Konsultacje społeczne

Zagospodarowanie ul. Podzamcze

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w terminie od 10 października do 18 listopada 2022 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ul. Podzamcze w Krakowie. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy, a także wspólne wypracowanie podczas warsztatów planowania partycypacyjnego propozycji zagospodarowania ul. Podzamcze.

 

Uchwała o Strefie Czystego Transportu

Konsultacje społeczne projektu uchwały o ustanowieniu SCT odbywały się w okresie od 20 września do 10 października 2022 r. Uwagi do projektu składano przy użyciu formularza konsultacyjnego online do zgłaszania uwag i wniosków.

Konsultacje społeczne ujawniły nie tylko duże merytoryczne zaangażowanie ich uczestników w proces finalizowania zapisów projektu uchwały o ustanowieniu SCT
w Krakowie, ale i dość spore poparcie dla tego rozwiązania. Zdecydowana większość uwag, komentarzy, postulatów i propozycji zgłoszonych w trakcie konsultacji była ukierunkowana na udoskonalenie rozwiązań prowadzących do, z jednej strony, pożądanego przez wszystkich efektu w postaci poprawy jakości powietrza w mieście, z drugiej zaś strony – możliwie nieuciążliwego, dla użytkowników przestrzeni miejskiej, zakresu i trybu wdrażania wymogów SCT.  Zgodnie z najważniejszymi wnioskami płynącymi z konsultacji społecznych, na etapie finalizowania zapisów projektu uchwały o ustanowieniu SCT, należy przede wszystkim:

  • dążyć do sformułowania zapisów uchwały, które będą pozwalały na osiągnięcie kompromisu pomiędzy najliczniej reprezentowanymi w konsultacjach oczekiwaniami ich uczestników odnoszącymi się z jednej strony do zaostrzenia wymagań SCT, a z drugiej strony związanymi z łagodzeniem wymagań oraz zrewidowaniem konieczności objęcia SCT obszaru całego miasta;
  • doprecyzować zapisy dotyczące wyłączeń od zasad SCT, w tym w zakresie objęcia tymi wyłączeniami motocykli;
  • doprecyzować zapisy odnoszące się do konieczności oznaczania pojazdów uprawnionych do wjazdu i poruszania się po SCT nalepką, w tym w zakresie respektowania nalepki wydawanej przez inne gminy oraz miejsca umieszczania nalepki na pojazdach nie posiadających przedniej szyby.


Strefa Czystego Transportu

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w terminie od 17 marca 2022 r. do 13 maja 2022 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące propozycji zasad wdrożenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Celem konsultacji było wypracowanie, wspólnie z grupami interesariuszy, zakresu przedmiotowego funkcjonowania przyszłej SCT oraz pozostałych aspektów jej funkcjonowania. W trakcie trwania konsultacji wszystkie zainteresowane osoby miały możliwość uzyskania informacji na temat propozycji zasad wdrożenia SCT, podczas warsztatów skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców, odbycie rozmowy telefonicznej z ekspertem oraz miały możliwość zgłosić swoje postulaty i wnioski do proponowanych rozwiązań poprzez formularz internetowy i papierowy. Po analizie uwag i postulatów zgłaszanych przez uczestników konsultacji, sformułować można następujące, najważniejsze wnioski:

  • SCT powinna być wprowadzona w oparciu o łagodne etapowanie ograniczeń, pozwalające mieszkańcom strefy oraz osobom wjeżdżającym do niej na dostosowanie się do nowych regulacji;
  • SCT powinna spełniać swoją główną funkcję w zakresie poprawy jakości powietrza, przy jednoczesnym uwzględnieniu niezbędnych wyłączeń obejmujących indywidualne i uzasadnione potrzeby mieszkańców;
  • SCT musi być skutecznie egzekwowana.

 

Plac Grzegórzecki

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w terminie od 6 do 29 października 2021 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania Placu Grzegórzeckiego. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców na temat różnych możliwości zmian na Placu Grzegórzeckim i w jego otoczeniu. W trakcie trwania konsultacji wszystkie zainteresowane osoby miały możliwość uzyskania informacji na temat koncepcji oraz zgłoszenia swoich uwag i spostrzeżeń podczas otwartego spotkania online, dwóch spotkań w punktach konsultacyjnych, poprzez wypełnienie ankiety, odbycie rozmowy telefonicznej z ekspertem oraz przesłanie swojej opinii na dedykowany adres e-mail.


Klimatyczny Kwartał

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie we współpracy z Wydziałem  Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w terminie od 21 września 2021 r. do 15 października 2021 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu Klimatyczny Kwartał. Konsultacje były skierowane do wszystkich interesariuszy tego projektu, w szczególności do mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych, organizacji pozarządowych działających w obrębie obszaru projektu. W trakcie trwania konsultacji wszystkie zainteresowane osoby miały możliwość  uzyskania informacji na temat projektu oraz zgłoszenia swoich uwag i spostrzeżeń podczas dwóch spotkań warsztatowych, spotkań w dwóch punktach konsultacyjnych, poprzez wypełnienie geoankiety, odbycie rozmowy telefonicznej z ekspertem oraz przesłanie informacji na dedykowany adres e-mail.


System Informacji Miejskiej w Krakowie

W okresie od 19 lutego do 12 marca 2021 r. Zarząd Transportu Publicznego – Dział Systemu Informacji Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne odnośnie wprowadzenia w Krakowie uspójnionego wizualnie i konstrukcyjnie Systemu Informacji Miejskiej. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, a także podczas otwartego spotkania, w którym wzięli udział projektanci nowego SIM oraz podczas dyżurów telefonicznych.


Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 14 sierpnia do 4 września 2020 r. prowadził konsultacje społeczne dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Krakowa na temat opracowywanego dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Celem tego opracowania jest natomiast ujednolicenie zasad i dobrych praktyk dotyczących infrastruktury pieszej w Krakowie oraz poprawa warunków ruchu pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. Dokument zawiera wytyczne dla dla projektantów, uzgadniających i przedstawicieli zespołów, instytucji, organów oraz zarządców, opiniujących jak i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej, barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, a także podczas warsztatów online oraz podczas dyżurów telefonicznych.


Poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2021 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania. Pierwotnie termin zakończenia konsultacji został zaplanowany na 1 czerwca 2020 r., ale w związku z regulacjami zapisanymi w uchwale z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr XXXIX/1002/20 zmieniającą uchwałę nr XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. został zmieniony. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, otwartej ankiety internetowej, a także podczas webinarium oraz podczas dyżurów telefonicznych.


Przebudowa ul. Starowiślnej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. Przedmiotem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu geometrii i organizacji ruchu ulicy Starowiślnej. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, formularz rejestracyjny a także podczas warsztatów planowania partycypacyjnego oraz podczas dyżurów telefonicznych.