Park-e-Bike

W 2020 r. na terenie P+R Czerwone Maki Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach projektu „Low Carb. Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich” uruchomił darmową pilotażową wypożyczalnię rowerów elektrycznych Park-e-Bike. W ramach zadania współfinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014–2020 zakupione zostały 43 sztuki rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. We wrześniu 2022 r. system został rozbudowany. Zakupiono kolejnych 100 pojazdów oraz uruchomione zostały 3 dodatkowe stacje w obrębie wiat rowerowych w rejonie parkingów P+R Nowy Bieżanów, P+R Kurdwanów oraz P+R Mały Płaszów. 


Podstawowe zasady działania systemu Park-e-Bike

W ramach systemu wypożyczenie i zwrot roweru możliwy jest jedynie na terenie aktywnych stacji systemu Park-e-Bike w rejonie parkingów P+R. Użytkownik systemu Park-e-Bike może korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny (obszar przedstawiono na mapie). Należy pamiętać że nie można zostawiać rowerów na terenach zamkniętych (m.in. w budynkach) oraz że wyjazd poza strefę działania systemu spowoduje zablokowanie roweru. Stacje systemu Park-e-Bike są czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00. Rower można wypożyczyć do godziny 20.00 a zwrócić do godziny 21.00. Zwrot roweru w dniu wypożyczania do godziny 21.00 jest obligatoryjny – brak zwrotu roweru będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.  

Proces weryfikacji użytkownika

Od 25 maja 2023 r. warunkiem korzystania z systemu Park-e-Bike jest przejście przez użytkownika procesu weryfikacji! W związku z problemami polegającymi na niszczeniu rowerów z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym miesiącu korzystania z systemu w 2023 r. konieczne było wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci procesu weryfikacji. Wprowadzone rozwiązanie będzie rozwiązaniem czasowym. Pracujemy nad wdrożeniem zautomatyzowanego systemu weryfikacji przy założeniu, że system nadal pozostanie dla użytkowników bezpłatny.

W celu skorzystania z systemu każdy użytkownik będzie musiał w pierwszej kolejności złożyć formularz, w którym przekaże nam bardziej szczegółowe dane osobowe.

  1. Podczas procesu weryfikacji użytkownik zobowiązany jest przekazać formularz zawierający następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu (numer telefonu z prefiksem +48), adres e-mail, adres zamieszkania, numer Pesel, numer dokumentu tożsamości oraz do okazania dokumentu tożsamości (wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu systemu zamieszczony poniżej).
  2. Przekazanie przez użytkownika formularza wraz z okazaniem dokumentu tożsamości możliwe jest w siedzibie ZTP lub w innych miejscach, których szczegółowe lokalizacje będą podawane na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl.
  3. Odmowa okazania dokumentu tożsamości jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z systemu Park-e-Bike.
  4. Użytkownik jest zobowiązany przekazać formularz osobiście. Nie dopuszcza się złożenia formularza przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia.
  5. Do 7 dni od dnia przekazania formularza ZTP zweryfikuje poprawność danych podanych na formularzu i w przypadku zgodności przekazanych danych podczas rejestracji w systemie, aktywuje konto użytkownika. Użytkownik o tym fakcie zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz e-mail na numer telefonu i adres e -mail podany w formularzu weryfikacyjnym. W przypadku braku konta w systemie oraz rozbieżności przekazanych danych użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.

W razie problemów lub uwag wyślij zgłoszenie na adres park-e-bike@ztp.krakow.pl.

Więcej informacji (w tym również instrukcja wypożyczenia roweru) na stronie Park-e-Bike

Regulacje prawne


Zarządzenie nr 34/2023 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia “Regulaminu systemu roweru elektrycznego Park-e-Bike”