Wyłączenie warunków określonych w zezwoleniu - ZTP Kraków

 • Wyłączenie warunków określonych w zezwoleniu

  Opublikowano 30.07.2021 09:30

  Informacja dla prywatnych przewoźników oparta o Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. tj. z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) z późn. zm.

  Art. 15n [Wyłączenie stosowania warunków określonych w zezwoleniu]

  1. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się w przypadku:

  1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

  2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych odstępstwach, a także podać je do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.
  FacebookTwitterShare