O Systemie

Etapy tworzenia Systemu

Celem Systemu Informacji Miejskiej (SIM) jest uporządkowanie oznakowania miejskiego w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych. Zintegrowany system ma istotne znaczenie w zakresie odnajdywania drogi, przekazywania informacji o mieście, podnoszenia bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększania płynności ruchu samochodowego. Równie ważne jest budowanie identyfikacji przestrzeni miejskiej oraz przywołanie lokalnej tradycji. SIM obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, nazw ulic, placów, mostów, tablice kierunkowe, a także szereg elementów oznakowania turystycznego.

Projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa wybrano w zorganizowanym w 2017 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK konkursie, który miał charakter otwarty i dwuetapowy. Do pierwszego etapu zgłosiło się 34 wykonawców. Wybranych zostało pięciu finalistów, którzy w drugim etapie opracowali koncepcję SIM dla Krakowa. Sąd konkursowy wybrał zwycięzcę konkursu, którym został zespół autorów z Towarzystwa Projektowego i Para Buch. Zwycięska koncepcja stanowiła podstawę do wypracowania wzorcowego rozwiązania w skali całego miasta. W grudniu 2017 r. została zawarta umowa z Towarzystwem Projektowym na wykonanie pełnego projektu SIM. W propozycji projektowej uwzględniono zarówno wymagania ruchu pieszego i kołowego, jak również potrzeby turystyki masowej. W listopadzie kolejnego roku oddana została przez wykonawców dokumentacja wizualna i techniczna projektu oraz zaprezentowane zostały modele imitacyjno-funkcjonalne wykonane według projektu. W 2019 r. zadanie wdrażania SIM zostało przekazane do ZTP, który zawarł umowę z Towarzystwem Projektowym na uszczegółowienie koncepcji – prace zostały ukończone w marcu 2020 r.

Opracowany SIM jest złożonym przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym wiele obszarów i służb miejskich. Księga (manual) SIM zawiera katalog przeszło dwudziestu nośników, w skład których wchodzą: tablice ulicowe, adresowe, zarządców budynków, moduły informacyjne elewacyjne i pulpitowe o patronach ulic i obiektach historycznych, tablice toalet miejskich, informacja kierunkowa dla pieszych w formie tablic i totemów, punkty informacyjne z mapą najbliższego otoczenia, opisem historii danego miejsca czy trasy turystycznej, mapy wielkoformatowe, mapy osiedlowe, tablice stanowisk Kiss and Ride i Bike and Ride, totemy Park and Ride, Kiss and Ride BUS, totemy przystankowe tramwaju wodnego, tablice informacji drogowej: kierunkowe oraz wjazdowe do dzielnic, a także tablice wjazdowe do miasta.

Większość z zawartych w projekcie SIM nośników została przetestowana podczas serii pilotażowej, którą poprzedził dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami SIM. Celem pilotażu było przetestowanie i prezentacja gotowych nośników SIM mieszkańcom miasta i turystom oraz zebranie niezbędnego doświadczenia do dalszego wdrażania Systemu. Pilotaż zrealizowano na przełomie 2020 i 2021 roku w okolicach Wawelu i DH Jubilat, tj. na ul. Powiśle, pl. Kossaka, fragmencie ul. Zwierzynieckiej, Podzamcze i al. Krasińskiego. – Obszarem pilotażowym zostały okolice Jubilatu, tj. dawna dzielnica katastralna Nowy Świat, z racji na swoje łatwo dostępne położenie w centrum miasta i możliwość przetestowania większości rodzajów nośników ze względu na obecność głównych arterii komunikacyjnych, mniejszych ulic, placów, mostu, bulwarów oraz atrakcji turystycznych. Na obszarze pilotażowym pojawiło się łącznie 96 nośników, w tym podświetlana mapa wielkoformatowa, podświetlany punkt informacyjny o pl. Na Groblach oraz szereg tablic z nazwami ulic, tablic adresowych, zarządców budynków oraz tablic informacji pieszej i drogowej – informuje Krystian Banet z ZTP, kierujący pracami Działu Systemu Informacji Miejskiej, który jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie SIM w Krakowie. Mieszkańcy mieli możliwość zobaczyć jak nowe nośniki SIM wyglądają w rzeczywistości i jak prezentuje się mały fragment miasta z ujednoliconym oznakowaniem miejskim. Porządkowanie przestrzeni miejskiej jest jednym z głównych celów nowego SIM.

Kolejnym etapem były konsultacje społeczne, które odbyły się w dniach od 19 lutego do 12 marca 2021 r. W ramach konsultacji zorganizowano dyżury telefoniczne, spotkanie z mieszkańcami i projektantami SIM oraz umożliwiono zgłoszenie uwag poprzez formularz konsultacyjny. Po konsultacjach społecznych dokonano aktualizacji popilotażowej, a skorygowany projekt SIM został wprowadzony Zarządzeniem Nr 2260/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2022 r. i obecnie trwają prace nad wprowadzaniem nośników SIM w skali całego miasta.

Oś czasu, która prezentuje obecny etap wdrażania SIM – obecnie od 2022 r. jest to etapowe wdrażanie SIM w mieście


Zasady wzornicze SIM

Pierwsza podstawowa zasada SIM wynika z wyjątkowego układu przestrzennego Krakowa, gdzie historyczne centrum tworzone przez Rynek Główny i Stare Miasto w obrębie Plant jest obecnie dalej funkcjonującym centrum współczesnego miasta. Znak Centrum stanowi symbol rozpoznawczy krakowskiego Systemu. Pojawia się on m.in. na punktach informacyjnych. Oprócz znaku SIM ważnym elementem jest herb Krakowa, który umieszczony jest na większości elementów, w tym na słupkach ulicowych.

Projekt nowego SIM konsekwentnie stosuje zasady typograficzne i kolorystyczne na obszarze całego miasta. Tłem tablic ulicowych, adresowych i zarządców budynków jest kolor beżowy z literą w kolorze szarobrązowym. Kolorystyka grafiki większości pozostałych elementów jest inwersją powyższej zasady – na szarobrązowym tle eksponowane jest liternictwo jasne zbliżone do tła tablic ulicowych i adresowych. Kolorystyka SIM nawiązuje do barw krajobrazu miejskiego Krakowa, a także do historycznych tablic ulicowych i adresowych w Krakowie, wprowadzonych w II połowie XIX wieku. Wprowadzono wówczas jednolite dla całego miasta kolory tabliczek z nazwami ulic i tabliczek orientacyjnych z numerami domów: litery i cyfry koloru czarnego, tło białe, obwódki tablic niebieskie. Pomimo wprowadzania w okresie międzywojennym wzoru tablic z inwersją kolorów biały wzór tablic był aktualny jeszcze w okresie okupacji. Piaskowa kolorystyka tablic nowego SIM nawiązuje także do historycznych tablic kamiennych spotykanych na Starym Mieście. Wybrane barwy SIM wpisują się w zabytkową architekturę, ale współgrają dobrze też z architekturą współczesną, zapewniając jednocześnie odpowiednią czytelność i kontrast. Dodatkowym kolorem jest kolor czerwony, który pojawia się na tablicach ulicowych i adresowych w obrębie Dzielnicy I Stare Miasto. Nowy krakowski SIM budowany jest w oparciu o rodzinę krojów pisma Kievit, która charakteryzuje się czytelnością i ekonomicznością. Krój ten jest współczesny, ale dobrze wpisuje się także w historyczny kontekst.


Nośniki SIM