Budowy nowego przebiegu DW 774 (od skrzyżowania z ul. Kmity z ul. Krakowską do skrzyżowania ul. Medweckiego z ul. Olszanicką w m. Balice) - ZTP Kraków

 • Zamknięte

  Budowy nowego przebiegu DW 774 (od skrzyżowania z ul. Kmity z ul. Krakowską do skrzyżowania ul. Medweckiego z ul. Olszanicką w m. Balice)

  Opublikowano: 25.09.2023 16:38

  02_BAL_dro_orientacja_03-D.1.1

  14 odpowiedzi na “Budowy nowego przebiegu DW 774 (od skrzyżowania z ul. Kmity z ul. Krakowską do skrzyżowania ul. Medweckiego z ul. Olszanicką w m. Balice)”

  1. GRZEGORZ BAŁA pisze:

   1.Proszę o uwzględnienie ekranów akustycznych po wschodniej stronie nowego przebiegu drogi 774 na całej długości: od projektowanego ronda na ul. Olszanickiej aż do wiaduktu nad torami kolejowymi kolejki na lotnisko włącznie. Ograniczą one hałas zarówno od projektowanego nowego przebiegu trasy 774 jak i istniejącej już autostrady A4 który jest uciążliwy dla mieszkańców osiedli OLSZANICA i ZAKAMYCZE.
   2. Wnioskuję o wykonanie połączenia drogowego ( RAPTEM OKOŁO 50 METRÓW) wzdłuż zachodniej strony autostrady A4 pod istniejącym wiaduktem na ul. Olszanickiej, która to droga połączyła by dwa istniejące odcinki dróg biegnących po obu stronach wzdłuż Ul. OLSZANICKIEJ u podnóża nasypu wiaduktu nad autostradą A4 po jej zachodniej stronie.

  2. Marcin Krusiec pisze:

   Dzień dobry w imieniu mieszkańców Olszanicy czyli części miasta Krakowa leżącej najbliżej projektowanej inwestycji bardzo prosimy o zaprojektowanie i zbudowanie skutecznych ekranów akustycznych przy nowoprojektowanej trasie dziękujemy i pozdrawiamy

  3. Piotr pisze:

   1. Dokonać nasadzeń drzew wzdłuż całej trasy.
   2. W pobliżu zabudowań zbudować przeszklone ekrany akustyczne.
   3. Wykonać zjazd ze ścieżki rowerowej bezpośrednio w stronę lotniska np. wzdłuż linii kolejowej.

  4. Grzegorz Trojan pisze:

   Uwaga dotyczy zmiany sposobu dojazdu do działki identyfikator 120616_2.0019.279/1.
   Proponowany projekt zmienia kierunek wjazdu na działkę. Droga dojazdowa gminna od istniejącego skrzyżowania zostanie zdemontowana, w zamian powstanie nowy odcinek drogi za wjazdem na wskazaną działkę.
   Istniejące połączenie komunikacyjne działki z droga gminną nie jest dostosowane do zmiany kierunku dojazdu do działki, mieszkańcy będą musieli wyjechać pod projektowane rond, zawrócić się na placu manewrowym, po czym wrócić po drodze gminnej, przejechać na projektowany odcinek drogi a następnie na drogę wojewódzką, dojazd do działki również będzie tak wyglądał.
   Takie rozwiązanie powoduje spadek bezpieczęństwa na drodze gminnej, utrudnia dojazd do nieruchomości.
   Proponuje się budowę alternatywnego dojazdu zgodnie z załącznikiem graficznym.

  5. Ryszard pisze:

   Proszę zadbać przede wszystkim o możliwość połączenia nowego, autostradowego węzła drogi 774 z ulicą Krzyżówka drogą o nawierzchni bitumicznej , tak by zapewnić bezpieczny zjazd z tego węzła na ul. Krzyżówka i bezpośredni dojazd (nie tylko dla rowerów ale także dla samochodów) do parkingu P+R od północnej strony przystanku kolejowego Kraków Olszanica.

