Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony Al. Pokoju - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony Al. Pokoju

  Opublikowano: 6.04.2022 09:21

  Opinia Audytu:

  Pobierz (DOCX, 57KB)

  Plany sytuacyjne:

  1_1_KP_KRK_AL_POK
  1_2_KP_KRK_AL_POK
  1_3_KP_KRK_AL_POK
  1_4_KP_KRK_AL_POK
  1_5_KP_KRK_AL_POK
  1_6_KP_KRK_AL_POK

  Przekroje konstrukcyjne:

  2_1_KP_KRK_AL_POK
  2_2_KP_KRK_AL_POK

  Opis techniczny:

  0_KP_KRK_AL_POK_OT

  4 odpowiedzi na “Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony Al. Pokoju”

  1. Piotr Rząsa pisze:

   1. Na wysokości Al. Pokoju 7 – realizacja pomysłu w obecnej formie to będzie fikcja. DDR i chodnik prawdopodonie wieczne zastawione samochodami. W wersji minimum powinny powstać wyniesione przejazdy. Inny pomysł to chodnik poprowadzony wzdłuż bloku jak obecnie.
   2. Substandardowa zatoka w pobliżu ul. Francesco Nullo może spokojnie zostać zlikwidowana.
   3. Brakuje w planie skomunikowania z pasami rowerowymi wzdłuż ul. Ofiar Dąbia w stronę stopnia wodnego.
   4. Zatoka za skrzyżowaniem z ul. Ofiar Dąbia powinna zostać zlikwidowana – pozwoli to na lepsze poprowadzenie DDR i zachowanie 4 dużych drzew.
   5. Przejazd przez ulicę Widok powinien być wyniesionym przejazdem. W okolicy ul. Widok proponuję tak poprowadzić DDR + chodnik, by udało się ochronić te kilka drzew przewidzianych do wycięcia.
   6. Na wysokości przejazdu rowerowego przez al. Pokoju w kierunku ul. Lema zapewnić bezpośrednie włączenie w ul. Sierpową na wprost.

  2. Marcin Hyła pisze:

   W al. Pokoju biegnie główna trasa rowerowa nr 6. Powinny ją stanowić dwukierunkowe drogi dla rowerów po obu stronach ulicy (z dopuszczalnym wyjątkiem odcinka nieobjętego niniejszym projektem i proponowanej niżej drogi serwisowej zamiast drogi dla rowerów na jednym odcinku). Strona południowa jest bardzo istotna ze względu na obecne przedłużenie trasy po stronie południowej ul. Grzegórzeckiej (niezależnie od rozwiązania docelowego) oraz powiązania z trasą łącznikową “Płaszów – Dąbie” (planowana w ul. Ofiar Dąbia) i trasą nr 2 (Wiślana Trasa Rowerowa w rejonie ujścia Białuchy) a także rondem Czyżyńskim. Powiązania ze stroną południową skrócą czas zatrzymań i wyeliminują kolizje – pod warunkiem wszakże uwzględnienia uwag poniżej, bo projekt w tej formie proponuje w niektórych newralgicznych punktach rozwiązania kolizyjne i substandardowe (!).

   W projekcie wszystkie przejazdy dla rowerzystów przez drogi poprzeczne bez sygnalizacji (oraz zjazdy publiczne) należy wykonać na grzbiecie progu zwalniającego, wyokrąglając styki drogi dla rowerów z jezdnią poprzeczną od strony południowej zgodnie z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018.

   Ponieważ długie odcinki (łącznie ok. 800-900 m) projektowanej drogi dla rowerów nie przylegają do chodnika, wydaje się rozsądne zrezygnować z obrzeży i poszerzyć korytowanie i podbudowę o ok. 0,5 m wykonując drogę dla rowerów w całości maszynowo, analogicznie do rozwiązań na wałach Wisły obniżając koszty. Oczywiście tam, gdzie stosowanie obrzeży lub innego oddzielenia od sąsiadującyh konstrukcji to uzasadniają należy pozostawić jak w projekcie.

   Szereg rozwiązań wymaga dużych zmian i przekształceń geometrii jezdni południowej al. Pokoju a nawet torowiska tramwajowego. Zaproponowane rozwiazania w kilku miejscach wytworzą trwały konflikt i będą musiały być przebudowane (np. obsługa salonów samochodowych przy al. Pokoju będzie albo niemożliwa albo spowoduje trwały konflikt i okresową nieprzejezdność drogi dla rowerów. Zaproponowane poniżej rozwiazania podnoszą skokowo jakość projektowanej infrasruktury oraz powinny poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i wygodę wszystkich uczestników ruchu.

   Co do konkretnych propozycji:

   1) Arkusz 1_1 Odcinek od skrzyżowania z ul. Rogozińskiego (rozcięte, na projekcie oznaczone jako Kordylewskiego) do skrzyżowania z ul. Francesco Nullo wymaga przeprojektowania całej ulicy: przesunięcia torowiska tramwajowego na północ, zmiany przekroju poprzecznego do minimum analogicznego jak na ul. Mogilskiej i wykształcenia drogi dla rowerów obok chodnika z niezbędną skrajnią i oddzieleniem barierą U-14 od jezdni. Również odcinek jezdni serwisowej powinien być zaprojektowany inaczej, z przeprowadzeniem drogi dla rowerów jak na załączonym szkicu. Zmiana geometrii jezdni i torowiska tramwajowego jest konieczna na długości ok. 100-150 m (od istniejącego przejścia dla pieszych na wysokości ulic Kordylewskiego i Rogozińskiego za istniejącą przełączkę. Likwidacja miejsc postojowych w obecnej formie jest niezbędna na długości ok. 120 m. Na skrzyżowaniu z ul. Francesco Nullo niezależnie od zaproponowanego rozwiązania należy przewidzieć śluzy typu 3 na obu wlotach (także północnym) i wyniesienie przejazdów wraz z przejściami oraz wyokrąglić styki drogi dla rowerów także po stronie północnej (ruch w jezdni obu odcinków Fr. Nullo!).

   https://drive.google.com/file/d/1tJmggz6J0HIC4-GIP7MaU4NxhlCBUFvf/view?usp=sharing

   2) Arkusz 1_2 Przeprojektowania wymaga południowa jezdnia al. Pokoju i skrzyżowanie z ul. Ofiar Dąbia. Pod wiaduktem linii kolejowej nr 100 należy zastosować przekrój identyczny jak istniejący po stronie południowej (droga dla rowerów obok chodnika). Krawędzie jezdni przy zachowaniu przekroju, liczby i funkcji pasów ruchu należy przesunąć na północ, likwidując zarazem dysfunkcyjną wyspę dzielącą na wlocie skrzyżowania – zgodnie ze szkicem 2. Należy rozwiązanie dostosować (dowiązać) do przyszłej dwukieurunkowej drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Ofiar Dąbia.
   Zob. szkic
   https://drive.google.com/file/d/1Q_dN0quUBcF-I2QVcn5Dye_YawNx5jHH/view?usp=sharing

   3) Arkusz 1_3 Skrzyżowanie z ul. Widok zaprojektować jako wyniesione, z przejazdem dla rowerzystów na grzbiecie płytowego progu zwalniającego, z wyokrągleniami styku drogi dla rowerów z jezdnią ul. Widok w stronę osiedla (przeciwną do ul. Widok). Przeprojektować istniejące powiązanie z drogą dla rowerów biegnącą nad rz. Białuchę: konieczne znaczące powiększenie jego powierzchni i promieni łuków poziomych. Ze względu na energię kinetyczną i prędkość rowerzystów jadących z wiaduktu nad Białuchę konieczne jest zastosowanie promienia łuku rzędu 15 m (relacja południe – wschód, relacja południe zachód wymaga promienia rzędu 5 m)

   Zob. szkic: https://drive.google.com/file/d/1JbaUPGiVMokBXB1MEifhI6Y71DALGOZx/view?usp=sharing

   4) Arkusz 1_4 Ogólne założenie rozwiązania na wschód od wiaduktu (zjazd publiczny z wyspą dzielącą) jest poprawne, ale oddzielenie wymaga bariery U-14b a nie U-25 (Zarządzenie PMK nr 3113/2018, prędkość miarodajna i natężenia ruchu w al. Pokoju wymagają trzymania się standardów – to nie jest covidówka). Zaproponowane rozwiazanie (U-25) nadaje się wyłącznie na tanie rozwiązanie tymczasowe. Ale rozważyć należy przebudowę całego odcinka (w tym – ze względu na likwidację CH Plaza likwidację również przystanku tramwajowego który w tym miejscu traci sens i jedynie spowalnia ruch tramwajowy), polegającą na budowie jezdni serwisowej obok przesuniętej jezdni zasadniczej al. Pokoju. Ruch rowerów odbywałby się w jezdni serwisowej dostępnej przez istniejące skrzyżowanie z ul. Sierpową. Rozwiązałoby to również problem dostępności dostaw do salonów samochodowych. Załom ul. Sierpowej należy powiązać z drogą dla rowerów, a cały obecnie substandardowy odcinek zaprojektować jako chodnik i drogę dla rowerów. Patrz szkic:
   https://drive.google.com/file/d/1IG91g0nYGmTxWmCCu_jsHvFlvtLtqkXc/view?usp=sharing oraz
   https://drive.google.com/file/d/1QJJB8sYaEQiLAxFqIMoautSdtAFrVOae/view?usp=sharing

   5) Arkusz 1_5 Zjazd na drogę serwisową do stacji benzynowej zaprojektować przez płytowy próg zwalniający i ustalić pierwszeństwo znakami A-7 / P-15 dla zjeżdżających na drogę serwisową samochodów (geometria nie jest tu czytelna i niekoniecznie wyczerpuje znamiona przepisu art. 27 ust. 1a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym!). Próg zwalniający powinien pojawić się też na wyjeździe z drogi serwisowej. Do rozważenia są powiązania drogi dla rowerów z celami podróży przy drodze serwisowej. Na skrzyżowaniu prowadzącym do centrum handlowego zapewnić wyokrąglenia styku dróg dla rowerów z krawędziami jezdni od strony przeciwnej niż al. Pokoju.

   Zob. szkic: https://drive.google.com/file/d/1zzsxe7niDg0Rc1YsGAGgsLiaBfkdZTX7/view?usp=sharing

   6) Arkusz 1_6 Należy zapewnić powiązania drogi dla rowerów z parkingiem centrum handlowego wykorzystując istniejące chodniki. Odgięcie drogi dla rowerów wokół drzewa należy zamienić obustronnymi jednokierunkowymi odcinkami w celu korekty geometrii i poprawy bezpieczeństwa (projekt jest. b. kolizyjny przy złej widoczności – drzewo ogranicza ją!) i wykorzystać dla połączenia z parkingiem jak na szkicu nr 6.

   Zob. szkic: https://drive.google.com/file/d/14Pe2ktQPeyd8sezzdMEPVJH9qcCdOspb/view?usp=sharing

   KONIEC

  3. Kamil Bieniek pisze:

   Obawiam się, że chodnik o szerokości 2,0m tuż przy drodze dla rowerów (arkusz D-1.1.) to może jednak być za wąsko i powodować problemy dla pieszych i rowerzystów.

