowe nie jest stały i zależy od kontekstu, w którym dane osobowe są przetwarzane.

 2. Osoby, które podczas kontroli biletowej w pojazdach KMK nie okazały ważnego dokumentu przewozu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego są zobowiązane uiścić opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością przewozową bezpośrednio u kontrolera lub podać dane osobowe niezbędne do wystawienia wezwania do zapłaty. Niepodanie danych w momencie odmowy opłacenia należności bezpośrednio u kontrolera, będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.

 4. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:

  • serwisujące urządzenia ZTP za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, których Administratorem jest ZTP;

  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie ZTP (np. firmy audytorskie, certyfikujące);

  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja;

  • przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 3. ZTP nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z użyczeniem roweru towarowego (Cargo) firmom, instytucjom i organizacjom pozarządowym w Krakowie

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP.

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.

 3. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy użyczenia roweru (Cargo), ustaleniami, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).

 4. W związku z kierowanym przez Państwa zapytaniem przetwarzać będziemy dane osobowe, których zakres określa w szczególności Regulamin użyczenia rowerów towarowych (cargo) dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych w Krakowie.

 5. ZTP przetwarza dane następujących osób: przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osób działających w imieniu lub reprezentujących firmę, instytucję, organizację pozarządową.

 6. ZTP przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne oraz dane adresowe i kontaktowe.

 7. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości użyczenia roweru Cargo.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.

 9. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:

  • serwisujące urządzenia ZTP za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, których Administratorem jest ZTP;

  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie ZTP (np. firmy audytorskie, certyfikujące);

  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Krakowie, którym użyczono rower (Cargo) lub osobami działającymi w ich imieniu lub je reprezentujące;

  • przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 3. ZTP nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z użyczeniem elektrycznego roweru towarowego „CARGOVELO”

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP.

 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.

 3. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy użyczenia elektrycznego roweru CARGOVELO, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).

 4. W związku z kierowanym przez Państwa zapytaniem przetwarzać będziemy dane osobowe, których zakres określa w szczególności Regulamin użyczenia elektrycznych rowerów towarowych CARGOVELO.

 5. ZTP przetwarza dane następujących osób, którym użyczane są elektryczne rowery towarowe CARGOVELO.

 6. ZTP przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne oraz dane adresowe i kontaktowe.

 7. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości użyczenia elektrycznego roweru towarowego CARGOVELO.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.

 9. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:

  • serwisujące urządzenia ZTP za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, których Administratorem jest ZTP;

  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie ZTP (np. firmy audytorskie, certyfikujące);

  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja związana z użyczeniem elektrycznego roweru CARGOVELO;

  • przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 3. ZTP nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej.