Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

  Opublikowano: 27.12.2021 16:03

  Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rej. skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 Nowa Huta w rej. ul. Bukszpanowej wraz z podstacją trakcyjną i linią zasilającą

  Opinia Audytu:

  Pobierz (DOCX, 50KB)

  Aktualizacja dokumentacji 2022.01.24

  Kocmyrzowska_plan sytuacyjny-ARK. 1A
  Kocmyrzowska_plan sytuacyjny-ARK. 2A

  Plany sytuacyjne:

  Kocmyrzowska_plan sytuacyjny-ARK. 1
  Kocmyrzowska_plan sytuacyjny-ARK. 2

  Przekroje poprzeczne:

  Rys 3_przekroje normalne

  Przekrój konstrukcyjny:

  Rys 2.1_przekroje konstrukcyjne

  Profil podłużny:

  D-W21003-GLM-C-004-RDS-001-SEC-002-B02-Rower N
  D-W21003-GLM-C-004-RDS-001-SEC-003-B02-Rower S

  Opis techniczny:

  Opis techniczny_removed

  6 odpowiedzi na “Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”

  1. Marcin Hyła pisze:

   W związku z “aktualizacją” projektu z 24.01.2022 uprzejmie proszę o dostosowanie projektu do Zarządzenia PMK nr 3113/2018 wykorzystując nieuwzględnione dotąd uwagi, które zgłosiłem 29. grudnia 2021 roku. To jest główna trasa rowerowa nr 12 oraz EuroVelo11 i nie ma miejsca na proponowaną grafomanię. Poza sprawami czysto użytkowymi (zorganizowane grupy, rowerzyści z przyczepkami, trenujący kolarze) to powinna być wizytówka Krakowa dla turystów rowerowych. Newralgiczne kwestie nie zostały poprawione:

   1) oś trasy głównej nr 12 nadal jest wykształcona nieprawidłowo (powinna prowadzić na wschodnią stronę węzła S7 Grębałów która jest rowerowo całkowicie bezkolizyjna – chodzi o fatalnie rozwiązany rejon przystanku “Jarzębiny” po stronie wschodniej ul. Kocmyrzowskiej, patrz wcześniejsze uwagi). Nie podano sytuacji wysokościowej dla tego rejonu a jest wątpliwa (schody!) i prosiłem o jej pokazanie.

   2) skrzyżowanie ul. Kocmyrzowskiej z drogą D-3 i ul. Bukszpanową na północ/wschód od pętli tramwajowej jest nadal rozwiązane nieprawidłowo, niezgodnie z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 (standardy) i nadal generuje konflikty – tym razem po drugiej stronie skrzyżowania. Ruch rowerowy ma być wprowadzony jako czwarty wlot skrzyżowania zgodnie ze szkicami a nie obok skrzyżowania zwiększając liczbę punktów kolizji o dwa;

   3) dyskfunkcyjne rozwiązanie (“pomostowe” zapewne) z pasem ruchu dla rowerów w jezdni ul. Kocmyrzowskiej do Kantorowickie należy zastąpić pasem dla kierunku przeciwnego (pod górę).

   Na drogach dla rowerów nie należy wyznaczać przejść dla pieszych, bez znaków D-6 są pozbawione znaczenia. Już lepiej byłoby zastosować linie krawędziowe i segregacyjne zgodnie ze Standardami. Wszystkie uwagi z 29.12.2021 pozostają w mocy.

  2. Marek pisze:

   Dzień dobry,
   Chciałbym zgłosić jedną uwagę do projektu. Chodzi o skrzyżowanie ul. Kocmyrzowskiej z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach.
   Biorąc pod uwagę natężenie ruchu na poszczególnych relacjach tego skrzyżowania oraz powstające tam zatory drogowe proponuję zmienić wyznaczone kierunki na pasach ruchu ulicy Darwina i Poległych w Krzesławicach.
   Zmiana polega na wyznaczeniu osobnych pasów odpowiedniej długości tylko do skrętu w lewo natomiast drugi pas wyznaczyć jako wspólny do jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo.
   Rozwiązanie to zwiększy przepustowość oraz bezpieczeństwo na wymienionych wyżej obydwu wlotach do ul. Kocmyrzowskiej.

