Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  pasażerów w związku z korzystaniem z przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie na podstawie biletów imiennych

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celach związanych z:
  • podjęciem, na żądanie pasażera KMK, działań przed zawarciem umowy przewozu Komunikacją Miejską w Krakowie (zwana dalej: KMK) oraz wypełnieniem zobowiązań umownych związanych z przejazdem pasażerów KMK na podstawie biletu imiennego KMK;
  • prowadzeniem bazy użytkowników systemu KMK oraz dokonywanych przez nich operacji, w tym w ramach portalu internetowego dla użytkowników KMK umożliwiającego pasażerom dokonywanie odczytu informacji związanych z nośnikami biletów okresowych;
  • rozpatrywaniem skarg, wniosków, reklamacji oraz prowadzeniem bieżącej korespondencji w zakresie KMK;
  • prowadzeniem ewidencji rzeczowo-wartościowej sprzedaży biletów;
  • wystawianiem na nabywców biletów KMK faktur VAT.
 4. ZTP powierza Pani/Pana dane osobowe MPK Kraków S.A. z siedzibą ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, dla realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.
 5. ZTP przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
  • seria i numer dowodu tożsamości;
  • numer PESEL;
  • data urodzenia;
  • dane o stanie zdrowia, w przypadku osób uprawnionych do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych;
  • dane o stanie majątkowym, w przypadku osób uprawnionych do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych;
  • dane o środowisku płatniczym;
  • czas i miejsce transakcji;
  • wizerunek (zdjęcie);
  • informacje o nośniku KMK.
 6. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z KMK na podstawie biletu imiennego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.
 8. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:
  • serwisujące urządzenia ZTP lub MPK za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, których Administratorem jest ZTP;
  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie ZTP lub MPK (np. firmy audytorskie, certyfikujące);
  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja.
 11. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 13. ZTP nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 14. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej.