Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wita Stwosza - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wita Stwosza

  Opublikowano: 20.04.2023 09:41

  Dodatkowy wariant omawiany na posiedzeniu 21.07.2023r.

  Dokumentacja zaktualizowana – 04.07.2023

  6 odpowiedzi na “Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wita Stwosza”

  1. Kamil Bieniek pisze:

   UWAGI DO SKORYGOWANEJ DOKUMENTACJI Z 4 LIPCA 2023r.:
   ——————————————————

   1. Popieram wniosek pana Macieja, o zwężenie pasa wyłączania z ul. Wita Stwosza do zjazdu w ul. Kątową do szerokości 3,00m i zastanowić się, czy jego wydłużanie na pewno jest konieczne. Zaoszczędzone miejsce przeznaczyć na poszerzenie chodnika do szerokości 2,50m i zasadzenie zieleni między jezdnią a DDR.

   Podobnież wnoszę o przywrócenie zakresu bliżej ronda pod estakadą przy uwzględnieniu uwag z poprzedniej wersji audytu.

   2. Zachować nawierzchnię i niweletę chodnika na zjazdach.

   3. W ciągu prostopadłych miejsc postojowych poświęcić kilka miejsc na 4-6 okienek z drzewami, w celu zmniejszenia powierzchni wybetonowanej. Dodatkowo zaprojektować nawierzchnię parkingu z płyt przepuszczalnych.

   4. Zasadzić drzewa między jezdnią a chodnikiem we wskazanych na grafice miejscach.

   5. Jeśli jest na to miejsce, to poszerzyć chodniki przylegające do jezdni i miejsc postjowych do 2,50m i/lub zaprojektować przynajmniej 0,5-1,0m zieleniec między chodnikiem a jezdnią.

   6. Jeśli to możliwe, to zwęzić pobocze od strony muru cmentarza i przesunąć jezdnię nowej drogi tak, aby chodnik przyległy do miejsc postojowych miał szerokość 2,50m (dodatkowe 20cm).

   7. Zamontować ograniczniki skrajni na prostopadłych miejscach postojowych tak, aby pojazdy nie nawisały nad chodnikiem.

   8. Nie używać kostki betonowej o kolorze czerwonym – taka kostka ma w rzeczywistości odcień różowy i ma bardzo niskie walory estetyczne, zwłaszcza nie pasując do obszaru centrum miasta.

  2. Maciej pisze:

   UWAGI DO SKORYGOWANEJ DOKUMENTACJI Z 4 LIPCA 2023r.:
   1. Co się stało z częścią projektu od ronda pod estakadą do zjazdu w ul. Kątową? Odstąpiono od realizacji tego projektu i skrócono zakres? Jeżeli tak to szkoda, bo ten fragment jest ważny rowerowo dla mieszkańców i stanowiłby ciągłość porządnej infrastruktury rowerowej od al. 29 Listopada w stronę Ronda Mogilskiego. A tak zostaniemy z 200m ogryzkiem wąskiego CPR przy Muzeum AK.
   Ponawiam wniosek o uwzględnienie uwag do poprzedniej wersji: uwzględnienia prac drogowych na jezdni wschodniej ul. Wita Stwosza, budowę drogi rowerowej do ronda pod estakadą, objęcia zakresem również przejazdu rowerowego na rondzie pod estakadą.
   2. Zagospodarowanie zakończenia projektowanej drogi rowerowej i chodnika na początku zakresu prac przy zjeździe na ul. Wita Stwosza powinno uwzględniać możliwość realizacji dalszej części w przyszłości. Proszę na planie pokazać możliwość realizacji dalszego fragmentu uwzględniając uwagi do poprzedniej wersji – dobrze byłoby wykształcić przebieg DDR tak aby „wpadała” w koniec zakresu równolegle do jezdni. Coś w stylu pliku z załącznika (na czerwono przebieg do budowy w ramach tego zadania, na niebiesko możliwa kontynuacja w przyszłości) aby umożliwić zachowanie drzew pomiędzy DDR a chodnikiem na dalszym odcinku.
   3. Na zjeździe w ul. Kątową z ul. Wita Stwosza proszę nie projektować krawężników na drodze dla rowerów. Nawet z odsłonięciem h=0 cm. Dla nowych inwestycji powinno się przyjmować domyślnie brak krawężników. To nie remont a przebudowa tego fragmentu jezdni.
   4. Pas wyłączania z ul. Wita Stwosza do zjazdu w ul. Kątową projektować o szerokości zgodnej z strukturą ruchu na ul. Kątowej – czy jest tam potrzebne 3,50m dla pojazdów ciężarowych i autobusów? Wątpię – należy przyjąć szerokość pasa ruchu zgodną z klasą drogi ul. Wita Stwosza – droga zbiorcza Z – standardowo 3,00 m. Uwagę wskazał również Zespół Zadaniowy w uzgodnieniu nr TA.65.1.52.2023AW z dnia 12.05.2023 r.
   Zawężenie pasa do szerokości 3m pozwoli również na poprawę warunków przejezdności dla pojazdu normatywnego – promień skrętu może być większy dzięki przysunięciu skrajnego krawężnika bliżej osi jezdni.