  3. Maciej pisze:

   Przesyłam kilka uwag do projektu:
   1. Czy konieczne jest zapewnienie zjazdu z dedykowanym pasem zjazdowym od ul. Kocmyrzowskiej do działki nr 6 w rejonie skrzyżowania ul. Kocmyrzowskiej i Darwina? Przecież dostęp do działki jest również możliwy z zjazdu od strony ul. Darwina.
   2. Przystanek autobusowy Jarzębiny w stronę Kocmyrzowa proszę przesunąć w stronę przejścia dla pieszych i skrzyżowania, aby skrócić drogę dojścia do przystanku dla okolicznych mieszkańców.
   3. Przejścia dla pieszych i drogi rowerowe przez wloty ulic podporządkowanych (poza drogami z regularną komunikacją autobusową) powinny być wyniesione, tzn. należy zachować niweletę i ciągłość nawierzchni chodnika i drogi rowerowej.
   4. Proszę o uwzględnienie w projekcie zachowania w maksymalnym stopniu istniejącej, dobrze rozwiniętej zieleni – przede wszystkim dużych drzew wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej po stronie północnej. W wielu przypadkach geometria dróg, ciągów pieszych i rowerowych nie uwzględnia w ogóle poszanowania zieleni:
   a. Skrzyżowanie ul. Kocmyrzowskiej z ul. Jarzębiny – jezdnia północna powinna mieć skorygowaną geometrię, która pozwoli zachować zieleń po stronie północnej, a jednocześnie skróci długość przejścia przez Kocmyrzowską:

   View post on imgur.com


   b. Odcinek od ul. Jarzębiny do pętli tramwajowej – jezdnia północna i ciąg pieszy oraz droga dla rowerów – wprowadzenie korekt w geometrii projektowanych elementów pozwoli na ochronę istniejącej zieleni:

   View post on imgur.com


   c. Korekta geometrii jezdni południowej przy pętli tramwajowej – analogiczna sytuacja:

   View post on imgur.com


   d. Teren pętli tramwajowej i terminala – drzewa znajdujące się w środku pętli powinny pozostać w istniejącej lokalizacji. Projekt terminala powinien uwzględniać poszanowanie istniejącej zieleni. Miejsca na terminal jest tam mnóstwo:

   View post on imgur.com


   5. Wyjazd z pętli autobusowej jest zaprojektowany bardzo niefunkcjonalnie. Jak projektant wyobraża sobie jazdę na stojąco w autobusie, który będzie musiał pokonać taki slalom kontrałuków? Wyjazd z pętli powinien być poprowadzony na wprost, z przecięciem torów tramwajowych pod kątem ostrym. Obecne konstrukcje torowisk tramwajowych pozwalają na wykonanie takich przejazdów bez pogorszenia ich trwałości.

   View post on imgur.com

  4. Jakub Puchacz pisze:

   1. Przystanek Jarzębiny proponuje zlokalizować za przejściem dla pieszych i w taki sposób by umożliwiał komfortową przesiadkę w relacji tramwaj-autubus (niemal “drzwi w drzwi”). Dodatkowo nie ma potrzeby pogarszania warunków ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej przez robienie zatoki autobusowej – wystarczy wyznaczyć przystanek na jezdni (są w końcu dwa pasy ruchu).
   2. Wszystkie przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych przez wloty poprzeczne proszę zaprojektować jako wyniesione (tam gdzie nie ma sygnalizacji).
   3. Włączenie DDR na kilkunastu metrach w jezdnię ogólną (nowy sięgacz) po to by po parudzięsięciu metrach z powrotem wrócić na DDR (ark. 2 – końcówka opracowania) wydaje się rozwiązaniem dość nieczytelnym i utrudniającym ruch rowerowy. Proszę o wprowadzenie innego, bardziej intuicyjnego włączenia DDR.