  4. Maciej pisze:

   Dzień dobry,
   Przesyłam kilka uwag i sugestii do projektu w celu ich analizy i uwzględnienia w ramach Audytu:
   1. Bardzo duży plus dla projektanta, że tym razem szczegółowo przeanalizował lokalne zagospodarowanie terenu i istniejącą zieleń – projekt uwzględnia w dużym stopniu ochronę istniejącej zieleni wzdłuż al. Pokoju.
   2. Proszę o analizę możliwości odstąpienia od wykonywania ciągu pieszo-rowerowego na wysokości budynku al. Pokoju 5 i 5a na rzecz wydzielonej drogi rowerowej i chodnika. Miejsce pod wydzielenie drogi rowerowej można uzyskać poprzez lokalne zawężenie jezdni i usunięcie projektowanej opaski. Wystarczy 2,0 m drogi rowerowej i 2,0 m chodnika.
   3. Na zjazdach i wyjazdach z parkingu przy budynku al. Pokoju 7 proszę o wyniesienie drogi rowerowej i chodnika oraz zachowanie ciągłości ich niwelety oraz nawierzchni na zjeździe. Między zjazdami proszę odsunąć chodnik od parkingu o 0,5m lub 1,0m na rzecz wykonania zieleńca i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym parkowaniem pojazdów.
   4. Proszę w ramach projektu o przeprojektowanie niepełnych i nienormatywnych zatok autobusowych na perony przystankowe zlokalizowane przy prawym pasie ruchu – przystanek autobusowy Francesco Nullo, Ofiar Dąbia, Dąbie. Tym bardziej, że ruch autobusów na al. Pokoju jest nieduży, a częstotliwość kursów niewielka (jedna linia dzienna + jedna linia nocna).
   5. Czy przystanek autobusowy Fabryczna jest planowany do odtworzenia? Jeżeli nie to proszę odstąpić od projektowania chodnika i peronu przystankowego przy skrzyżowaniu.
   6. Między wiaduktem kolejowym, a skrzyżowaniem z ul. Ofiar Dąbia proszę odstąpić od projektowania ciągu pieszo-rowerowego na rzecz wydzielonej drogi rowerowej i chodnika. Różnicę wysokości (skarpę) w rejonie działki 178/5 proszę zastąpić niskim murkiem oporowym lub zawęzić na fragmencie jezdnię al. Pokoju.
   7. Proszę zakresem prac objąć również przejazd przez skrzyżowanie al. Pokoju z ul. Ofiar Dąbia. Obecnie stan nawierzchni chodników i dróg rowerowych w tym miejscu jest dostateczny, natomiast krawężniki i opaska z kostki powodują niekomfortowy przejazd przez to skrzyżowanie.
   8. Proszę nie projektować wtopionych krawężników na 0 cm tylko wykonać tzw. „łączenie bezszwowe”.
   9. Proszę w projekcie również ująć zmienioną organizację ruchu na ul. Ofiar Dąbia i zaprojektować odpowiednie włączenia i wyłączenia z drogi rowerowej wzdłuż al. Pokoju do infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Dąbia.
   10. Przejazd rowerowy i przejście przez ul. Widok proszę zaprojektować jako wyniesione z zachowaniem ciągłości niwelety i nawierzchni drogi rowerowej oraz chodnika. Ulica Widok jest drogą lokalną niskiej klasy, bez ruchu pojazdów KMK i ciężarówek.
   11. Drzewa kolidujące z projektowaną infrastrukturą powinny być odpowiednio zinwentaryzowane, a następnie powinna zostać przeanalizowana możliwość ich przesadzenia zamiast wycinki.
   12. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Pokoju od skrzyżowania z ul. Sierpową do przystanku autobusowego proszę zastąpić wydzieloną drogą rowerową i chodnikiem.
   13. Proszę zaprojektować zjazd rowerowy i chodnik z ul. Sierpowej w stronę przejazdu rowerowego i przejścia na zachodnim wlocie skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema (częsta trasa podróży rowerowych od strony Prądnika Czerwonego do WTR).
   14. Proszę odstąpić od wykonywania drogi dla rowerów na długości drogi serwisowej między zjazdami do stacji Shell i salonu Renault na rzecz obecnego rozwiązania – kontrapasa rowerowego. Proponuję jedynie wykonać przejazdy rowerowe jako wyniesione w celu ograniczenia prędkości pojazdów na zjeździe i wyjeździe na tą drogę serwisową.
   15. Proszę o wykonanie łącznika rowerowego z nowej drogi rowerowej stronę parkingu M1, aby ułatwić dostęp do centrum handlowego dla rowerzystów jadących od strony Huty i Czyżyn. Łącznik mógłby być zlokalizowany przy jednym z chodników łączących istniejący chodnik z parkingiem.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here