Klimatyczny Kwartał czyli przestrzeń dla mieszkańców i przedsiębiorców - ZTP Kraków

 • Klimatyczny Kwartał czyli przestrzeń dla mieszkańców i przedsiębiorców

  Opublikowano 30.08.2021 12:45

  Klimatyczny Kwartał to realne zadanie dla miast, które chcą poprawy jakości życia swoich mieszkańców, a w szczególności za cel stawiających sobie działania proekologiczne. Przed nami konsultacje i warsztaty z Interesariuszami projektu, a po ich zakończeniu będzie można mówić o ostatecznym kształcie nowopowstającego, przyjaznego do codziennego życia miejsca.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Klimatyczny Kwartał to przełomowy projekt, obejmujący obszar części Grzegórzek oraz Kazimierza, którego celem jest stworzenie przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom 15 minutowego miasta. Co ważne, o ile nie najważniejsze, będzie on wspólnym rezultatem działań autorów projektu i mieszkańców, którzy poprzez swoje opinie, sugestie będą wpływać na kształt obszaru objętego projektem Klimatyczny Kwartał. Przed nami konsultacje i warsztaty z Interesariuszami projektu, a po ich zakończeniu będzie można dopiero mówić o ostatecznym kształcie nowopowstającego, przyjaznego do codziennego życia miejsca. W ramach działań Klimatycznego Kwartału chcemy wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami a także osobami korzystającymi na co dzień z tej przestrzeni wypracować ostateczny wielopłaszczyznowy kierunek przyszłości tego miejsca, tak aby zachowując jego specyficzny klimat i historię zachęcał on jednocześnie do pozostania/mieszkania i funkcjonowania w tym rejonie.

  Wprowadzane rozwiązania będą więc, co chcemy jeszcze raz podkreślić, efektem wspólnych rozmów. Dziś dywagacje lub pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o nowej organizacji ruchu lub innych zmianach, które mogłyby zostać wprowadzone na obszarze objętych Klimatycznym Kwartałem są zwyczajnie wprowadzaniem mieszkańców w błąd.

  Idee “Klimatycznego Kwartału” są również wdrażane w aktualnie opracowywanych projektach takich przestrzeni jak ulica Starowiślna czy plac Grzegórzecki. W najbliższym czasie rozpocznie się proces projektowania placu Wolnica przy wsparciu pracowni Gehl Architects, który również będzie wpisywał się w założenia Klimatycznego Kwartału.

  Aktualnie zakończyliśmy badanie potrzeb mieszkańców w zakresie określenia funkcji i sposobu zagospodarowania wybranych obszarów Klimatycznego Kwartału. Wyniki badania zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad planem działań. Dodatkowo zostanie przeprowadzona geoankieta (badanie przy wykorzystaniu map cyfrowych), która będzie miała na celu badanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców oraz użytkowników Klimatycznego Kwartału (przedsiębiorców, mieszkańców innych dzielnic Krakowa oraz użytkowników tego obszaru spoza Krakowa) w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, mobilności oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

  Również wydarzenia związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonej Transportu (ETZT) będą szansą do rozmowy na temat przyszłego kształtu tego obszaru. W tym celu podczas ETZT przygotowane zostaną otwarte punkty konsultacyjne. Będzie to najlepsza możliwość bezpośredniego kontaktu z projektantami, poza oczywiście kontaktem mailowym bądź możliwością skorzystania z rozmowy podczas dyżuru telefonicznego. Niezależnie od tych działań, prowadzone są rozmowy z przedstawicielami instytucji funkcjonujących na Kazimierzu, które mają na celu przygotowanie wszystkich podmiotów do warsztatów planowanych na wrzesień i październik. Warsztaty będą kierowane do przedstawicieli Rad Dzielnic, instytucji kultury, społeczników, przedsiębiorców. Na tych spotkaniach zaprezentowane zostaną także wyniki diagnozy w zakresie zagospodarowania obszaru oraz wypracowywane będą konkretne rozwiązania. Informacja o terminach, miejsce oraz sposób organizacji warsztatów zostaną podane na początku września.

  Ostatecznym produktem Klimatycznego Kwartału ma być wspólny plan działania. Zadanie to powierzono konsorcjum firm A2P2 i Wolański sp. z o.o. Opracowanie planu działań dla Klimatycznego Kwartału potrwa do połowy listopada. Dokument ten wyznaczy pożądaną kolejność działań inwestycyjnych na najbliższe lata.

  FacebookTwitterShare