  3. Maciej pisze:

   1. Proszę uwzględnić likwidację zatoki autobusowej i przesunięcie chodnika oraz drogi rowerowej bliżej jezdni w celu ochrony drzew rosnących za przystankiem. Obecnie na wylocie ronda i tak jest jeden pas ruchu, który kieruje na lewy pas, wtedy prawy mógłby być przystankiem autobusowym. Odcinek z jednym pasem ruchu projektować o szerokości 3,50 m zgodnie z zapisami § 17 pkt. 3 Rozporzadzenia, natomiast odcinek z dwoma pasami ruchu (w tym prawym jako przystankiem autobusowym) projektować o szerokości 2×3,00m = 6 m jak dla drogi klasy Z.
   2. Proszę odstąpić od projektowania ciągu pieszo-rowerowego przy Muzeum AK. Jest to rozwiązanie konfiktogenne dla rowerzystów i pieszych, a jego szerokość jest niezgodna z przepisami – przy zastosowaniu słupków na CPK jego realna szerokość będzie wynosić ok. 2,40 m. To stanowczo za mało. Na całej długości odcinka powinna być wykonana oddzielona infrastruktura pieszo-rowerowa – chodnik o szer. min. 2m oraz DDR o szerokości min. 2,5m.
   3. Projekt w ogóle nie przewiduje prac drogowych na jezdni wschodniej ul. Wita Stworza. Należy usunąć zbędne powierzchnie jezdni i zaprojektować na nich zieleńce oraz nową infrastrukturę rowerową. Od ronda pod estakadą obecnie funkcjonuje tylko jeden pas ruchu, drugi należy zlikwidować jak piszą przedmówcy.
   4. Proszę objąć zakresem również przejazd rowerowy na rondzie pod estakadą – wyremontować nawierzchnię przejazdu, wymienić kostkę na nawierzchnię asfaltową oraz usunąć krawężniki z ściekiem z kostki. Przejazdy powinny być wykonane “na gładko” bez uskoków, krawężników itp. tak jak wykonano to na dalszym odcinku DDR na al. 29 Listopada.
   5. Na zjeździe w ul. Kątową z ul. Wita Stwosza prosze nie projektować krawężników na drodze dla rowerów. Nawet z odsłonięciem h=0 cm. Dla nowych inwestycji powinnno się przyjmować domyślnie brak krawężników. To nie remont a przebudowa tego fragmentu jezdni.
   6. Chodnik na odcinku od Muzeum AK do zjazdu w ul. Kątową prowadzić za istniejącym szpalerem drzew. Do granicy MPZP jest jeszcze dużo miejsca – można zrobić zieleniec z drzewami między DDR a chodnikiem.
   7. Pas wyłączania z ul. Wita Stworza do zjazdu w ul. Kątową projektować o szerokości zgodnej z strukturą ruchu na ul. Kątowej – czy jest tam potrzebne 3,50m dla pojazdów ciężarowych i autobusów? Wątpię – należy przyjąć szerokość pasa ruchu zgodną z klasą drogi ul. Wita Stwosza – droga zbiorcza Z – standardowo 3,00 m.
   8. Wskazane w opisie technicznym “Dz. U. 2016 poz. 124 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” jest uchylone. Dla nowych inwestycji należy stosować zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
   9. Dla całego projektu proszę zweryfikować konieczność wycinek drzew i ewentualnie skorygować przebiegi chodników w celu ochrony zieleni wysokiej.

  4. Andrzej Doliński pisze:

   Wnoszę o:
   1. Likwidację zatoki autobusowej za rondem. Od momentu zmiany organizacji ruchu pod estakadą, lewy pas za rondem jest praktycznie nie używany, widać to szczególnie w zimie, kiedy nie jest nawet odśnieżany. To strata bardzo dużej przestrzeni.
   2. Nie stosowanie krawężników na przejazdach rowerowych. Zarówno przejazdy jak i przejścia powinny być wyniesione do poziomu chodnika i drogi rowerowej.
   3. Zwężenie pasa wyłączeniowego z szerokości 3,5 m na 3 m.
   4. Nie tworzenie ciągu pieszo rowerowego przed Muzeum AK. Można w tym miejscu zlikwidować cały prawy pas ruchu i w ten sposób uzyskać więcej miejsca.