  6. Marcin Hyła pisze:

   Zadanie tylko częściowo znajduje się na terenie gminy Kraków, ale obejmuje dwie trasy układu podstawowego opisane w aktualizacji Studium Podstawowych Tras Rowerowych Krakowa (2019): główną nr 4 oraz zupełnie nową trasę VeloBalice łączącą Wiślaną Trasę Rowerową i EuroVelo 4 (główna trasa rowerowa nr 2) z trasą nr 4 oraz trasą VeloRudawa oraz portem lotniczym. Trasa VeloBalice docelowo powinna bieć wzdłuż całej drogi wojewódzkiej nr 774 oraz (lub) autostrady A4. Docelowy przebieg powinien uwzględniać możliwości wynikające z planowanej rozbudowy DW774 oraz A4. Forma trasy to droga dla rowerów (nie dla rowerów i pieszych!) lub jezdnia serwisowa (klasy L lub D, o nawierzchni bitumicznej) w ruchu ogólnym. Trasa ma duży potencjał aglomeracyjny (połączenie Skawiny, Liszek i Zabierzowa) i będzie wykorzystywana w dużej mierz przez rowery ze wspomaganiem elektrycznym oraz rowery szosowe, co oznacza ponadstandardowo wysokie prędkości średnie rowerzystów. Docelowy pożądany przebieg w zakresie opracowania jest przedstawiony na szkicu tutaj: https://drive.google.com/file/d/1EpC5ZH2k4spfFczkoaaEBdP_KNvVvqrU/view?usp=sharing

   Uwagi ogólne: Projektant powinien uwzględnić przebieg trasy VeloBalice i przedstawić sytuację wysokościową rozwiązań rowerowych (drogi serwisowe, drogi dla rowerów, obiekty inżynierskie) aby zminimalizować ewentualne ryzyka. Kluczowe dla powodzenia proponowanego rozwiązania jest innowacyjne podejście do projektowanych rond turbinowych – inne niż zaproponowane w projekcie. Wszystkie ronda powinny być zaprojektowane jako budowle ziemne (na nasypach), z ruchem pieszym i rowerowym bezkolizyjnie prowadzonym w dolnym poziomie (terenu). Takie rozwiązanie skokowo poprawia przepustowość rond, eliminując konflikty na wlotach i wylotach i wyhamowując ruch na wlotach a zarazem w sposób oczywisty poprawia wygodę i bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu (choć wymaga ostrożnego projektowania tuneli – chodzi o widoczność, promienie łuków i ewentualne pochylenia). Sytuacja wysokościowa odcinków dróg prowadzących do projektowanych rond wydaje się sprzyjać takiemu rozwiązaniu we wszystkich przypadkach. Koszty zapewne będą wyższe, ale potencjał ruchu rowerowego (zarówno rekreacyjnego jak i użytkowego) i synergiczne korzyści (bezpieczeństwo i przepustowość) wskazuje, że takie pilotażowe wdrożenie ma sens. Szczególną uwagę należy zwrócić na docelowe rozwiązanie na przecięciu głównej trasy rowerowej nr 4 i VeloBalice w rejonie węzła autostrady A4, bo tu docelowo natężenia ruchu rowerowego mogą być bardzo wysokie ze względu na liczbę miejsc pracy w rejonie lotniska.

   Uwagi szczegółowe:

   Rys. 01-2-1

   Rondo na skrzyżowaniu DW774 i ul. Krakowskiej w m. Szczyglice w formie przedstawionej w projekcie jest nieadekwatne do potrzeb ruchu rowerowego. Natomiast szczegóły techniczne projektu – np. skarpa od strony południowej i wynikające z niej dowiązanie do drogi serwisowej po wschodniej stronie nowego odcinka – wskazują na potencjał, który można i należy wykorzystać, jak w uwagach ogólnych. Rondo turbinowe działa najlepiej, jeśli wyeliminowany jest z niego ruch pieszy i rowerowy przez wloty. Dlatego do rozważenia jest zaprojektowanie ronda w formie wyniesionej (w nasypie, konstrukcji ziemnej), z bezkolizyjnym ruchem pieszym i rowerowym w poziomie terenu lub nieco poniżej terenu i ruchem samochodowym na poziomie +1. Rondo turbinowe z bezkolizyjnym ruchem rowerów to częste rozwiązanie w Holandii. W Polsce nie jest stosowane i taki pilotaż ma szersze uzasadnienie. Wymaga to analizy rozwiązań rowerowych dla wlotu zachodniego ul. Krakowskiej.

   Rys. 01-2-2
   Ruch rowerowy w jezdni serwisowej jest właściwym rozwiązaniem dla nowej trasy VeloBalice wzdłuż DW774. Jednak droga serwisowa nie może mieć nawierzchni kruszywowej – konieczna jest nawierzchnia z betonu asfaltowego (bitumiczna).

   Rys. 01-2-3
   Absolutnie niezbędna jest ciągłość dróg serwisowych po wschodniej stronie projektowanej DW9774 i ich nawierzchnia asfaltowa. Projekt powinien obejmowac przekrój podłużny drogi serwisowej – mogą okazać się niezbędne korekty wysokościowe w celu minimalizacji pochyleń podłużnych. Trasa VeloBalice stanowi połączenie tras VeloRudawa oraz Wiślanej Trasy Rowerowej i EuroVelo 4 ale ma również ogromny potencjał użytkowy w skali aglomeracji krakowskiej: dojazd do miejsc pracy w rejonie lotniska i skomunikowanie Zabierzowa ze Skawiną. Stąd wskazane jest osiągnięcie parametrów technicznych dla ruchu użytkowego, a nie tylko rekreacyjnego.