  5. sjodl pisze:

   1. Proszę nie projektować zatok autobusowych, które utrudniają i spowalniają ruch kom. zbiorowej, a ponadto utrudniają pasażerom wsiadanie do autobusu. Proszę zauważyć, że kom. indywidualna będzie miała możliwość ominięcia autobusu w trakcie wymiany pasażerskiej na przystanku zlokalizowanym w jezdni ogólnej, jako że planuje się przecież poszerzenie ul. Kocmyrzowskiej do 2 pasów w każdym kierunku.

   2. Przystanek autobusowy Jarzębiny planuje się lokować w niepotrzebnie dużej i dziwnej odległości od przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego. Proszę o zaprojektowanie go bliżej wysokości wlotu ul. Jarzębiny.

   3. Planowany łącznik pieszy zespołu przystankowego tramwajowego Jarzębiny wprowadza ruch pieszy w stronę chodnika wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w sposób konfliktowy, zmuszając pieszych do przejścia wzdłuż DDR. Proszę o takie przeprojektowanie tego ciągu, aby ruch pieszy przecinał DDR jedynie w poprzek i możliwie najmniej razy. Zrzut ekranu z ww. ciągiem: https://drive.google.com/file/d/1JFuQL2sxFPPG42Q40yLXqVXeDtH7exDW/view?usp=sharing

   4. Czy pas do zjazdu na jezdni południowej za skrzyżowaniem z ul. Darwina w stronę Kocmyrzowa musi być aż tak długi?

   5. Proszę o zaprojektowanie (możliwie zadaszonych) stojaków postojowych dla rowerów przy zespołach przystankowych, a w szczególności przy terminalu Wzgórza Krzesławickie.

   6. Proszę zapewnić brak krawężników w poprzek ruchu rowerowego, w tym na zjazdach, przejazdach, i włączeniach do ruchu ogólnego. Połączenie DDR proszę projektować ‘na gładko’.

   7. Na etapie projektu organizacji ruchu, proszę o:
   – zaprojektowanie linii segregacyjnej, oddzielającej rowerzystów jadących w przeciwnych kierunkach, w osi wszystkich DDR;
   – wyznaczenie znakami poziomymi pierwszeństwa na skrzyżowaniach/połączeniach DDR;
   – wyznaczenie śluz rowerowych w ciągu ul. Darwina przy skrzyżowaniu z ul. Kocmyrzowską;
   – zabezpieczenie DDR i chodników przed nielegalnym wjazdem w obrębie zjazdów i przejazdów przy pomocy odpowiednio oznakowanych słupków blokujących.

  6. Marcin Hyła pisze:

   Zgodnie z Opisem Technicznym zadanie ma być realizowane w Gdańsku, w dzielnicy Stogi (patrz s. 32 zgodnie z numeracją stron i s. 14 pdf) na podstawie OPZ przygotowanego przez DRMG (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zapewne). Rozumiem copy-paste, ale radzę sprawdzić resztę kwestii merytorycznych (np. wpływ na środowisko) bo takie niechlujstwa mają konsekwencje. Projekt powinien być zgodny z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 (standardy techniczne) i uwzględniać uwarunkowana wynikające z aktualizacji studium podstawowych tras rowerowych (2019).

   Co do meritum, projekt w zakresie rowerowym wymaga korekt i uzupełnienia sytuacji wysokościowej.

   1) W ul. Kocmyrzowskiej biegnie główna trasa rowerowa nr 12 i zarazem międzynarodowa trasa EuroVelo 11 (kierunek Proszowice, Wiślica, Kielce). Podstawowy przebieg trasy jest stroną wschodnią (południową) ul. Kocmyrzowskiej, z wykorzystaniem w pełni bezkolizyjnego przekroczenia węzła Grębałów S7 i kontynuację poza Krakowem bez przekraczania osi jezdni ul. Kocmyrzowskiej (stan na podstawie dotychczasowych audytów i uzgodnień – jeśli nastąpiła zmiana to należy to wyjaśnić). Infrastruktura po stronie zachodniej (północnej) obsługuje głównie relacje lokalne i powiązana jest przez węzeł S7 Grębałów kolizyjnie.

   2) W kontekście pkt. 1. niezrozumiały jest zaproponowany przebieg dróg dla rowerów i ich geometria w rejonie przystanku “Jarzębiny” i dalej na północ (strona wschodnia). Z geometrii wynika priorytet dla relacji prowadzącej na kolizyjne przekroczenia węzła Grębałów (skrzyżowanie z ul. Darwina) a lokalizacja schodów prowadzących na przystanek z przejść dla pieszych (i przejazdu dla rowerzystów) wskazuje na fatalną sytuację wysokościową, którą projektant powinien przedstawić na odrębnym rysunku i wyjaśnić. Droga dla rowerów (podstawowy przebieg trasy głównej nr 12) powinna być prowadzona wzdłuż torowiska tramwajowego, “przyklejona” wysokościowo do niwelety (pochylenia) torowiska. Relacje poboczne (np. skomunikowania z przejazdem przez ul. Kocmyrzowską i wyprowadzenie na kolizyjne przekroczenie węzła) powinny być podporządkowane geometrycznie. W razie kolizji z przystankiem peron dla kierunku do centrum Krakowa można przesunąć bliżej ul. Darwina, a sytuację wysokościową ratować konstrukcjami oporowymi. Patrz szkic nr 1: https://drive.google.com/file/d/1CEHyRnjIYmdHLxCffWTIg7fq9q2VzgsY/view?usp=sharing (oczywiście należy zapewnić powiązania, ale to zależy od sytuacji wysokościowej i projektant powinien to przedstawić w szczegółach).

   3) W rejonie pętli tramwajowej zaproponowane przekroczenie drogi D-3 i włączenie w drogę serwisową (strona wschodnia ul. Kocmyrzowskiej – ul. Bukszpanowa) jest nieprawidłowe i kolizyjne a z projektowanej organizacji ruchu wynika że wymaga przekroczena linii P-4. Drogę dla rowerów należy wprowadzić jako czwarty, samodzielny wlot skrzyżowania na wprost osi drogi serwisowej. Przewidzieć wyokrąglenia styku dla ułatwienia skomunikowań z drogą D-3. Szkic tutaj: https://drive.google.com/file/d/1UfyzwR8R2dCLJeOavKZ0_i7CofhikELH/view?usp=sharing

   4) Po stronie zachodniej brak wyokrągleń na stykach drogi dla rowerów z drogami poprzecznymi (np. Jarzębiny – a na styku z ul. Architektów są i to prawidłowe). Do rozważenia dodatkowe skomunikowania z wnętrzem osiedla na podstawie uzgodnień z lokalną społecznością.

   5) Rozwiązanie na wysokości ul. Kantorowickiej jest niezrozumiałe. Jeśli to jest jakieś rozwiązanie “pomostowe” (tymczasowe) to pas ruchu dla rowerów w jezdni ul. Kocmyrzowskiej będzie miał sens dla kierunku pod górę – czyli przeciwnego, niż zostało to zaproponowane w tym samym przekroju (żeby nie tworzyć konfliktu z rowerzystami jadącymi powoli pod górę). Do dyskusji jest też ew. budowa rowerowego przedłużenia ul. Bukszpanowej do ul. Kantorowickiej. Jak to ma być rozwiązane docelowo? Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej jest planowana do m. Prusy, jak to będzie się rozgrywało czasowo? Dostęp do Krakowa jest obecnie możliwy bocznymi ulicami po stronie wschodniej/południowej (Geodetów, Grębałowska itp.), ale to z ul. Kocmyrzowskiej wymaga lewoskrętu, więc tym bardziej ten pas ruchu jeśli wyznaczać, to na kierunku do miasta (i tymczasowo).

   6) Należy zrezygnować z wyznaczania przejść dla pieszych przez drogi dla rowerów (znak P-10 wymaga stosowania znaku pionowego D-6); zgodnie z Zarządzeniem PMK nr 3113/2018 drogi dla rowerów powinny być oznakowane liniami krawędziowymi i segregacyną przerywaną w osi; oznakowanie poziome wykonuje się cienkowarstwowo farbą o wysokim poziomie odblaskowości. Najwyższy czas zacząć przestrzegać tego wymogu standardów (rozdział 11).