  5. Marcin Obara pisze:

   Na audyt kilka lat temu trafił już projekt, notabene tego samego autorstwa, zawierający niemal identyczny zakres przebudowy ul. Wita Stwosza. Link do audytu: https://ztp.krakow.pl/rower/audyty/audyt/obsluga-komunikacyjna-inwestycji-w-rejonie-ul-wita-stwosza-ul-katowej-i-ul-zelaznej

   Tamta dokumentacja zawierała w zakresie przebudowy ul. Wita Stwosza szereg rozwiązań lepszych od aktualnie zaproponowanych:
   1. Likwidacja zatoki autobusowej za rondem
   2. Stworzenie buspasa – jest to szczególnie istotne, bo Wita Stwosza na tym odcinku jest głównym wylotem dla autobusów dalekobieżnych odjeżdżających z MDA oraz autobusów miejskich z pętli Dworzec Główny Wschód w kierunku Al. 29 Listopada oraz Alej Trzech Wieszczów.
   3. Mniejsza powierzchnia wylotu ul. Kątowej (w obecnie proponowanym rozwiązaniu będzie to wylot innej, nowo projektowanej ulicy, ale lokalizacja zostaje +/- ta sama).
   4. Prowadzenie oddzielnych DDR i chodnika przed budynkiem Muzeum AK – wg tamtej dokumentacji była taka możliwość, teraz proponuje się CPR o min. szerokości 3,04m, dodatkowo zawężony słupkami – są wrysowane ale nie zwymiarowane – realnie będzie to nie więcej niż 2.5m

   Dlatego proszę o powrót do rozwiązań starego projektu w zakresie ww. punktów.

   Jednocześnie proszę o:
   1. Stosowanie szerokości DDR 2.5m, poza odcinkiem przed budynkiem Muzeum AK, gdzie najlepiej stosować przekrój jak wg starego projektu.
   2. Niestosowanie krawężników, w tym o odkryciu h=0cm na wyniesionym przejeździe rowerowym. Nawierzchnia DDR na takim przejeździe powinna być ciągła. Mamy w Krakowie dość sporo poprawnie wykonanych przejazdów tego typu – np przejazdy w ciągu DDR na ul. Nowohuckiej między M1 a ul. Saską, przejazd na zjeździe z ul. Opolskiej w ul. Gdyńską, zjazd do stacji BP na ul. Opolskiej 60, zjazd do stacji Orlen na Al. Pokoju 62, wiele przejazdów w zakresie Trasy Łagiewnickiej, przejazd na zjeździe z ul. Kamieńskiego w ul. Czyżówka. Wystarczy powtórzyć to, co już jest i działa. Mamy w Krakowie również trochę wyniesionych przejazdów rowerowych z wtopionymi krawężnikami – np zjazd do biurowca Principio (al. Armii Krajowej 25), zjazd do biurowców Fabryczna Office Park (al. Pokoju 18) czy przejazd przez wlot ul. Łaszkiewicza w ul. Mogilską. Takie rozwiązania zawsze wiążą się z odczuwalnymi dla rowerzysty wybojami obniżającymi komfort jazdy. Należy więc wybierać takie rozwiązania, które będą możliwie najlepiej służyły celowi, w którym są wykonane oraz użytkownikom, dla których są wykonane.

  6. Kamil Bieniek pisze:

   Wnoszę o:
   1. Na łącznicy pod estakadą: zlikwidowanie zatoki i utworzenie przystanku na prawym pasie. Obecnie jezdnia ma tam dwa pasy, co jest pozostałością po pierwotnym projekcie i dziś już niepotrzebne – wylot z ronda jest zwężony do jednego pasa ruchu ze względu na przejście.
   2. Ograniczenie do minimum wycinki zieleni wokół przystanku: np. poprzez przeprowadzenie chodnika i DDR po dwóch stronach szpaleru.
   3. W miejscu, gdzie zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy ze względu na brak miejsca: zwęzić jezdnię tak, aby dało zachować się oddzielony chodnik od DDR, obie odsunięte od jezdni chociaż minimalnym buforem lub pasem zieleni. Jak wyżej, nie ma potrzeby w tym miejscu dwóch pasów ruchu. Jezdnia ma obecnie 7,00m szerokości. Zwężając ją np. o 2,50m starcza nam miejsca na wszystko, a nadal pozostaje nam 4,50m szerokości jezdni. Nie trzeba wtedy też stosować słupków.

   4. Szerokość chodnika powinna wynosić domyślnie 2,50m – zapewnia to swobodne minięcie się trzech osób.

   5. Na bocznych uliczkach: zachować nawierzchnię i niweletę chodnika na zjazdach. Na skrzyżowaniu z KDD.3 zaprojektować wyniesione skrzyżowanie i przejście dla pieszych.
   6. Rozważyć odsunięcie chodnika od jezdni tak, aby utworzyć zieleniec i zachować jedno z drzew.

   7. We wschodniej części zakresu: rozważyć przesunięcie jezdni ulicy KDD.3 bliżej granicy działki tak, aby można było między jezdnią a chodnikiem wykształcić chociażby mały zieleniec z krzewami. Poprawi to estetykę, poprawi poruszanie się pieszych i zapobiegnie parkowaniu na chodniku (bez konieczności montażu słupków). Zachować nawierzchnię i niweletę chodnika na zjeździe.

   8. Czy nie lepiej by było zaprojektować połączenie nowej ulicy z ulicą oznaczoną na podkładzie jako KDD.4, prowadzącą na wschód? Byłoby to bardziej sensowne komunikacyjnie niż tworzenie wąskiej jezdni KDD.5 w ciągu między budynkami. Może w ciągu KDD.5. rozważyć samo połączenie pieszo-rowerowe z dostępem dla pojazdów służb ratowniczych?