   Rys. 01-2-4
   Ponownie pojawia się problem z rondem turbinowym które znowu powinno zostać zaprojektowane jako konstrukcja ziemna, wyniesiona ponad niweletę terenu, z ruchem rowerowym i pieszym bezkolizyjnie prowadzonym w dolnym poziomie (terenu). Drogi serwisowe projektowane wzdłuż DW774 muszą mieć nawierzchnię bitumiczną. Przekroczenie linii kolejowej nr 108 i projektowanej wzdłuż niej drogi musi obejmować drogę dla rowerów trasy VeloBalice na obiekcie inżynierskim. Sposób jej dowiązania zarówno do odcinka na północ jak i do rowerowej trasy głównej nr 4 wymaga ustalenia (optymalne jest prowadzenie wzdłuż torów kolejowych linii nr 108 po stronie północnej do portu lotniczego Balice, co wymaga dalszych analiz związanych m. in. z ostatecznym kształtem tzw. Trasy Balickiej oraz Park and Ride Olszanica). Kwestią otwartą jest połączenie dróg dla rowerów w dolnym poziomie ronda turbinowego z drogą dla rowerów (nie chodnikiem!) na wiadukcie nad linią kolejową nr 108. W każdym przypadku (budowla ziemna, obiekt inżynierski) należy minimalizować pochylenia podłużne i maksymalizować promienie łuków poziomych. To styk tras rowerowych układu podstawowego (główna nr 4 i VeloBalice) i musi być projektowana pod duże natężenia ruchu rowerowego i to “electric – ready”. Szkic postulowanego rozwiązania: https://drive.google.com/file/d/1gYpQDgE7k4CyvZdPIfpeWre8VZUHRz8q/view?usp=sharing (dopuszczalne jest też zastosowanie pochylni spiralnej/ślimakowej, opisanej w Zarządzeniu PMK nr 3113/2018 – Standardy rowerowe).

   Rys. 01-2-5
   Uwagi dot. dróg serwisowych jak wcześniej – nawierzchnia kruszywowa jest niedopuszczalna. Postuluje się połączenie drogą dla rowerów drogi serwisowej w przedłużeniu ul. Krzyżówka (trasa główna nr 4) z drogą dla rowerów wyznaczoną wzdłuż torów kolejowych linii 108 prowadzącej do portu lotniczego Balice jak na szkicu dla rys. 01-2-4.

   Rys. 01-2-6
   Zasadniczy przebieg trasy VeloBalice po stronie zachodniej (jeśli wiadukt nad linią kolejową będzie w zaproponowanej formie, z drogą dla rowerów po stronie zachodniej), co wymaga zaprojektowania odcinków dróg dla rowerów. Drogi serwisowe – zwłaszcza po stronie zachodniej – muszą być asfaltowe, nie kruszywowe.

   Rys. 01-2-7
   Rondo na skrzyżowaniu z ul. Olszanicką znowu proponuje się dostosować wysokościowo do nasypu prowadzącego na wiadukt nad autostradą A4 i wykonać jako bezkolizyjne, z ruchem pieszym i rowerowym w dolnym poziomie (tunel przez korpus nasypu ul. Olszanickiej).

   Rys. 01-2-8
   Przy założeniu bezkolizyjnego rozwiązania ronda należy przekształcić projektowane chodniki łączące drogę serwisową w drogi dla rowerów i pieszych. Do dyskusji jest rozwiązanie na obiekcie nad autostradą A4 (czy pozostawić ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych – ruch z Krakowa od strony Woli Justowskiej będzie jezdnią!). Po stronie zachodniej autostrady A4 (drugi przyczółek wiaduktu) przekształcenia ul. Olszanickiej bezwzględnie muszą umożliwiać skomunikowanie rowerowe z drogą serwisową wzdłuż autostrady A4 po stronie zachodniej (na wysokości skrzyżowania z ul. Na Borach). Bezwzględnie należy zrezygnować z budowy dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych w stronę ronda na końcu ul. Olszanickiej (skrzyżowanie z obecną DW774), ruch rowerowy prowadzić w jezdni na zasadach ogólnych.

