Kładka pieszo-rowerowa łącząca ul. Wizjonerów z ul. Armii Krajowej - ZTP Kraków

 • Audyty zamknięte

  Kładka pieszo-rowerowa łącząca ul. Wizjonerów z ul. Armii Krajowej

  Opublikowano: 7.12.2021 09:15

  Dokumentacja po opinii Audytu 2022.01.24:

  3.W1a
  4.W1b

  5.W2a
  6.W2b

  7.W1 trajektoria
  8.W2 trajektoria
  9.Przekrój kładka
  2.Opis

  Opinia Audytu:

  Pobierz (DOCX, 45KB)

  Plan sytuacyjny – Wariant III (2021.12.28):

  Sytuacja wariant III

  Plan sytuacyjny – warianty:

  Sytuacja wariant I
  Sytuacja wariant II

  Profile podłużne:

  Przekroje podłużne

  Opis techniczny:

  Opis

  2 odpowiedzi na “Kładka pieszo-rowerowa łącząca ul. Wizjonerów z ul. Armii Krajowej”

  1. Mateusz pisze:

   1.Przy połączeniu planowanego odcinka DDR wzdłuż ul. Wizjonerów z DDR wzdłuż Armii Krajowej przewidzieć likwidację muru oporowego na odcinku ok. 10 m od skrzyżowania. Teren ukształtować jako jednostronną skarpę ze spadem w kierunku ul. Armii Krajowej. Zlikwidowanie odcinka muru oporowego i nasypu w odległości ok. 10 m od skrzyżowania pozwoli na zapewnienie wzajemnej widoczności rowerzystów oraz rowerzystów i kierowców.
   2. Nie projektować DDR po zachodniej stronie przejazdu rowerowego na ul. Wizjonerów. Włączenie rowerzystów do ruchu w ciągu ul. Wizjonerów powinno odbywać się bezpośrednio z przejazdu rowerowego. Na etapie organizacji ruchu należy przewidzieć umieszczenie znaków P-27 na ul. Wizjonerów w kierunku zachodnim od przejazdu rowerowego.

  2. Marcin Hyła pisze:

   Kładka nad ul. Armii Krajowej potencjalnie stanowi element głównej trasy rowerowej nr 10 (aktualizacja Studium Podstawowych Tras Rowerowych Krakowa z 2019 roku, patrz https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124360 ) Jej lokalizacja wymaga skomunikowania z drogami dla rowerów trasy głównej nr 5 (obie strony ul. Armii Krajowej). Patrz też uwagi na końcu.

   W obu wariantach należy zrezygnować z dziwacznego, mnożącego punkty kolizji rozwiązania na załomie ul. Wizjonerów. Optymalna będzie wyspa dzieląca z azylem rozdzielająca kierunki ruchu na łuku drogi – ale prawdopodobnie wystarczy zwykły wlot z wyłukowaniami zgodny z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018. Ze względu na możliwy (patrz uwaga na końcu) a wręcz pożądany przebieg głównej trasy rowerowej nr 10 północną stroną torów linii kolejowej nr 133 należy zapewnić geometryczną i wysokościową możliwość kontynuacji kładki na zachód między torami a jezdnią ul. Wizjonerów (niezależnie od niezbędnego skomunikowania z jezdnią ul. Wizjonerów w tym miejscu).

   Należy przewidzieć skomunikowanie (możliwość skomunikowania) z drogami dla rowerów trasy głównej nr 5 (po obu stronach ul. Armii Krajowej). Docelowo (patrz uwagi na końcu) powinny one w ramach budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej zostać wyniesione w konstrukcjach oporowych (a częściowo zapewne kładkami stokowymi) nawet o 3-4 m powyżej obecnej niwelety (do granicy skrajni pionowej wiaduktów kolejowych) w celu minimalizacji pochylenia podłużnego, minimalizacji konfliktów z ruchem pieszym (zwłaszcza na wyjściu bocznym ze stacji kolejowej PKP Kraków Bronowice) i umożliwienia czy ułatwienia skomunikowania z projektowaną kładką właśnie. Konflikt generowany obecnymi stromymi drogami dla owerów jest doskonale widoczny w załączonym pliku “Opis Techniczny” na zdjęciach (błędnie ponumerowanych) na s. 10 do 13.

   W tym kontekście wariant z pochylnią prowadzącą do hallu głównego stacji powinien uwzględnić docelową niweletę drogi dla rowerów po stronie wschodniej ul. Armii Krajowej (choć możliwe jest też inne rozwiązanie). Skomunikowanie po stronie zachodniej również powinno być zapewnione pochylniami spiralnymi (ślimakowymi) opisanymi w Zarządzeniu PMK nr 3113/2018 (rozdział 8). Koncepcja powinna zaproponować lokalizację przyczółków i bieg pochylni przy założeniu opisanym wyżej – że drogi dla rowerów po obu stronach ul. Armii Krajowej są wyniesione w konstrukcjach oporowych lub kładkami stokowymi do granicy określonej skrajnią pionową (2,5 m) najniższego wiaduktu kolejowego, skrajnią jezdni ul. Armii Krajowej (docelową!) i skrajnią chodnika przy wejściu bocznym do hallu stacji PKP. Po stronie wschodniej Armii Krajowej ruch rowerowy powinien przekraczać ul. Wizjonerów bezkolizyjnie – co jest oczywiście poza zakresem niniejszego opracowania, ale tłumaczy potrzebę dodatkowego, prawidłowego skomunikowania pochylnią spiralną po stronie wschodniej.

   Nie został przedstawiony przekrój podłużny pochylni po stronie wschodniej (Wariant II). W rzucie geometria jest zgodna z minimalnymi wymaganiami Zarządzenia PMK nr 3113/2018 (rozdział 8) ale pochylenia podłużne powinny być minimalizowane.

   Uwaga: w aktualizacji Studium Podstawowych Tras Rowerowych obszar w którym projektowana jest kładka jest wskazany w rozdziale 3.9 (“Obszary kluczowe i niezbędne zmiany planistyczne”) jako wymagający szczególnej procedury (cyt.: “Szczególna procedura może oznaczać koncepcje przestrzenne, programy funkcjonalno-użytkowe lub inne opracowania które zapewnią, że przekształcenie tych obszarów będzie następowało w taki sposób, że trasy rowerowe uzyskają najwyższe pożądane parametry użytkowe i pełne skomunikowanie z wszystkimi relacjami.”

   Opis wyzwania jest na s. 35.: “13. Obszar „Bronowice” zlokalizowany w rejonie wiaduktów kolejowych nad ul. Armii Krajowej stanowi wyzwanie ze względu na niekorzystną sytuację wysokościową – drogi dla rowerów których pochylenie podłużne powodują wysoką prędkość biegną przy braku widoczności przez wlot nowego skrzyżowania z ul. Wizjonerów, które obsłuży powstające wielkie osiedle a po stronie wschodniej – przez powstające wyjście ze stacji PKP Bronowice.” Przypominam źródło: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124360

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.