Prywatni przewoźnicy

Prywatni przewoźnicy realizujący przewozy regularne i regularne specjalne na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydawanego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 lit b i d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Przewozy są realizowane na liniach, które przebiegają przez miasto Kraków oraz miasto Kraków i powiat sąsiadujący.

 


Przystanki

Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych i dworców zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, dostępnych dla przewoźników prywatnych wykonujących regularne/regularne specjalne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym z podziałem na przystanki i dworce komunikacyjne, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków oraz przystanki i dworce, które zarządzane są przez właścicieli prywatnych.


Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków, udostępnionych dla przewoźników*

* Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Krakowa. Wszystkie akty prawne dostępne są w zakładce Regulacje prawne.


Wykaz dworców komunikacyjnych i przystanków oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów, których
właścicielem bądź zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków, określonych zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. 5 i 7 oraz art. 16 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 6 grudnia 2010 r.


Wzór rozkładu jazdy do zamieszczania na przystankach komunikacyjnych i dworcach zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
(ust. 4, pkt. 12 procedury ZTP-3):

 


Regulacje prawne


Ustawy


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym


Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym


Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychAkty wykonawcze


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń


 

Prawo lokalne dotyczące przystanków i dworców


Uchwała nr XLVI/1259/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Uchwała nr XXXII/833/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Uchwała nr CXV/3016/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Uchwała nr LXI/1328/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Uchwała nr LXXVI/2140/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Uchwała nr XXXVII/967/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków


 

Procedury

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wszystkie procedury ZTP