Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Nawojki - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Nawojki

  Opublikowano: 29.10.2021 16:16

  Opinia Audytu:

  Pobierz (DOCX, 48KB)

  Dokumentacja po uwagach Audytu – 2022.03.31

  Plany sytuacyjne:

  D1_1_KP_KRK_NAWOJKI_PS
  D1_2_KP_KRK_NAWOJKI_PS

  Przekroje typowe:

  D2_KP_KRK_NAWOJKI_PN

  Opis techniczny:

  D0_KP_KRK_NAWOJKI_OT

  Pismo z uwagami po Audycie:

  Pobierz (DOCX, 47KB)

  Plany sytuacyjne:

  D1_1_KP_KRK_NAWOJKI_PS
  D1_2_KP_KRK_NAWOJKI_PS

  Przekroje typowe:

  D2_KP_KRK_NAWOJKI_PN

  Opis techniczny:

  D0_KP_KRK_NAWOJKI_OT

  12 odpowiedzi na “Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Nawojki”

  1. Kamil Bieniek pisze:

   Popieram przedmówców w kwestii likwidacji zatoki autobusowej oraz wydłużeniu buspasa do skrzyżowania z ul. Piastowską (obecnie nie ma potrzeby dwóch pasów dla ruchu ogólnego na wylocie w stronę centrum, gdyż na wlocie zachodnim obecnie na wprost jest tylko jeden taki pas).

   Jest to bardzo ważny ciąg dla komunikacji miejskiej. Jeśli robimy już tutaj jakiś projekt, powinniśmy wykorzystać szansę na poprawę funkcjonowania KMK, zwłaszcza, że w tym przypadku jest to niewielki koszt.

  2. Mateusz pisze:

   Uwagi do dokumentacji:
   Opis techniczny w dalszym ciągu zawiera wiele błędów – prawdopodobnie wynikających z przygotowania dokumentacji na bazie projektu DDR wzdłuż ul. Jancarza. Sprawia to wrażenie że projektant nie przeczytał nawet zawartości tego dokumentu. Opis stanu istniejącego stanowi wprost opis ul. Jancarza, a opis stanu projektowanego zawiera tak prozaiczne błędy jak np. błędna strona ulicy, po której projektowana jest DDR (północna zamiast południowej).
   Rejon Miasteczka Studenckiego AGH:
   1. Przewidzieć wykonanie przejazdu rowerowego także przez północny wlot ul. Piastowskiej tak, aby przejazdy rowerowe znajdowały się na każdym wlocie skrzyżowania.
   2. Przedłużyć buspas w stronę centrum aż do skrzyżowania z ul. Piastowską. Zlikwidować zatokę przystankową w stronę centrum, a przystanek przewidzieć na nowo wyznaczonym buspasie. Zapewnić długość 40m krawędzi peronowej wykonanej z krawężników przystankowych, aby umożliwić wykonanie przystanku podwójnego.
   3. Dowiązanie DDR do ul. Gramatyka wykonać do jezdni (najlepiej w osi jezdni), a nie do chodnika.
   4. Przebieg DDR przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Gramatyka należy odsunąć o ok. 1m w kierunku południowym w celu ograniczenia konfliktów z pieszymi. Szerokość chodnika pomiędzy przejściem dla pieszych, a przystankiem autobusowym nie powinna być mniejsza niż 3m.
   Skrzyżowanie z ul. Kawiory:
   1. Przejazd rowerowy oraz przejście dla pieszych należy wykonać jako wyniesione (analogicznie do rozwiązania na ul. Budryka).
   Połączenie ze ślepym zakończeniem ul. Toruńskiej:
   1. Należy przewidzieć funkcjonalne połączenie pieszo-rowerowe ślepo zakończonego odcinka ul. Toruńskiej z projektowanym CPR. Połączenie należy zabezpieczyć przed blokowaniem przez zaparkowane samochody.
   Rejon Centrum Informatyki AGH:
   1. Przewidzieć wykonanie przejazdu rowerowego obok przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
   2. Na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym zaprojektować wyspę dzielącą o szerokości min. 2,5m (analogicznie jak przy ul. Budryka).
   3. Przewidzieć zachowanie min. 0,5m skrajni DDR od ogrodzenia Centrum Informatyki AGH.
   Rejon ul. Miechowskiej:
   Poniższe uwagi prezentuję na szkicu: https://drive.google.com/file/d/1WWL8DU4AgpxExcEr5UivY62kbckvMLnA/view?usp=sharing
   1. Przewidzieć korektę przebiegu DDR na odcinku od al. Kijowskiej do ul. Miechowskiej, odsuwając ją od jezdni i projektując ominięcie drzew rosnących w rejonie skrzyżowania z ul. Miechowską od południowej strony. DDR projektować w miejscu istniejącego zieleńca (za istniejącym żywopłotem, który należy wykorzystać do oddzielenia DDR i chodnika).
   2. Przewidzieć odsunięcie od jezdni i poszerzenie do 3m chodnika na odcinku od al. Kijowskiej do ul. Miechowskiej. Chodnik powinien przebiegać wzdłuż istniejącego żywopłotu. Pomiędzy projektowanym chodnikiem, a jezdnią (w miejscu części istniejącego chodnika) przewidzieć zieleniec.
   3. Skrzyżowanie ul. Miechowskiej z ul. Kawiory wraz z przejściami dla pieszych oraz przejazdem dla rowerów wykonać jako wyniesione z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, których duży ruch występuje w tym miejscu (połączenie kampusu AGH z miasteczkiem studenckim AGH). Wyniesienie wykonać w odległości min. 5m od krawędzi pasa ruchu ul. Czarnowiejskiej w celu zapewnienia możliwości sprawnego zjazdu z ww. ulicy z uwagi na płynność ruchu.
   4. Należy przedłużyć zakres opracowania DDR wzdłuż ul. Czarnowiejskiej aż do wysokości zjazdu w kierunku ul. Chocimskiej.
   5. Wykonać przejazd rowerowy łączący koniec DDR z osią zjazdu w kierunku ul. Chocimskiej.
   6. Włączenie ruchu rowerowego z ul. Czarnowiejskiej w DDR zaprojektować jako wydzielony rowerowy lewoskręt.
   7. Wykonać przejście dla pieszych przez ul. Czarnowiejską po wschodniej stronie zjazdu w kierunku ul. Chocimskiej.
   8. Przejście dla pieszych i pas do lewoskrętu zabezpieczyć urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego (wyspa dzieląca oraz słupki elastyczne).
   9. Przewidzieć remont i poszerzenie do 3,5 – 4 m chodnika wzdłuż budynków od ul. Miechowskiej do wjazdu do budynku przy ul. Czarnowiejskiej 80 z uwagi na duży ruch pieszych na tym odcinku. Zapewnić połączenie DDR z chodnikiem w jej końcowym odcinku ze względu na zapewnienie możliwości dalszego poruszania się wzdłuż ulicy Czarnowiejskiej dla osób korzystających z hulajnóg czy innych UTO.
   10. Zapewnić dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku po południowej stronie ul. Czarnowiejskiej na odcinku od końca projektowanej DDR do wjazdu na teren AGH na wysokości numeru 76 z uwagi na konieczność zapewnienia komunikacji rowerowej między kampusem AGH a DDR przebiegającą od strony miasteczka studenckiego AGH, gdzie znaczną grupą użytkowników mogą być studenci (odcinek zaznaczony na żółto na szkicu).
   Inną możliwością zapewnienia komunikacji na ww. odcinku byłoby wydzielenie z jezdni na odcinku ok. 40m (w miejscu istniejącego buspasa) dwukierunkowej DDR. Ten wariant należy jednak przeanalizować pod względem możliwego negatywnego wpływu na czasy przejazdu pojazdów komunikacji zbiorowej na tym odcinku.
   Alternatywnie rozważyć propozycję zamiany lokalizacji bramy AGH i dojazdu do budynku przy Czarnowiejskiej 80 (zaznaczone pomarańczową strzałką na szkicu). Nowa lokalizacja bramy AGH pozwoliłaby na bezpośrednie rowerowe skomunikowanie DDR z terenem kampusu. Zapewnienie połączenia między DDR a terenem kampusu jest ważne nie tylko ze względu na ruch docelowy, ale także ze względu na zapewnienie możliwości kontynuowania trasy w kierunku centrum po wewnętrznych – w większości asfaltowych – drogach AGH (w kierunku Parku Krakowskiego lub ul. Reymonta).
   Nowa lokalizacja bramy AGH dodatkowo stanowiłaby nowe najkrótsze piesze połączenie większości budynków dydaktycznych AGH od strony miasteczka studenckiego AGH, co także pozwoliłoby na zmniejszenie dużego ruchu pieszych na dość wąskich chodnikach wzdłuż ul. Czarnowiejskiej.

  3. Marie-Dagmar Łuczyńska pisze:

   Wydzielić DDR od chodnika na całym projektowanym odcinku.

  4. Mateusz pisze:

   Dodatkowe komentarze:

   7. Należy rozważyć wprowadzenie strefy zamieszkania na ul. Toruńskiej i ul. Kawiory (od strony Cyfronetu) To osiedlowa uliczka, o dużym ruchu pieszych na jezdni, ponieważ ul. Kawiory miejscami nie ma chodnika. Druga część ul. Kawiory od strony ul. Miechowskiej jest strefą zamieszkania. Tym bardziej wjazd do strefy zamieszkania od ul. Nawojki powinien odbywać się przez wyniesione przejście.

   8. Należy rozdzielić planowany CPR na DDR i chodnik. Działki 656/10, 656/9, 770/2, wzdłuż których planowany jest CPR, które ograniczają miejsce na osobny chodnik i DDR należą do Gminy Kraków i można na nich zrealizować inwestycję.

   9. Należy poszerzyć chodnik wzdłuż Cyfronetu. Jest za wąski na duży ruch pieszych, który tam występuje. Działki 769/5, 771/1, 771/8, wzdłuż których planowany jest wąski chodnik, należą do Gminy Kraków i zostały oddane w inne formy władania.

  5. Mateusz pisze:

   Projekt jest lepszy, ale nadal zawiera kilka błędów:

   1. Należy odsunąć chodnik od jezdni na odcinku Kijowska – Miechowska i utrzymać przekrój (jezdnia – pas zieleni – chodnik – DDR), który występuje przed Centrum Informatyki AGH. Zgodnie ze Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, w przypadku ruchu pojazdów o większym natężeniu, bezwzględnie preferowanym sposobem prowadzenia ciągu pieszego, jest oddzielenie go od jezdni. Zwłaszcza w tym miejscu, gdzie występuje wąski chodnik, duży ruch pieszych (głównie studentów) i szybko jadących pojazdów. Utrzymanie ciągłości przekroju jest tutaj naturalnym, optymalnym i bezpiecznym rozwiązaniem.

   2. Należy dodać przejazd rowerowy obok przejścia dla pieszych między Centrum Informatyki AGH a szkołą podstawową nr 12. Wszystkie pozostałe przejścia mają obok przejazdy rowerowe, dlaczego tutaj nie ma?

   3. Przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy na wylocie ulicy Kawiory przy Toruńskiej 7 przy Cyfronecie należy zaprojektować jako wyniesione.

   4. Należy dodatkowo zabezpieczyć dojazd do posesji przy ul. Nawojki 9 (przy ślepym końcu ul. Toruńskiej) przed nielegalnym parkowaniem blokującym chodnik i niszczącym zieleń.

   5. Należy uwzględnić rowerowe połączenie nowego ciągu pieszo-rowerowego ze ślepym końcem ul. Toruńskiej.

   6. Należy bezwzględnie poprawić dowiązanie nowej infrastruktury do ul. Miechowskiej!
   Skrzyżowanie Miechowskiej i Czarnowiejskiej jest niebezpiecznym skrzyżowaniem, położonym na łuku drogi, na wzniesieniu, o dużych promieniach łuków i bardzo dużym natężeniu ruchu. Dochodzi tu do kilku kolizji rocznie. Zakończenie drogi rowerowej na wąskim fragmencie pomiędzy skrzyżowaniem Miechowskiej z Czarnowiejską i Kawiory, wpuszczenie rowerzystów między samochody szybko skręcające z Czarnowiejskiej oraz niecierpliwie oczekujące na skręt w Czarnowiejską jest bardzo niebezpieczne.

  6. Maciej pisze:

   Nowa wersja projektu jest dużo lepsza. Uwzględnia zachowanie większości zieleni i zapewnia odpowiednie skomunikowanie z poprzecznymi ulicami.

   Natomiast jest jeszcze kilka elementów, które mogą zostać poprawione:
   1. Ponawiam prośbę przedmówców o likwidację zatoki autobusowej na przystanku Miasteczko Studenckie AGH w stronę centrum. Proszę uwzględnić w projekcie zmianę organizacji ruchu z wydłużeniem bus-pasa do skrzyżowania z Piastowską oraz usunięciem zatoki autobusowej na rzecz wydłużonego peronu przystankowego (przystanek podwójny min. 40 m długości) przy bus-pasie.
   2. Drzewa w dobrym stanie zdrowotnym będące w kolizji z chodnikami i drogami rowerowymi proszę uwzględnić do przesadzenia.
   3. Proszę zaprojektować wlot ulicy Kawiory przy Cyfronecie na wysokości budynku Toruńska 7 zaprojektować jako wyniesiony z uwagi na kiepską widoczność.

  7. Marek pisze:

   Absolutnie niedopuszczalne jest wycięcie drzew wzdłuż ul. Nawojki. Należy wydzielić drogę rowerową z jezdni, zawężając pasy ruchu do dopuszczalnego minimum.

  8. Mateusz pisze:

   1. Należy zdecydowanie poprawić dowiązanie do ul. Miechowskiej. Skrzyżowanie Miechowskiej i Czarnowiejskiej jest trudnym skrzyżowaniem, położonym na łuku drogi, na wzniesieniu, o dużych promieniach łuków i bardzo dużym natężeniu ruchu. Dochodzi tu do kilku kolizji rocznie. Zakończenie drogi rowerowej na wąskim fragmencie pomiędzy skrzyżowaniem Miechowskiej z Czarnowiejską i Kawiory, wśród samochodów szybko skręcających z Czarnowiejskiej i tych niecierpliwie oczekujących na skręt w Czarnowiejską jest bardzo niebezpieczne.
   .
   2. Dodać przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej z Miechowską. Obecnie piesi nie mogą przejść bezpiecznie wzdłuż ul Czarnowiejskiej (duży ruch pieszych na uczelnię), ponieważ przejście jest dopiero za skrzyżowaniem z ul. Kawiory.
   .
   3. Dodać przejazd rowerowy na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej nr 12. To jedyne przejście na ul Nawojki, które nie otrzyma przejazdu rowerowego w ramach tej inwestycji.
   .
   4. Należy rozważyć poprowadzenie drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Nawojki Droga po stronie południowej wymaga zwężenia chodnika chętnie wykorzystywanego przez studentów w drodze z akademików na uczelnię i doprowadzi do wycinki dużej liczby pięknych drzew. Powoduje również kolizje z wyjazdami z ul. Budryka i ul. Kawiory o ograniczonej widoczności. Ruch rowerowy po stronie południowej można poprowadzić pomiędzy Cyfronetem a Klubem Studio, następnie przedłużeniem ulicy Kawiory i samą ul Kawiory która jest w strefie zamieszkania.
   .
   5. Należy rozważyć przedłużenie drogi dla rowerów do pierwszej bramy AGH. Droga rowerowa umożliwi dojazd studentów z Miasteczka Studenckiego AGH na teren uczelni.
   .
   6. Należy dążyć do zachowania pięknej alei drzew wzdłuż ul Nawojki Ewentualnie ruch rowerowy można poprowadzić ul. Toruńską w celu zachowania drzewostanu.
   .
   7. Dowiązać drogę rowerową do ul. Gramatyka

