Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dokumenty są kontrolowane w związku z przejazdem pojazdem Komunikacji Miejskiej w Krakowie

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Gmina Miejska Kraków – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (zwany dalej: ZTP) z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, nr tel.: 12 616 86 00, adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl, elektroniczna skrzynka podawcza: /ZTPK/SkrytkaESP.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZTP można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, listownie na adres siedziby ZTP wskazany wyżej lub osobiście w siedzibie ZTP.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z:
  • kontrolą dokumentów przewozu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie;
  • pobieraniem właściwej należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej, bądź wystawieniem wezwania do zapłaty;
  • żądaniem okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;
  • ujęciem podróżnego i niezwłocznym oddaniem go w ręce policji lub innych organów porządkowych;
  • zatrzymaniem okazanego przez podróżującego dokumentu za pokwitowaniem oraz przesłaniem go do prokuratury lub policji, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że dokument ten jest przerobiony lub podrobiony;
  • rozpatrywaniem reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących otrzymanych opłat dodatkowych, czynności kontrolnych oraz zachowaniem kontrolerów i udzielaniem wyjaśnień;
  • zgłaszaniem przypadków wyłudzeń przejazdu do właściwych organów ścigania;
  • archiwizacją dokumentów.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przedstawiono w pełnej wersji klauzuli informacyjnej.
 5. ZTP przetwarza następujące dane osób:
  • dane identyfikacyjne (np.: imię, nazwisko, PESEL, NIP, podpis także w formie zapisu cyfrowego);
  • dane adresowe i kontaktowe (np.: adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
  • dane dotyczące stanu majątkowego.
 6. Dane osobowe to otwarty katalog informacji, który kształtowany jest w zależności od okoliczności. Powyższe oznacza, że zakres danych, które mogą zostać uznane za dane osobowe nie jest stały i zależy od kontekstu, w którym dane osobowe są przetwarzane.
 7. Osoby, które podczas kontroli biletowej w pojazdach KMK nie okazały ważnego dokumentu przewozu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego są zobowiązane uiścić opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością przewozową bezpośrednio u kontrolera lub podać dane osobowe niezbędne do wystawienia wezwania do zapłaty. Niepodanie danych w momencie odmowy opłacenia należności bezpośrednio u kontrolera, będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem.
 9. W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie na adres e-mail: iodo@ztp.krakow.pl, pisemnie na adres siedziby ZTP, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /ZTPK/SkrytkaESP lub złożyć osobiście w siedzibie ZTP. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZTP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty, w szczególności:
  • pracownicy ZTP;
  • serwisujące urządzenia ZTP za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
  • dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, których Administratorem jest ZTP;
  • świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie ZTP (np. firmy audytorskie, certyfikujące);
  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja;
  • świadczące usługi windykacji;
  • przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
 12. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
 14. Brak płatności w terminie 14, wywołuje automatyczne przekazanie danych do dalszych czynności windykacyjnych. Administrator nie stosuje profilowania wobec danych osobowych.
 15. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej.