Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z użyczeniem elektrycznego roweru towarowego „CARGOVELO”

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.
 3. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy użyczenia elektrycznego roweru CARGOVELO, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).
 4. W związku z kierowanym przez Państwa zapytaniem przetwarzać będziemy dane osobowe, których zakres określa w szczególności Regulamin użyczenia elektrycznych rowerów towarowych CARGOVELO.
 5. ZTP przetwarza dane następujących osób, którym użyczane są elektryczne rowery towarowe CARGOVELO.
 6. ZTP przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne oraz dane adresowe i kontaktowe.
 7. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości użyczenia elektrycznego roweru towarowego CARGOVELO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.
 9. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:
  • serwisujące urządzenia ZTP za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, których Administratorem jest ZTP;
  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie ZTP (np. firmy audytorskie, certyfikujące);
  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja związana z użyczeniem elektrycznego roweru CARGOVELO;
  • przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
 12. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 14. ZTP nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 15. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej.