Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Nawojki - ZTP Kraków

 • Audyty zamknięte

  Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Nawojki

  Opublikowano: 29.10.2021 16:16

  Plany sytuacyjne:

  D1_1_KP_KRK_NAWOJKI_PS
  D1_2_KP_KRK_NAWOJKI_PS

  Przekroje typowe:

  D0_KP_KRK_NAWOJKI_OT

  Opis techniczny:

  D2_KP_KRK_NAWOJKI_PN

  6 odpowiedzi na “Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Nawojki”

  1. Kamil Ciaranek pisze:

   1) Wykonać przejazd rowerowy przez ul. Nawojki w kierunku ul. Piastowskiej, po stronie wschodniej skrzyżowania (podobnie jak to jest rozwiązane po stronie zachodniej skrzyżowania przez ul. Armii Krajowej)
   2) Przedłużyć ścieżkę rowerową w kierunku ul. Antoniego Gramatyka (tj. do działki nr 747/6). Połączyć ścieżkę rowerową z jezdnią bitumiczną ul. Gramatyka (uniemożliwić wjazd samochodu za pomocą słupka. Wykonać połączenie nawierzchni za pomocą krawężnika wtopionego h=+0cm )

  2. Mariusz Radwan pisze:

   Wydaje się, że Projektant nie spojrzał na warstwę z zielenią na mapie. Miasto w teorii ma dbać o zieleń, a szczególną troską obejmować istniejące, duże, wiekowe drzewa. A tymczasem w tej koncepcji radośnie zaproponowano proste kreski ścieżek rowerowych jadące po istniejącym drzewostanie. Czasem wystarczyłoby poświęcić odrobinę uwagi i dobrej woli, żeby skorygować trasę drogi rowerowej, wprowadzić niwielkie odgięcia i wyłukowania, ażeby uratować istniejące drzewa. Ulica Nawojki ma piękny charakter zadrzewionej alei, a spacer wzdłuż niej jest przyjemnością nawet w upalny dzień. Nie wolno tego zmieniać w betonową pustynię. Należałoby raczej urealnić miejscami parametry ścieżki do tego ile miejsca nam zostanie, gdy przyjmiemy odpowiednie priorytety – chcąc ochronić jak najwięcej bezcennego, wiekowego drzewostanu.

  3. Mateusz pisze:

   Projekt jest niedopracowany, opis techniczny zawiera dużo błędów i jest częściowo skopiowany z projektu budowy DDR wzdłuż ulicy Jancarza, co widać chociażby po opisie klasy drogi w stanie istniejącym czy po wyszczególnionych skrzyżowaniach ul. Nawojki z ulicami z drugiego końca Krakowa! Sprawia to wrażanie, że projektant nigdy nie widział miejsca, dla którego projektuje przebieg DDR.

   Uwagi ogólne:
   1. Należy zminimalizować liczbę drzew konieczną do wycinki, szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość zachowania największych.
   2. Nowobudowane (przebudowywane) odcinki chodników powinny mieć szerokość 2,5 m z możliwym miejscowym zawężeniem do 2 m. Nie należy, nawet miejscowo, zawężać chodnika do 1,5 m.

   Rejon przystanku autobusowego Miasteczko Studenckie AGH:
   Poniższe uwagi prezentuję na szkicu załączonym w linku: https://drive.google.com/file/d/1VHIlruWb9hCg-Pzk9G-sPHzjkYo5ihUU/view?usp=sharing
   1. Należy przewidzieć likwidację zatoki na przystanku autobusowym. Jednocześnie należy przewidzieć zmianę organizacji ruchu na ul. Nawojki pomiędzy ul. Piastowską, a rejonem przystanku autobusowego polegającą na wyznaczeniu buspasa na przedłużenia prawego (zanikającego) pasa ruchu i połączenia go z istniejącym buspasem za przystankiem. Przystanek autobusowy należy wyznaczyć na nowym odcinku buspasa zamiast w zatoce. Likwidacja zatoki pozwoli na zwiększenie powierzchni peronu przystankowego, a także, dzięki zaoszczędzeniu miejsca koniecznego na skosy zatoki, pozwoli na wyznaczenie podwójnego przystanku o długości krawędzi peronowej 40 m. Na krawędzi przystanku należy zastosować krawężniki peronowe.
   Ta zmiana wpłynie korzystnie na wszystkie grupy uczestników ruchu drogowego w tym miejscu. Największy zysk z takiego rozwiązania odniosą pasażerowie komunikacji miejskiej. Wyznaczenie dodatkowego odcinka buspasa pozwoli na przyspieszenie przejazdu od ul. Piastowskiej do przystanku dzięki ominięciu korka, który w godzinach szczytu tworzy się przed sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych. Dodatkowo, dzięki wydłużeniu krawędzi peronowej możliwa będzie równoczesna wymiana pasażerów z dwóch pojazdów, co także usprawni funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Warto zauważyć, że przystanek Miasteczko Studenckie AGH, mimo jednej z większych frekwencji, jest jedynym pojedynczym przystankiem obsługiwanym przez linie zwykłe i przyspieszone na ciągu Armii Krajowej – Nawojki – Czarnowiejska. Dodatkową korzyścią dla pasażerów komunikacji miejskiej będzie zwiększona powierzchnia peronu, co podniesie komfort oczekiwania na autobus, a także usprawni ruch pieszy wzdłuż przystanku. Ponadto, dzięki temu, że autobus będzie podjeżdżał na przystanek na wprost zamiast zjeżdżać do zatoki, możliwe będzie dojechanie do samej krawędzi przystanku, co jest szczególnie istotne dla osób o ograniczonej mobilności korzystających z komunikacji miejskiej. Zmiana nie wpłynie także negatywnie na ruch samochodowy, gdyż liczba dostępnych pasów ruchu pozostanie taka sama – zmieni się tylko ich szerokość z przewymiarowanych 4,5 – 6 m na 3 – 3,5 m. Ponadto dzięki temu, że uprawnione pojazdy skorzystają z wydzielonego buspasa, ułatwiona zostanie ewakuacja ze skrzyżowania z ul. Piastowską – powierzchnia akumulacji przed przejściem dla pieszych nie będzie zajmowana przez pojazdy dopuszczone do ruchu buspasem.
   2. Należy skorygować przebieg DDR w rejonie przystanku. Obecny przebieg zakłada wycinkę niemal wszystkich drzew w tym miejscu, które dają cień na przystanek. Priorytetem powinno być zachowanie drzew, zamiast psujących krajobraz nieczynnych kiosków i budek z jedzeniem – te należy zlikwidować lub przenieść w inne miejsce. DDR należy zaprojektować ok. 3 m bliżej jezdni (w miejscu dawnej stacji rowerów publicznych za wiatą przystankową – konieczne może być przesunięcie wiaty o ok. 1 m w kierunku jezdni). Alternatywnie można przedstawić wariant przebiegu DDR po rozszerzeniu zakresu opracowania, gdzie DDR omijałaby drzewa po „zewnętrznej” stronie.
   3. Należy przewidzieć powiązanie drogą dla rowerów przejazdu rowerowego na wysokości przystanku z jezdnią ul. Gramatyka.
   Rejon ul. Budryka i Kawiory:
   1. Przejazdy rowerowe oraz przejścia dla pieszych przez ul. Budryka i ul. Kawiory należy wykonać jako wyniesione z zachowaniem ciągłości nawierzchni DDR.
   2. Ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu z ul. Budryka (mur Cyfronetu) należy przedstawić możliwość korekty geometrii (odsunięcia od muru) wlotu ww. ulicy.
   3. Ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu z ul. Kawiory (po lewej stronie mur Cyfronetu, po prawej budynek) należy przybliżyć przejazd rowerowy możliwie blisko jezdni, co zwiększy widoczność rowerzystów.
   4. Nie zawężać chodnika do 1,5 m, minimalna szerokość na przewężeniu powinna wynosić 2 m.
   5. Pomiędzy ul. Budryka a Kawiory należy zachować istniejące większe drzewa bliżej jezdni kosztem mniejszych drzew wzdłuż ogrodzenia Cyfronetu.
   6. Wysepkę na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez ul. Nawojki na wysokości ul. Budryka należy poszerzyć do 2,5 m (pozostanie po 3,25 m szerokości na każdy pas ruchu).
   Odcinek ul. Kawiory – al. Kijowska:
   Należy przedstawić możliwość rozszerzenia zakresu opracowania w celu odsunięcia DDR i chodnika od jezdni, co pozwoliłoby na zachowanie istniejącego szpaleru drzew na tym odcinku.
   Rejon ul. Miechowskiej:
   Należy rozszerzyć zakres opracowania tak, aby zaprojektować połączenie DDR z przyległymi ulicami oraz celami podróży.
   1. Należy zaprojektować przejazd dla rowerów przez ul. Miechowską, a także dodatkowy odcinek DDR, która pozwoliłaby na skomunikowanie rowerowe z ul. Chocimską poprzez przejazd rowerowy przez ul. Czarnowiejską.
   2. Należy przewidzieć skomunikowanie rowerowe między projektowaną DDR, a terenem AGH (pierwsza brama wzdłuż ul. Czarnowiejskiej na wysokości nr 76). Projektowany odcinek DDR leży pomiędzy terenem Miasteczka Studenckiego AGH, a kampusem uczelni, w związku z czym dużą część osób korzystających z nowej DDR mogą być studenci. Z tego powodu należy przewidzieć funkcjonalne połączenie z terenem kampusu. Z uwagi na brak wystarczającej ilości miejsca możliwe jest wykonanie połączenia w formie CPR. Takie połączenie jest także istotne ze względu na to, że osoby korzystające z hulajnóg czy innych UTO zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej będą musiały kontynuować jazdę na dalszym odcinku ul. Czarnowiejskiej chodnikiem.

