MaMY Masterplan dla Klimatycznego Kwartału - ZTP Kraków

 • MaMY Masterplan dla Klimatycznego Kwartału

  Opublikowano 26.01.2022 16:01

  Klimatyczny Kwartał to projekt, którego celem jest koordynacja działań związanych z urbanistyką, planowaniem przestrzennym i mobilnością (zarówno ruchem pieszym, rowerowym, transportem zbiorowym, jak i samochodowym) dla obszaru Kazimierza i Grzegórzek. Kwartał obejmuje teren Kazimierza oraz części Grzegórzek ograniczony ulicami Dietla, Grzegórzecką, aleją Daszyńskiego i Wisłą. Działania te mają na celu między innymi poprawę warunków przemieszczania się tak, aby każdy z użytkowników mógł realizować własne potrzeby.

  fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

  Dla osiągnięcia celu tego projektu wykorzystano koncepcję “miasta 15 minutowego” idei takiego kształtowania przestrzeni, aby wykorzystać bliskość miejsca zamieszkania i dostępu do usług oraz zapewnić komfortowy dostęp do przystanków transportu zbiorowego, infrastruktury pieszej i rowerowej. Wybrane dzielnice (Kazimierz i Grzegórzki) zostały poddane ocenie wyposażenia w usługi, obsługi komunikacją miejską oraz możliwości dostępu do nich. Na podstawie tej analizy wskazano rekomendacje dalszych działań, m.in. mających poprawić warunki ruchu pieszego.

  fot. A2P2

  Proces wcielania w życie projektu został poprzedzony konsultacjami społecznymi. 

  W ramach konsultacji wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, a także osobami korzystającymi na co dzień z tej przestrzeni, wypracowaliśmy, wielopłaszczyznowy kierunek przyszłości tego miejsca, tak aby – zachowując jego specyficzny klimat i historię – zachęcał on jednocześnie do pozostania/mieszkania i funkcjonowania w tym rejonie.

  Nie wolno zapominać, że głównym celem działań realizowanych  w ramach Klimatycznego Kwartału jest redukcja emisji gazów cieplarnianych.

  Realizację ww. celu wspierają następujące cele szczegółowe

  • wdrożenie idei “miasta 15-minutowego” przy zachowaniu lokalnej tożsamości i specyfiki Kazimierza i Grzegórzek;
  • zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej (zazielenianie),
  • rozwój priorytetu dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego przy  jednoczesnym zapewnieniu niezbędnego poziomu dostępu dla ruchu indywidualnego,
  • uwzględnienie w znacznym stopniu potrzeb związanych z mobilnością pieszą mieszkańców i przedsiębiorców przy kształtowaniu przestrzeni.  

  Projekt również ma na celu skoordynowanie działań wszystkich wydziałów i jednostek miejskich, które mają wpływ na zarządzanie przestrzeniami publicznymi i mobilnością. Wspólna perspektywa pozwoli lepiej zaplanować działania w ramach tego obszaru. Z tego powodu, przy pracach nad projektem uwzględniane zostały dotychczasowe ustalenia z mieszkańcami, w tym m.in. wyniki konsultacji dla Starowiślnej i Placu Nowego oraz inne projekty. W trakcie sporządzania dokumentu proponowane rozwiązania były dyskutowane na radach technicznych i w trakcie konsultacji międzywydziałowych. W ramach prac przygotowawczych opracowany został plan działań (Masterplan) – inwestycji związanych ze zmianą zagospodarowania dróg i placów, organizacji ruchu i parkowania czy wprowadzania zieleni.

  FacebookTwitterShare