Park-e-Bike

W 2020 r. na terenie P+R Czerwone Maki Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach projektu „Low Carb. Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich” uruchomił darmową pilotażową wypożyczalnię rowerów elektrycznych Park-e-Bike. W ramach zadania współfinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014–2020 zakupione zostały 43 sztuki rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. We wrześniu 2022 r. system został rozbudowany. Zakupiono kolejnych 100 pojazdów oraz uruchomione zostały 3 dodatkowe stacje w obrębie wiat rowerowych w rejonie parkingów P+R Nowy Bieżanów, P+R Kurdwanów oraz P+R Mały Płaszów. Podstawowe zasady działania systemu Park-e-Bike

Informujemy, że w roku 2024 system zostanie uruchomiony w dniu 4 marca!

W ramach systemu wypożyczenie i zwrot roweru możliwy jest jedynie na terenie aktywnych stacji systemu Park-e-Bike w rejonie parkingów P+R. Użytkownik systemu Park-e-Bike może korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny (obszar przedstawiono na mapie). Należy pamiętać że nie można zostawiać rowerów na terenach zamkniętych (m.in. w budynkach) oraz że wyjazd poza strefę działania systemu spowoduje zablokowanie roweru. Stacje systemu Park-e-Bike są czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00. Rower można wypożyczyć do godziny 20.00 a zwrócić do godziny 21.00. Zwrot roweru w dniu wypożyczania do godziny 21.00 jest obligatoryjny – brak zwrotu roweru będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.  


Proces weryfikacji użytkownika

Od 25 maja 2023 r. warunkiem korzystania z systemu Park-e-Bike jest przejście przez użytkownika procesu weryfikacji! W związku z problemami polegającymi na niszczeniu rowerów z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym miesiącu korzystania z systemu w 2023 r. konieczne było wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci procesu weryfikacji. Wprowadzone rozwiązanie będzie rozwiązaniem czasowym. Pracujemy nad wdrożeniem zautomatyzowanego systemu weryfikacji przy założeniu, że system nadal pozostanie dla użytkowników bezpłatny.

W celu skorzystania z systemu każdy użytkownik będzie musiał w pierwszej kolejności złożyć formularz, w którym przekaże nam bardziej szczegółowe dane osobowe.

  1. Podczas procesu weryfikacji użytkownik zobowiązany jest przekazać formularz zawierający następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu (numer telefonu z prefiksem +48), adres e-mail, adres zamieszkania, numer Pesel, numer dokumentu tożsamości oraz do okazania dokumentu tożsamości (wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu systemu zamieszczony poniżej).
  2. Przekazanie przez użytkownika formularza wraz z okazaniem dokumentu tożsamości możliwe jest w siedzibie ZTP lub w innych miejscach, których szczegółowe lokalizacje będą podawane na stronie park-e-bike.ztp.krakow.pl. Użytkownik może także przesłać wypełniony formularz przez własny profil EPUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej ZTP.
  3. Odmowa okazania dokumentu tożsamości podczas przekazania formularza jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z systemu Park-e-Bike.
  4. Użytkownik jest zobowiązany przekazać formularz osobiście lub przesłać wypełniony formularz przez własny profil EPUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej ZTP. Nie dopuszcza się złożenia formularza przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia.
  5. Do 7 dni od dnia przekazania formularza ZTP zweryfikuje poprawność danych podanych na formularzu i w przypadku zgodności przekazanych danych podczas rejestracji w systemie, aktywuje konto użytkownika. Użytkownik o tym fakcie zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości SMS lub e-mail na numer telefonu lub adres e -mail podany w formularzu weryfikacyjnym. W przypadku braku konta w systemie oraz rozbieżności przekazanych danych użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.

W razie problemów lub uwag wyślij zgłoszenie na adres park-e-bike@ztp.krakow.pl.

Więcej informacji (w tym również instrukcja wypożyczenia roweru) na stronie Park-e-Bike


Regulacje prawne


Zarządzenie nr 34/2023 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia “Regulaminu systemu roweru elektrycznego Park-e-Bike”