  9. Mateusz pisze:

   1. Należy zdecydowanie poprawić dowiązanie do ul. Miechowskiej.
   Skrzyżowanie Miechowskiej i Czarnowiejskiej jest trudnym skrzyżowaniem, położonym na łuku drogi, na wzniesieniu, o dużych promieniach łuków i bardzo dużym natężeniu ruchu. Dochodzi tu do kilku kolizji rocznie. Zakończenie drogi rowerowej na wąskim fragmencie pomiędzy skrzyżowaniem Miechowskiej z Czarnowiejską i Kawiory, wśród samochodów szybko skręcających z Czarnowiejskiej i tych niecierpliwie oczekujących na skręt w Czarnowiejską jest bardzo niebezpieczne.

   2. Dodać przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej z Miechowską.
   Obecnie piesi nie mogą przejść bezpiecznie wzdłuż ul Czarnowiejskiej (duży ruch pieszych na uczelnię), ponieważ przejście jest dopiero za skrzyżowaniem z ul. Kawiory.

   2. Dodać przejazd rowerowy na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej nr 12.
   To jedyne przejście na ul Nawojki, które nie otrzyma przejazdu rowerowego w ramach tej inwestycji.

   3. Dowiązać drogę rowerową do ul. Gramatyka

   4. Należy rozważyć poprowadzenie drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Nawojki
   Droga po stronie południowej wymaga zwężenia chodnika chętnie wykorzystywanego przez studentów w drodze z akademików na uczelnię i doprowadzi do wycinki dużej liczby pięknych drzew. Powoduje również kolizje z wyjazdami z ul. Budryka i ul. Kawiory o ograniczonej widoczności. Ruch rowerowy po stronie południowej można poprowadzić pomiędzy Cyfronetem a Klubem Studio, następnie przedłużeniem ulicy Kawiory i samą ul Kawiory która jest w strefie zamieszkania.

   5. Należy rozważyć przedłużenie drogi dla rowerów do pierwszej bramy AGH.
   Droga rowerowa umożliwi dojazd studentów z Miasteczka Studenckiego AGH na teren uczelni.

   6. Należy dążyć do zachowania pięknej alei drzew wzdłuż ul Nawojki
   Ewentualnie ruch rowerowy można poprowadzić ul. Toruńską w celu zachowania drzewostanu.

  10. Mateusz pisze:

   Projekt jest niedopracowany, opis techniczny zawiera dużo błędów i jest częściowo skopiowany z projektu budowy DDR wzdłuż ulicy Jancarza, co widać chociażby po opisie klasy drogi w stanie istniejącym czy po wyszczególnionych skrzyżowaniach ul. Nawojki z ulicami z drugiego końca Krakowa! Sprawia to wrażanie, że projektant nigdy nie widział miejsca, dla którego projektuje przebieg DDR.

   Uwagi ogólne:
   1. Należy zminimalizować liczbę drzew konieczną do wycinki, szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość zachowania największych.
   2. Nowobudowane (przebudowywane) odcinki chodników powinny mieć szerokość 2,5 m z możliwym miejscowym zawężeniem do 2 m. Nie należy, nawet miejscowo, zawężać chodnika do 1,5 m.

   Rejon przystanku autobusowego Miasteczko Studenckie AGH:
   Poniższe uwagi prezentuję na szkicu załączonym w linku: https://drive.google.com/file/d/1VHIlruWb9hCg-Pzk9G-sPHzjkYo5ihUU/view?usp=sharing
   1. Należy przewidzieć likwidację zatoki na przystanku autobusowym. Jednocześnie należy przewidzieć zmianę organizacji ruchu na ul. Nawojki pomiędzy ul. Piastowską, a rejonem przystanku autobusowego polegającą na wyznaczeniu buspasa na przedłużenia prawego (zanikającego) pasa ruchu i połączenia go z istniejącym buspasem za przystankiem. Przystanek autobusowy należy wyznaczyć na nowym odcinku buspasa zamiast w zatoce. Likwidacja zatoki pozwoli na zwiększenie powierzchni peronu przystankowego, a także, dzięki zaoszczędzeniu miejsca koniecznego na skosy zatoki, pozwoli na wyznaczenie podwójnego przystanku o długości krawędzi peronowej 40 m. Na krawędzi przystanku należy zastosować krawężniki peronowe.
   Ta zmiana wpłynie korzystnie na wszystkie grupy uczestników ruchu drogowego w tym miejscu. Największy zysk z takiego rozwiązania odniosą pasażerowie komunikacji miejskiej. Wyznaczenie dodatkowego odcinka buspasa pozwoli na przyspieszenie przejazdu od ul. Piastowskiej do przystanku dzięki ominięciu korka, który w godzinach szczytu tworzy się przed sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych. Dodatkowo, dzięki wydłużeniu krawędzi peronowej możliwa będzie równoczesna wymiana pasażerów z dwóch pojazdów, co także usprawni funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Warto zauważyć, że przystanek Miasteczko Studenckie AGH, mimo jednej z większych frekwencji, jest jedynym pojedynczym przystankiem obsługiwanym przez linie zwykłe i przyspieszone na ciągu Armii Krajowej – Nawojki – Czarnowiejska. Dodatkową korzyścią dla pasażerów komunikacji miejskiej będzie zwiększona powierzchnia peronu, co podniesie komfort oczekiwania na autobus, a także usprawni ruch pieszy wzdłuż przystanku. Ponadto, dzięki temu, że autobus będzie podjeżdżał na przystanek na wprost zamiast zjeżdżać do zatoki, możliwe będzie dojechanie do samej krawędzi przystanku, co jest szczególnie istotne dla osób o ograniczonej mobilności korzystających z komunikacji miejskiej. Zmiana nie wpłynie także negatywnie na ruch samochodowy, gdyż liczba dostępnych pasów ruchu pozostanie taka sama – zmieni się tylko ich szerokość z przewymiarowanych 4,5 – 6 m na 3 – 3,5 m. Ponadto dzięki temu, że uprawnione pojazdy skorzystają z wydzielonego buspasa, ułatwiona zostanie ewakuacja ze skrzyżowania z ul. Piastowską – powierzchnia akumulacji przed przejściem dla pieszych nie będzie zajmowana przez pojazdy dopuszczone do ruchu buspasem.
   2. Należy skorygować przebieg DDR w rejonie przystanku. Obecny przebieg zakłada wycinkę niemal wszystkich drzew w tym miejscu, które dają cień na przystanek. Priorytetem powinno być zachowanie drzew, zamiast psujących krajobraz nieczynnych kiosków i budek z jedzeniem – te należy zlikwidować lub przenieść w inne miejsce. DDR należy zaprojektować ok. 3 m bliżej jezdni (w miejscu dawnej stacji rowerów publicznych za wiatą przystankową – konieczne może być przesunięcie wiaty o ok. 1 m w kierunku jezdni). Alternatywnie można przedstawić wariant przebiegu DDR po rozszerzeniu zakresu opracowania, gdzie DDR omijałaby drzewa po „zewnętrznej” stronie.
   3. Należy przewidzieć powiązanie drogą dla rowerów przejazdu rowerowego na wysokości przystanku z jezdnią ul. Gramatyka.
   Rejon ul. Budryka i Kawiory:
   1. Przejazdy rowerowe oraz przejścia dla pieszych przez ul. Budryka i ul. Kawiory należy wykonać jako wyniesione z zachowaniem ciągłości nawierzchni DDR.
   2. Ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu z ul. Budryka (mur Cyfronetu) należy przedstawić możliwość korekty geometrii (odsunięcia od muru) wlotu ww. ulicy.
   3. Ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu z ul. Kawiory (po lewej stronie mur Cyfronetu, po prawej budynek) należy przybliżyć przejazd rowerowy możliwie blisko jezdni, co zwiększy widoczność rowerzystów.
   4. Nie zawężać chodnika do 1,5 m, minimalna szerokość na przewężeniu powinna wynosić 2 m.
   5. Pomiędzy ul. Budryka a Kawiory należy zachować istniejące większe drzewa bliżej jezdni kosztem mniejszych drzew wzdłuż ogrodzenia Cyfronetu.
   6. Wysepkę na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez ul. Nawojki na wysokości ul. Budryka należy poszerzyć do 2,5 m (pozostanie po 3,25 m szerokości na każdy pas ruchu).
   Odcinek ul. Kawiory – al. Kijowska:
   Należy przedstawić możliwość rozszerzenia zakresu opracowania w celu odsunięcia DDR i chodnika od jezdni, co pozwoliłoby na zachowanie istniejącego szpaleru drzew na tym odcinku.
   Rejon ul. Miechowskiej:
   Należy rozszerzyć zakres opracowania tak, aby zaprojektować połączenie DDR z przyległymi ulicami oraz celami podróży.
   1. Należy zaprojektować przejazd dla rowerów przez ul. Miechowską, a także dodatkowy odcinek DDR, która pozwoliłaby na skomunikowanie rowerowe z ul. Chocimską poprzez przejazd rowerowy przez ul. Czarnowiejską.
   2. Należy przewidzieć skomunikowanie rowerowe między projektowaną DDR, a terenem AGH (pierwsza brama wzdłuż ul. Czarnowiejskiej na wysokości nr 76). Projektowany odcinek DDR leży pomiędzy terenem Miasteczka Studenckiego AGH, a kampusem uczelni, w związku z czym dużą część osób korzystających z nowej DDR mogą być studenci. Z tego powodu należy przewidzieć funkcjonalne połączenie z terenem kampusu. Z uwagi na brak wystarczającej ilości miejsca możliwe jest wykonanie połączenia w formie CPR. Takie połączenie jest także istotne ze względu na to, że osoby korzystające z hulajnóg czy innych UTO zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej będą musiały kontynuować jazdę na dalszym odcinku ul. Czarnowiejskiej chodnikiem.

  11. Mariusz Radwan pisze:

   Wydaje się, że Projektant nie spojrzał na warstwę z zielenią na mapie. Miasto w teorii ma dbać o zieleń, a szczególną troską obejmować istniejące, duże, wiekowe drzewa. A tymczasem w tej koncepcji radośnie zaproponowano proste kreski ścieżek rowerowych jadące po istniejącym drzewostanie. Czasem wystarczyłoby poświęcić odrobinę uwagi i dobrej woli, żeby skorygować trasę drogi rowerowej, wprowadzić niwielkie odgięcia i wyłukowania, ażeby uratować istniejące drzewa. Ulica Nawojki ma piękny charakter zadrzewionej alei, a spacer wzdłuż niej jest przyjemnością nawet w upalny dzień. Nie wolno tego zmieniać w betonową pustynię. Należałoby raczej urealnić miejscami parametry ścieżki do tego ile miejsca nam zostanie, gdy przyjmiemy odpowiednie priorytety – chcąc ochronić jak najwięcej bezcennego, wiekowego drzewostanu.

  12. Kamil Ciaranek pisze:

   1) Wykonać przejazd rowerowy przez ul. Nawojki w kierunku ul. Piastowskiej, po stronie wschodniej skrzyżowania (podobnie jak to jest rozwiązane po stronie zachodniej skrzyżowania przez ul. Armii Krajowej)
   2) Przedłużyć ścieżkę rowerową w kierunku ul. Antoniego Gramatyka (tj. do działki nr 747/6). Połączyć ścieżkę rowerową z jezdnią bitumiczną ul. Gramatyka (uniemożliwić wjazd samochodu za pomocą słupka. Wykonać połączenie nawierzchni za pomocą krawężnika wtopionego h=+0cm )

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here