   ******
   KONIEC.

  7. adam pisze:

   Zbudować przystanki MPK PKS na DW 774 na wysokości zjazdu Kraków Balice / Lotnisko.
   Przystanki za krótkie, wiaty za małe.
   Brak zjazdu z DW744 na A4 i S52 na węźle Balice I. Teraz można to poprawić.

   • Mariusz Kotalla pisze:

    Dzień dobry, dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego, proszę o uwzględnienie połączenie z drogą / ul. Krzyżówka, obecnie nawiązanie do drogi Krzyżówka zaznaczone jest w koncepcji z DJ-5, brak natomiast skrzyżowania zamierzenia z samą ul. Krzyżówka (pierwotnie takie skrzyżowanie było planowane), dziękuję

  8. adam pisze:

   Nie będzie robione połączenie drogowe nowej DW 774 z autostradą A4 na węźle z ul. Olszanicką? To zmniejszyło by ruch przy lotnisku i skróciło dojazd.

  9. adam pisze:

   Zbudować DDR i CP o szer. 3m na całej długości drogi, jedni dodatkowych i przecinanych dróg.

  10. Stowarzyszenie Przyjazne Lotniska pisze:

   Wnosimy o budowę ekranów akustycznych na odcinku od planowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Kmity z ul. Krakowską do punktu przecięcia się ze świetlnym systemem podejścia samolotów do lądowania. Brak ekranów akustycznych na tym odcinku wpłynie na poziom skumulowanego hałasu w tej części obszaru zamieszkałego przez mieszkańców Balic oraz Szczyglic.

  11. JAROSŁAW TARAŃSKI pisze:

   1. Bardzo proszę o stworzenie drogi rowerowej która połączyłaby dodatkową jezdnię DJ-5 z droga wew. dojazd do OR Bircza. Dzięki temu powstanie ciąg do wykorzystania w ramach trasy rowerowej VeloBalice / VeloRudawa (jeśli miasto Kraków zdecyduje się w przyszłości na przebieg wzdłuż linii kolejowej) . Zgodnie z rysunkiem https://imgur.com/6epyaP4

   2. Z powodów wymienionych w punkcie 1 zamienić należałoby nawierzchnię dodatkową jezdnię DJ-5 z kruszywa na nawierzchnię bitumiczną.

   3. Przewidzieć należy dodatkowe zjazdy z jezdni dodatkowej na drogi rowerowe w obrębie planowanego ronda Kmity-Krakowska zgodnie z rysunkiem https://imgur.com/vp1ES1j (wyprostowanie toru jazdy, bez zbędnych zawijasów)

   4. Projekt należałby rozszerzyć o przebudowę chodnika oraz budowę drogi rowerowej pod obecnym wiaduktem na A4, tak żeby stworzyć ciągłość z inwestycją gminy Zabierzów dzięki której powstał ciąg pieszo-rowerowy od ronda do Aleksandrowic, zgodnie z grafiką https://imgur.com/8X6wLBm

   5. Należałoby przemyśleć nad wyprowadzeniem ruchu rowerowego z łącznic i zaprojekowanie drogi rowerowej aż do przejazdu kolejowego na DW744 przy lotnisku Balice (przebieg głównej trasy miejskiej nr 4, ze Studium podstawowych tras rowerowych m. Krakowa –aktualizacja 2019 r), wg grafiki https://imgur.com/MzfpePA

   6. W podstawie opracowanie brakuje uwzględnienia standardów techniczne i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa wprowadzonych Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

   • Przemysław Maciołek pisze:

    Jako mieszkaniec tej części Krakowa i osoba niemal codziennie użytkująca drogi publiczne które znajdują się w obszarze inwestycji (jak DP2260K, zjazd/wjazd z A4, znajdujące się nieopodal drogi polne i ciągi pieszo-rowerowe), popieram uwagi pana Jarosława Taranskiego i zwracam się z prośbą o uwzględnienie ich podczas realizacji inwestycji

   • adam pisze:

    5. Należałoby przemyśleć nad wyprowadzeniem ruchu rowerowego z łącznic i zaprojekowanie drogi rowerowej aż do przejazdu kolejowego na DW744 przy lotnisku Balice (przebieg głównej trasy miejskiej nr 4, ze Studium podstawowych tras rowerowych m. Krakowa –aktualizacja 2019 r), wg grafiki https://imgur.com/MzfpePA

    Popieram postulaty pana Jarosława Taranskiego
    Dodać do tego CP i ul. Krzyżówka i Spacerowa podłączyć do ul “Na Lotnisko”

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Maksymalny rozmiar wszystkich plików łącznie to: 5 MB. Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, gif, pdf. Linki do YouTube, Facebook, Twitter i innych serwisów wstawione w tekście komentarza zostaną automatycznie osadzone. Drop files here