  4. Mateusz pisze:

   1. Należy zdecydowanie poprawić dowiązanie do ul. Miechowskiej.
   Skrzyżowanie Miechowskiej i Czarnowiejskiej jest trudnym skrzyżowaniem, położonym na łuku drogi, na wzniesieniu, o dużych promieniach łuków i bardzo dużym natężeniu ruchu. Dochodzi tu do kilku kolizji rocznie. Zakończenie drogi rowerowej na wąskim fragmencie pomiędzy skrzyżowaniem Miechowskiej z Czarnowiejską i Kawiory, wśród samochodów szybko skręcających z Czarnowiejskiej i tych niecierpliwie oczekujących na skręt w Czarnowiejską jest bardzo niebezpieczne.

   2. Dodać przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej z Miechowską.
   Obecnie piesi nie mogą przejść bezpiecznie wzdłuż ul Czarnowiejskiej (duży ruch pieszych na uczelnię), ponieważ przejście jest dopiero za skrzyżowaniem z ul. Kawiory.

   2. Dodać przejazd rowerowy na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej nr 12.
   To jedyne przejście na ul Nawojki, które nie otrzyma przejazdu rowerowego w ramach tej inwestycji.

   3. Dowiązać drogę rowerową do ul. Gramatyka

   4. Należy rozważyć poprowadzenie drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Nawojki
   Droga po stronie południowej wymaga zwężenia chodnika chętnie wykorzystywanego przez studentów w drodze z akademików na uczelnię i doprowadzi do wycinki dużej liczby pięknych drzew. Powoduje również kolizje z wyjazdami z ul. Budryka i ul. Kawiory o ograniczonej widoczności. Ruch rowerowy po stronie południowej można poprowadzić pomiędzy Cyfronetem a Klubem Studio, następnie przedłużeniem ulicy Kawiory i samą ul Kawiory która jest w strefie zamieszkania.

   5. Należy rozważyć przedłużenie drogi dla rowerów do pierwszej bramy AGH.
   Droga rowerowa umożliwi dojazd studentów z Miasteczka Studenckiego AGH na teren uczelni.

   6. Należy dążyć do zachowania pięknej alei drzew wzdłuż ul Nawojki
   Ewentualnie ruch rowerowy można poprowadzić ul. Toruńską w celu zachowania drzewostanu.

  5. Mateusz pisze:

   1. Należy zdecydowanie poprawić dowiązanie do ul. Miechowskiej. Skrzyżowanie Miechowskiej i Czarnowiejskiej jest trudnym skrzyżowaniem, położonym na łuku drogi, na wzniesieniu, o dużych promieniach łuków i bardzo dużym natężeniu ruchu. Dochodzi tu do kilku kolizji rocznie. Zakończenie drogi rowerowej na wąskim fragmencie pomiędzy skrzyżowaniem Miechowskiej z Czarnowiejską i Kawiory, wśród samochodów szybko skręcających z Czarnowiejskiej i tych niecierpliwie oczekujących na skręt w Czarnowiejską jest bardzo niebezpieczne.
   .
   2. Dodać przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Czarnowiejskiej z Miechowską. Obecnie piesi nie mogą przejść bezpiecznie wzdłuż ul Czarnowiejskiej (duży ruch pieszych na uczelnię), ponieważ przejście jest dopiero za skrzyżowaniem z ul. Kawiory.
   .
   3. Dodać przejazd rowerowy na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej nr 12. To jedyne przejście na ul Nawojki, które nie otrzyma przejazdu rowerowego w ramach tej inwestycji.
   .
   4. Należy rozważyć poprowadzenie drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Nawojki Droga po stronie południowej wymaga zwężenia chodnika chętnie wykorzystywanego przez studentów w drodze z akademików na uczelnię i doprowadzi do wycinki dużej liczby pięknych drzew. Powoduje również kolizje z wyjazdami z ul. Budryka i ul. Kawiory o ograniczonej widoczności. Ruch rowerowy po stronie południowej można poprowadzić pomiędzy Cyfronetem a Klubem Studio, następnie przedłużeniem ulicy Kawiory i samą ul Kawiory która jest w strefie zamieszkania.
   .
   5. Należy rozważyć przedłużenie drogi dla rowerów do pierwszej bramy AGH. Droga rowerowa umożliwi dojazd studentów z Miasteczka Studenckiego AGH na teren uczelni.
   .
   6. Należy dążyć do zachowania pięknej alei drzew wzdłuż ul Nawojki Ewentualnie ruch rowerowy można poprowadzić ul. Toruńską w celu zachowania drzewostanu.
   .
   7. Dowiązać drogę rowerową do ul. Gramatyka

  6. Marek pisze:

   Absolutnie niedopuszczalne jest wycięcie drzew wzdłuż ul. Nawojki. Należy wydzielić drogę rowerową z jezdni, zawężając pasy ruchu do dopuszczalnego minimum.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *