Konsultacje społeczne dot. Klimatycznego Kwartału - ZTP Kraków

 • Konsultacje społeczne dot. Klimatycznego Kwartału

  Opublikowano 13.09.2021 16:46 Zmodyfikowano 24.09.2021 14:58

  Przedmiotem konsultacji jest opracowanie koordynujące działania i projekty kluczowych wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za mobilność i kształtowanie przestrzeni publicznych w rejonie Kazimierza i Grzegórzek, tzw. masterplan dla Klimatycznego Kwartału. Dokument ten ma zbierać wszystkie inicjatywy i projekty UMK związane z mobilnością. Jest to dokument pozaustawowy, koordynacyjny.

  Plakat konsultacyjny Klimatyczny Kwartał

  W dokumencie zostaną opisane:

  • projekty (inwestycyjne, organizacyjne) związane z mobilnością, których wdrożenie będzie wpływało na poprawę środowiska dzielnicy,
  • priorytety ich wdrożenia,
  • szacunkowe efekty środowiskowe.

  Projekt będzie zatem wpływał na podejmowanie decyzji związanych z kształtowaniem przestrzeni dzielnicy. Szczegółowe projekty, realizowane na bazie masterplanu, będą opracowywane i konsultowane w ramach odrębnych procesów projektowych i konsultacyjnych.

   

  Cel i zasięg konsultacji
  Głównym celem projektu Klimatyczny Kwartał oraz prowadzonych w ramach tego projektu konsultacji społecznych jest integracja:

  • projektowania urbanistycznego (planowanie w skali dzielnicy);
  • przekształceń przestrzeni publicznych ww. obszaru (przebudowy placów, ulic i skwerów, zazielenianie);
  • zarządzania mobilnością (ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny i indywidualny, dostęp dla obsługi działalności gospodarczej),

  a także opracowanie wytycznych i rekomendacji dla działań wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Krakowa (integracja działań), przy uwzględnieniu rozwiązań mających na celu utrzymanie i poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy oraz głównego celu – mitygacji i adaptacji miasta do zmian klimatu. Konsultacje obejmują fragment obszaru Dzielnicy I Stare Miasto (Kazimierz) oraz fragment Dzielnicy II (Grzegórzki w rejonie Plant Daszyńskiego).

   

  Czas trwania konsultacji (25 dni)
  Data rozpoczęcia: 21.09.2021 r.
  Data zakończenia: 15.10.2021 r.

   

  Harmonogram konsultacji

  I tura spotkań
  Data: 21.09.2021 r. (wtorek), godz. 18.00-20.00
  Miejsce: Sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4

  Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych analiz. Wspólnie przeprowadzona zostanie weryfikacja wyników diagnozy obszaru Klimatycznego Kwartału. Diagnoza dla obszaru Klimatycznego Kwartału wraz z wynikami spotkania zostaną udostępnione publicznie.

  Do rekrutacji na udział w warsztatach można się zgłosić poprzez formularz.

  Rekrutacja odbędzie się w dniach 14.09-19.09.2021 r. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie przesłana w dniu 20.09.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy warsztatów będą dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza.

  Konsultacje odbędzie się w formule world cafe (praca stolikowa) z zaproszonymi interesariuszami (przedstawiciele lokalnych aktywistów, grup, organizacji, ekspertów, rady dzielnic). Dane udostępnione w formularzu zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji.

  II tura spotkań
  Data: 5.10.2021 r. (wtorek), godz. 18.00-20.00
  Miejsce: Sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4

  Konsultacje odbędą się w formule world cafe (rozmowy stolikowe) z zaproszonymi interesariuszami. Spotkanie ma na celu przedstawienie roboczego masterplanu dla obszaru Klimatycznego Kwartału, przygotowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy, wyników I tury spotkań oraz wyników ankiety, a także weryfikację założeń w nim przyjętych. Wyniki spotkania zostaną udostępnione publicznie.

  Do rekrutacji na udział w warsztatach można się zgłosić poprzez formularz.

  Rekrutacja odbędzie się w dniach 27.09-3.10.2021 r. Informacja o kowaniu do udziału w warsztatach zostanie przesłana w dniu 4.10.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy warsztatów będą dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza. Dane udostępnione w formularzu zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji.

   

  Punkty konsultacyjne
  Data: 21.09.2021 r. (wtorek) 10.00-16.00, Miejsce: Plac Wolnica
  Data: 22.09.2021 r. (wtorek) 10.00-18.00, Miejsce: Skwer Berrecciego

  W punktach konsultacyjnych, organizowanych jako wydarzenia powiązane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, zostaną zaprezentowane oraz poddane weryfikacji wyniki przeprowadzonych analiz dla obszaru Klimatycznego Kwartału oraz przyjmowane będą uwagi od uczestników punktów konsultacyjnych. W punktach konsultacyjnych będzie również możliwość wypełnienia geoankiety z pomocą projektantów.

   

  Geoankieta
  Data: 21.09-15.10.2021 r.

  Równolegle do przeprowadzonych spotkań zostanie przeprowadzona geoankieta (ankieta połączona z mapą), która będzie miała na celu zbadać potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców oraz użytkowników Klimatycznego Kwartału (przedsiębiorców, mieszkańców innych dzielnic Krakowa oraz użytkowników tego obszaru spoza Krakowa) w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, mobilności oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

  Geoankieta jest dostępna pod linkiem. Po wejściu w link należy wybrać odpowiednie miasto (Kraków) i przejść do zakładki “Konsultacje”. Aby przejść do geoankiety można również zeskanować poniższy kod QR:

  QR kod

  Dyżury telefoniczne
  Data: 21.09-15.10.2021 r. w godz. 11.00 – 15.00
  tel. +48 724 691 444

  Skrzynka mailowa
  Data: 21.09-15.10.2021 r.
  adres e-mail: konsultacje@a2p2.pl

  Podsumowanie konsultacji
  W ciągu 30 dni od daty zakończenia procesu konsultacyjnego zostanie opublikowany raport z wynikami konsultacji. Raport będzie dostępny online. Zostanie również zaprezentowany w ramach finałowej prezentacji projektu „Klimatyczny Kwartał” planowanej w listopadzie.

  Organizator konsultacji
  Konsultacje będą przeprowadzane przez konsorcjum firm A2P2 Architecture&Planning oraz Wolański sp z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zadania pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach inicjatywy pn. Klimatyczny Kwartał”.

  MJO odpowiedzialna merytorycznie za konsultacje:
  Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
  ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków,
  adres e-mail: sekretariat@ztp.krakow.pl

  Wykonawca projektu Klimatyczny Kwartał:

  A2P2 architecture&planning
  ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk,
  adres e-mail: lpancewicz@a2p2.pl

  Wolański sp. z o.o.
  ul. Stawki 8/7, 00-193 Warszawa,
  adres e-mail: kwartal@michalwolanski.pl 

  Kontakt do kierowników projektu „Klimatyczny Kwartał”:
  Łukasz Pancewicz: lpancewicz@a2p2.pl 
  Paweł Wojdylak: p.wojdylak@gmail.com

  FacebookTwitterShare