Konsultacje społeczne

System Informacji Miejskiej w Krakowie
W okresie od 19 lutego do 12 marca 2021 r. Zarząd Transportu Publicznego – Dział Systemu Informacji Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne odnośnie wprowadzenia w Krakowie uspójnionego wizualnie i konstrukcyjnie Systemu Informacji Miejskiej. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, a także podczas otwartego spotkania, w którym wzięli udział projektanci nowego SIM oraz podczas dyżurów telefonicznych.

Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 14 sierpnia do 4 września 2020 r. prowadził konsultacje społeczne dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Krakowa na temat opracowywanego dokumentu pn. „Standardy infrastruktury pieszej miasta Krakowa”. Celem tego opracowania jest natomiast ujednolicenie zasad i dobrych praktyk dotyczących infrastruktury pieszej w Krakowie oraz poprawa warunków ruchu pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. Dokument zawiera wytyczne dla dla projektantów, uzgadniających i przedstawicieli zespołów, instytucji, organów oraz zarządców, opiniujących jak i zatwierdzających projekty dotyczące infrastruktury pieszej, barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, a także podczas warsztatów online oraz podczas dyżurów telefonicznych.

Poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 1 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2021 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania. Pierwotnie termin zakończenia konsultacji został zaplanowany na 1 czerwca 2020 r., ale w związku z regulacjami zapisanymi w uchwale z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr XXXIX/1002/20 zmieniającą uchwałę nr XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. został zmieniony. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, otwartej ankiety internetowej, a także podczas webinarium oraz podczas dyżurów telefonicznych.

Przebudowa ul. Starowiślnej

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. Przedmiotem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu geometrii i organizacji ruchu ulicy Starowiślnej. Podczas konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia poprzez formularz konsultacyjny, formularz rejestracyjny a także podczas warsztatów planowania partycypacyjnego oraz podczas dyżurów telefonicznych.